Medicinska fakulteten bedriver högklassig forskning och erbjuder forskningsbaserad grund- och påbyggnadsutbildning i medicin, odontologi, psykologi och logopedi. Fakultetens verksamhet är koncentrerad till campusområdet Mejlans som erbjuder utmärkta möjligheter till nära samarbete med både universitetssjukhuset och sektorforskningsinstituten (Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet). Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar i diskussionen om etiska frågor inom området. Fakulteten har som mål att i sin forskning nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom undervisning i medicin, psykologi och logopedi.

Helsingfors universitets medicinska fakultet, Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS) och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) bildar Academic Medical Center Helsingin (AMCH). AMCH har haft stor framgång i internationella utvärderingar och hör till de tio främsta medicinska campusen i Europa och de femtio bästa i världen.

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR

Området för anställningen är farmakologi och undervisningsspråket är svenska.

Anställningen är en anställning för biträdande professor (tenure track-anställning) eller professor beroende på meriter och vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i.

Av en biträdande professor som hör till karriärsystemet tenure track krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som anställningen förutsätter. En biträdande professor förutsätts dessutom med publikationer eller på annat sätt ha visat förmåga till och motivation för en universitetskarriär.
Utöver forskningsarbete och undervisningserfarenhet utvärderas den sökandes meriter också utgående från förmågan att framgångsrikt skaffa extern forskningsfinansiering och erfarenhet av forskningsarbete utomlands samt övrig internationell erfarenhet.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att meddela forskningsbaserad undervisning på hög nivå och handleda lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.
Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov samt deltagande i utbildningen av doktorander. Dessutom beaktas den sökandes aktivitet inom forskarsamfundet, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag samt ledarskaps- och interaktionsförmåga. Den sökande ska ha varit handledare för minst en färdig doktorsavhandling för att förmågan att handleda examensarbeten ska motsvara Medicinska fakultetens behörighetsvillkor.

Området för anställningen som biträdande professor/professor omfattar svenspråkig grund- och påbyggnadsutbildning samt fortbildning och utveckling av undervisningen.

Till arbetsuppgifterna hör att bedriva och handleda vetenskaplig forskning, följa med forskningsutvecklingen inom området samt att samverka med det övriga samhället och delta i nationellt och internationellt samarbete inom området. Den som anställs sköter också om andra uppgifter som är på avdelningens ansvar.

Den praktiska förtrogenhet som behövs för anställningen kan visas med arbetserfarenhet av svenskspråkig undervisning i farmakologi, som inkluderar de olika delområdena inom medicinsk farmakologi och toxikologi.

Lönen grundar sig på kravnivån i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Kravnivån för en biträdande professor är 7 och för en professor 8–10. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

Ytterligare information om anställningen, behörighets- och språkkunskapskraven, lönen samt anvisningar gällande ansökningshandlingar finns på fakultetens webbsidor: https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-os

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem https://rekry.helsinki.fi/start. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Ansökningstiden för anställningen som biträdande professor/professor går ut den 2 september 2018.

Mer information om anställningen ges av professor, eero.mervaala(at)helsinki.fi, tfn. 050 448 2201.

Information om ansökningsprocessen ges av Tania Sawkins, tania.sawkins(at)helsinki.fi, tfn. 02 941 26619

I frågor som gäller rekryteringssystemet ber vi er vänligen kontakta e-postadress rekrytointi@helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

02.09.2018 23:59 EEST