Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Är du intresserad av frågor om jämlikhet och ojämlikhet? Hur kön, ålder, etnisk bakgrund och socioekonomisk ställning påverkar? Är du intresserad av hur människor interagerar och hur de påverkar samhället och samhället dem?

Inom de sociala vetenskaperna är forskningen inriktad på frågor som gäller funktioner, mångsidighet, välfärd och relationerna mellan människor i samhället. Socialvetaren identifierar mekanismer i samhället som skapar ojämlikhet och utforskar hur människors välfärd kan öka.

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper omfattar de vetenskapliga områdena samhällspolitik, socialpsykologi, socialt arbete och sociologi. De bildar en helhet som går in på djupet med interaktionen mellan människa och samhälle, och aktuella frågor som gäller rättvisa och global utveckling.

Målet för examen är att utbilda mångsidiga experter i samhällsvetenskaper. När du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta studera i magisterprogrammet i sociala vetenskaper och fördjupa dina kunskaper i vetenskapsområdet, söka in till magisterprogrammets studieinriktningar kriminologi eller demografi, eller börja jobba. Efter examen har du förutsättningar för olika typer av arbetsuppgifter och kan arbeta självständigt eller i arbetsteam som består av experter från olika områden.

Efter kandidatexamen

 • känner du till de sociala vetenskapernas gemensamma och deras individuella grundläggande teorier och begrepp
 • identifierar du vad som är viktigt och aktuellt inom sociala vetenskaper
 • har du grundläggande färdigheter i analytiskt tänkesätt och kan formulera kritiska frågeställningar, etiskt bedöma sociala frågor och ta fram lösningar
 • kan du använda vetenskapliga forskningsmetoder
 • har du grundläggande färdigheter i kunskapsintensivt arbete, du kan t.ex. argumentera och tillämpa kunskap
 • har du tillägnat dig ett brett socialvetenskapligt perspektiv och har grundläggande färdigheter för olika arbetsuppgifter och arbete i olika organisationer.

Undervisningsspråket är huvudsakligen finska. Vissa studieavsnitt erbjuds också på svenska och engelska. Oberoende av undervisningsspråket har du rätt att använda finska eller svenska i dina studieprestationer.

Undervisningen i kandidatprogrammet baserar sig på internationellt högkvalitativ forskning. Programmet ger de studerande möjlighet att få en inblick i central forskning och teori, i forskningsmetoder och i aktuella frågor inom sociala vetenskaper.

Grundstudierna som genomförs under det första studieåret ger dig en introduktion i programmets fyra studieinriktningar. Samtidigt lär du dig läsa vetenskapliga artiklar och övar dig i vetenskapligt skrivande. Under det andra studieårets hösttermin väljer du studieinriktning.

Programmet förenar fyra vetenskapsområden som vart och ett bildar en studieinriktning inom programmet:

 • Samhällspolitiska forskningsområden är ojämlikhet och välfärd och hur man kan främja jämlikhet och välfärd. 
 • Socialpsykologi är bl.a. studiet av relationer mellan människor och grupper, interaktion, identitet, värderingar och attityder.
 • Inom socialt arbete är socialtjänster, expertis, social utsatthet, ålderdom och barndom centrala forskningsområden.
 • Sociologins forskningsområden är bl.a. invandring, etniska förhållanden, interaktion mellan människor och interaktion i medier, yrken, socioekonomiska skillnader och hälsa, åldrande och åldrandets följder, vetenskap och teknologi samt social differentiering i stadsregioner.

Under studierna får du en uppfattning om sociala företeelser och hur man undersöker sociala företeelser. Du lär dig använda tidigare forskning när du löser teoretiska och praktiska problem.
Du kan läsa vetenskaplig litteratur kritiskt och bedöma förändringar i samhället och deras bakgrund och följder. Du kan reflektera, analysera och ta ställning i samhällsdebatten. Du får insikter i olika forskningstraditioner och hur de förhåller sig till frågor som gäller vardagen och arbetslivet, hälsa, välfärdstjänster och klientarbete, organisationer och samhällets mångfald. 

Nya studerande antas till kandidatprogrammet i sociala vetenskaper och studierna inleds med gemensamma studier. Studieinriktningen bestäms under det andra studieåret. Tidpunkten meddelas separat. Studenten rangordnar studieinriktningarna enligt preferens. Studieinriktningarna har kvoter som styr uppdelningen av de studerande i olika studieinriktningar. Vid placeringen i olika studieinriktningar beaktas de studerandes egna önskemål, studieframgång i fråga om bestämda studieavsnitt och studietakt. Varje studerande får studierätt i endast en studieinriktning.

Utbildningsprogrammets studieinriktningar och deras kvoter:

 • socialpsykologi ca 20 %
 • socialt arbete ca 30 %
 • sociologi ca 30 %
 • samhällspolitik ca 20 %

De studerande får på en gång studierätt för såväl kandidat- som magisterstudier inom studieinriktningen. Studenten kan alltså avlägga magisterstudierna inom samma studieinriktning där hen har avlagt kandidatstudierna. Alternativt kan studenten vid övergången till magisterstudierna välja att ansöka om rätt att avlägga magisterstudierna i en annan studieinriktning inom samma utbildningsprogram. Alternativ som erbjuds av andra magisterprogram kan du se under rubriken Fortsatta studiemöjligheter.

Programmet omfattar 180 studiepoäng (sp). Politices kandidatexamen (pol.kand. eller PK) kan avläggas på tre läsår.  Detta förutsätter att studeranden deltar på föreläsningarna samt i den övriga kontaktundervisningen.

Beroende på studieinriktning ingår i examen

 • Grundstudier 25 sp
 • Ämnesstudier 60 sp
 • Metodstudier 25 sp
 • Arbetsstudier 10 - 15 sp
 • Övriga studier 15 sp
 • Valfria studier 40 - 45 sp

I slutet av kandidatstudierna skriver du en 15–25 sidor lång kandidatavhandling (6 sp) om ett ämne som intresserar dig. Avhandlingen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. Stöd för arbetet med avhandlingen får man av en seminariegrupp bestående av andra studerande och en lärare som ger feedback.

Avhandlingen är närmast en litteraturöversikt och när du skriver avhandlingen lär du dig att formulera samhällsvetenskapliga forskningsproblem och att hitta, bedöma och tillämpa information. Du lär dig också att skriva vetenskaplig text och använda teoretiska begrepp.

Efter kandidatexamen i sociala vetenskaper kan du hitta arbete inom olika områden. Redan lägre högskoleexamen öppnar möjligheter, även om många väljer att fortsätta och avlägger magisterexamen. Kandidatprogrammet i socialvetenskaper öppnar dessutom för möjligheten att söka till studieinriktningarna Kriminologi och Demografi inom magisterprogrammet i socialvetenskaper.

Den som väljer studieinriktningen socialt arbete får direkt studierätt för magisterprogrammets linje socialt arbete och efter magisterexamen behörighet som legitimerad socialarbetare. För ytterligare information se Valviras webbplats.

Undervisning i sociala vetenskaper förekommer i hela världen och Helsingfors universitet har många utbytesprogram och uppmuntrar studenterna att åka på utbyte. Helsingfors universitet har det mest omfattande urvalet av internationella utbytesprogram i Finland. Också på Helsingfors campus kan man möta studenter från hela världen som läser sociala vetenskaper.

Utbytesperioden är vanligen 3–12 månader och det är möjligt att få ekonomiskt stöd från universitetet. Det rekommenderas att man åker på utbyte i mitten av studierna. Internationella studier som du genomför på utbyte kan direkt ingå i din finländska examen.

När du är på utbyte lär du dig inte bara språk utan får också internationella kontakter. I arbetslivet har man alltid nytta av mångsidiga språkkunskaper och kulturkännedom. Man kan också t.ex. göra sin arbetspraktik utomlands eller sköta internationella uppgifter i ämnesföreningen eller studentkåren. Du kan också delta i universitetets språkkurser vid Språkcentrum.

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper är ett mångvetenskapligt, samhällsvetenskapligt utbildningsprogram och ett samarbete mellan fyra olika vetenskapsområden. I examen kan det också ingå studier från andra kandidatprogram som finns vid Statsvetenskapliga fakulteten och från andra fakulteters lämpliga program.

Kontakter med arbetslivet är viktiga under olika delar av studierna. På olika arbetslivs- och expertkurser och evenemang får de studerande bekanta sig med framtida arbetsgivare och tidigare studenter som efter examen har hittat sin plats i arbetslivet.

Rätt att avlägga examen i kandidatprogrammet gör det möjligt att söka till magisterprogrammet i sociala vetenskaper utan att delta i ett urvalsprov. Kandidatprogrammet i socialvetenskaper öppnar även för möjligheten att söka till studieinriktningarna Kriminologi och Demografi inom magisterprogrammet i socialvetenskaper.

Det är också möjligt att söka till något annat magisterprogram vid Helsingfors universitet eller vid ett annat universitet i Finland eller utomlands. En förutsättning är att grundstudier från magisterprogrammet ingår i kandidatexamens valfria studier.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Statsvetenskapliga fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands bredaste och mest mångdisciplinära samhällsvetenskapliga forskarsamfund och påverkare. Politiska och ekonomiska händelser på global nivå medför ett ökat behov av experter med förmåga att placera händelserna i ett historiskt och internationellt jämförbart sammanhang. Förändringarna i de sociala strukturerna kräver en ny förståelse av bland annat välfärdssamhällets grundvalar.

Fakulteten är berömd för sin internationella toppforskning som utnyttjar många olika slags forskningsmaterial, använder sig av krävande forskningsmetoder och för en innovativ diskussion. Kritiskt tänkande och mångvetenskaplighet är framträdande element i undervisningen. Fakulteten har en lång tradition av samarbete med ministerier, kommuner, organisationer och media.

Fakultetens studenter trivs och känner sig hemmastadda där. För studenten är den egna institutionen och fakulteten den närmaste och viktigaste studiemiljön. Umgänget över ämnes- och fakultetsgränserna är också livligt.

Fakulteten har cirka 4 000 grundexamensstuderande och cirka 700 aktiva påbyggnadsstuderande. Statsvetenskapliga fakulteten ligger på universitetets centrumcampus. På webben finns fakulteten på www.helsinki.fi/statsvetenskapliga/.

Statsvetenskapliga fakulteten är centralt belägen på Centrumcampus, nära studentbiblioteket i Kajsahuset och nära lärocentret Aleksandria som båda erbjuder studenterna en modern studiemiljö. Universitetsbibliotekets tjänster är också lättillgängliga (t.ex. databaser, e-tidningar och läroböcker).

 

Statsvetenskapliga fakulteten är en vetenskapligt framstående, internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som utbildar experter med bred kompetens som behärskar olika forskningsmetoder, har en djupgående förståelse av samhället och kan arbeta inom olika sektorer. Undervisningen tillämpar på ett mångsidigt sätt principerna för varierat lärande, vilket gör den flexibel och stöder ditt lärande.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.