Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (svenskspråkigt), politices kandidat (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Undervisningsspråk
svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är det enda samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- och examensspråket är svenska.

Programmet har två sökmål: ett bredare sökmål, samhällsvetenskaper och ett annat sökmål, socialt arbete.

Nedan presenteras närmare målen för hela kandidatprogrammet som omfattar bägge sökmålen och därefter presenteras specifika mål för sökmålet socialt arbete.

Kandidatprogrammets mål

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samverkan och välmående. I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och som kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Du som studerat inom det samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Soc&kom har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård,  inom stat, kommun och organisationer samt inom den privata sektorn. Om du t.ex. vill arbeta vid ett ministerium, inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Som färdig politices kandidat kan du tillämpa begrepp och teorier och har beredskap för arbete och forskning på ditt vetenskapsområde (dvs. i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete som utgör ett separat sökmål). Målet är att du kan fungera självständigt i samarbete med andra och har börjat utveckla en expertidentitet inom ditt område.

En politices kandidat från Soc&kom:

 • förstår samhällets mångfald och samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kan analysera strukturer, processer och förändringar i samhället både lokalt och globalt
 • har kunskap om och förstår samhällets politiska, sociala och rättsliga ramar
 • kan förstå och kritiskt granska olika former av kommunikation
 • kan identifiera, förebygga och bidra till att lösa sociala konflikter och samhällsrelaterade problem
 • har verktyg att kunna påverka och förändra samhället
 • kan beakta olika etiska frågeställningar och fungera ansvarsfullt.

Genom utbildningen utvecklar du färdigheter som är nyttiga i arbetslivet både inom landet och internationellt. Du utvecklar en god interaktionsförmåga och kan samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt på olika språk. Du lär dig vetenskapliga metoder, teoretiska begrepp och att skriva akademiska texter. Du får en vidgad världsbild, nya tänkesätt och strategier för ditt framtida lärande.

Nedan beskrivs närmare de specifika målen för sökmålet socialt arbete.

Specifika mål för sökmålet socialt arbete

Studier i socialt arbete passar dig som är intresserad av att hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Studierna passar även dig som är intresserad av att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv och av att påverka samhället i en socialt hållbar riktning

Studier i socialt arbete ger dig kunskaper om individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och erfarenheter i dagens samhälle som präglas av stora sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Genom utbildningen lär du dig att förstå och kritiskt granska orsakerna till och följderna av de mångbottnade och sammanflätade sociala problem som enskilda människor och grupper kan möta på olika livsområden. Exempel på frågor i fokus är barns utsatthet, marginalisering av ungdomar, långvarig fattigdom och olika typer av missbruk, bristande integration och våld. Utbildningen ger dig också redskap att förebygga eller bidra till att lösa sådana problem. Som student i socialt arbete lär du dig möta de här frågorna både ur ett vetenskapligt och ur ett professionellt yrkesperspektiv.

Efter avlagd kandidatexamen i socialt arbete har du färdigheter som krävs för både klientcentrerat socialt arbete och för olika utvecklings-, forsknings- och ledarskapsuppgifter inom både den offentliga och privata och den tredje sektorn.

Soc&kom har tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten riksansvaret för den behörighetsgivande svenskspråkiga socialarbetarutbildningen. Det betyder att du kan utbilda dig till socialarbetare på svenska bara här. Kandidat- och magisterexamen i socialt arbete tillsammans ger dig socialarbetarbehörighet.

De som studerat socialt arbete har placerat sig ytterst väl på arbetsmarknaden, vanligen i expertuppgifter inom något av det sociala arbetets specialområden, t.ex. barnskydd eller missbruk. En socialarbetarutbildning ger dig dessutom olika möjligheter till vidare specialisering, till exempel för att  bli specialsocialarbetare eller terapeut. 

Fokus i en examen från studieinriktningen socialt arbete ligger på att:              

 • du förstår uppkomsten av individers och gruppers mångfacetterade sociala problem på olika livsområden
 • du har redskap att förebygga eller bidra med lösningar på dessa problem
 • du har kunskap om de sociala, ekonomiska och politiska ramarna som påverkar det sociala arbetet
 • du har kunskaper om forskning inom området för socialt arbete och om olika forskningsmetoder
 • du kan analysera och kritiskt granska det sociala arbetets teorier och historia
 • du kan identifiera det sociala arbetets verksamhetsfält, delområden och etik och har fördjupat dig i åtminstone ett av dessa områden
 • du har grundläggande färdigheter för professionellt arbete med människor i olika livssituationer och kan tillämpa färdigheterna och sektorns lagstiftning då du bemöter utsatta människor  eller verkar i utvecklings- eller ledningsuppgifter
 • du har de teoretiska, metodologiska och professionella förutsättningar som krävs för fortsatta studier i socialt arbete på magisternivå.

Se kandidatprogrammets webbsidor för mera information om studierna.

Enligt universitetslagen är undervisnings- och examensspråket vid Soc&kom svenska. Det betyder att man ska använda svenska vid tentamina och andra studieprestationer. Du kan, om du vill, som en del av din examen välja att avlägga kurser på engelska eller på andra språk, anordnade antingen vid Soc&kom, vid övriga enheter vid universitetet eller vid andra inhemska eller utländska universitet (se punkterna ”Internationalisering” och ”Samarbete med övriga aktörer”.) Du har också möjlighet att studera andra språk som en del av din examen. Efter avlagd kandidatexamen har du rätt att fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper där det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. En politices kandidat från Soc&kom har goda kunskaper om:

 • samhällets dynamiska uppbyggnad – hur exempelvis maktförhållanden, medialisering, digitalisering, politiska, rättsliga och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor.
 • hur etnicitet och mångfald, språk-, välfärds- och genusrelaterade frågor på olika sätt påverkar dagens samhällen lokalt och globalt.

Kandidatprogrammet vid Soc&kom har förutom ett lokalt och ett globalt perspektiv också en inriktning på det nordiska. Det innebär att vi inom programmet följer med utvecklingen i de andra nordiska länderna, samarbetar med nordiska kolleger och aktivt utarbetar samarbetsmöjligheter för våra studenter.

Undervisningen i kandidatprogrammet är forskningsbaserad, vilket innebär att högskolans tyngdpunktsområden inom forskningen syns på olika sätt i undervisningen. Inom programmet erbjuds bland annat följande tematiska helheter: Etniska relationer, Foreign reporting, Genusvetenskap, Ledarskap, God förvaltning, Social välfärd och sociala problem, Socialpolitik och hållbar utveckling samt Barn och familj.

Soc&kom erbjuder aktiverande och stimulerande lärmiljöer där studentens lärande är i fokus. Undervisningen sker ofta i små grupper vilket ger möjlighet till mångsidiga arbetssätt och läraktiviteter samt mycket interaktion med såväl lärare som andra studenter, också i nätmiljöer. Som studerande vid Soc&kom har du goda möjligheter till internationella utbytesstudier. Soc&kom är känt för sin nära koppling till arbetslivet och arbetslivspraktik som stöds med praktikfinansiering. Karriärplanering ingår i studierna.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom har två sökmål: ett bredare sökmål, samhällsvetenskaper och ett annat sökmål, socialt arbete. Nedan beskrivs innehållet i de båda sökmålen kortfattat:

Sökmålet samhällsvetenskaper

Studieprogrammet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder:

Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, digital kompetens, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen. Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet. Se närmare punkten om fortsatta studiemöjligheter.

Sökmålet socialt arbete

I dina studier ingår kurser i socialt arbete, socialpolitik och rättsvetenskap. En del av grundstudierna och en del av ämnesstudierna är gemensamma för alla studerande inom kandidatprogrammet. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, digital kompetens, studieteknik och möjligheter till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina egna intressen. Slutförda studier inom detta kandidatprogram ger dig automatisk rätt att påbörja studier i socialt arbete inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid universitetet. Se närmare punkten om fortsatta studiemöjligheter nedan.

Undervisningen i socialt arbete vid Soc&kom fokuserar på det sociala arbetets värderingar, teorigrunder och arbetssätt samt på det sociala arbetets kontext och sociala problemområden. Forskningen vid högskolan har som tyngdpunktsområden bl.a. olika perspektiv på sociala problem, det sociala arbetets verksamhetsförutsättningar liksom barnskyddsfrågor och mångkulturellt socialt arbete. Dessa områden ligger även som en grund för undervisningen i flera studieavsnitt. I undervisningen ingår även som ett centralt element studier inriktade på praktik och expertis inom det sociala arbetet. I praktikundervisningen ingår en studieperiod förlagd till en studentdriven socialrådgivning, en omfattande kurs om socialarbetets metoder samt en lång studieperiod som utförs på av högskolan utsedda arbetsplatser under handledning av kvalificerade socialarbetare.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är ett mångvetenskapligt program med följande vetenskapsområden:

Följ länkarna ovan om du önskar läsa mera om de olika vetenskapsområdena. Vid informationen om varje enskilt vetenskapsområde finns ytterligare länkar till bland annat studiernas strukur och innehåll, liksom till information om enskilda kurser.

I dina kandidatstudier inriktar du dig på något av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Valet av vetenskapsområde är i princip fritt, men antalet studerande som kan välja ett visst vetenskapsområde kan vara begränsat. Vid behov kan därför ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret genomföras. Ett sådant urval genomförs för socialpsykologins del om flera än 25 studenter anmäler intresse för den studieinriktningen. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar 180 studiepoäng enligt följande:

Sökmålet samhällsvetenskaper

 • Grundstudier, 25 sp
 • Ämnesstudier, 55 sp
 • Metodstudier, 30 sp
 • Övriga studier, 15 sp
 • Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag, 10 sp
 • Valfria studier, 45 sp

Sökmålet socialt arbete

 • Grundstudier, 25 sp (varav 15 sp i socialt arbete och socialpolitik)
 • Ämnesstudier, 55 sp (varav 45 sp i socialt arbete och socialpolitik)
 • Metodstudier, 30 sp
 • Övriga studier, 15 sp
 • Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag (Handledda praktikstudier i socialt arbete), 10 sp
 • Studier i rättsvetenskap 15 sp
 • Valfria studier, 30 sp

I slutet av studierna skriver du en kandidatavhandling. Avhandlingen är 20­­–25 sidor lång och omfattar 6 studiepoäng. Tidigare under studierna får du träna de färdigheter som krävs för avhandlingen och som stöd för skrivandet ordnas ett kandidatseminarium på 4 studiepoäng, sammanlagt ger arbetet med kandidatavhandlingen alltså 10 studiepoäng.

Alla utredningar som gjorts om hur politices kandidater (och -magistrar) från Soc&kom placerar sig i arbetslivet visar att de placerar sig väl och inom många olika branscher, både i Finland och utomlands.

En utbildning i journalistik och kommunikation har enligt tidigare utredningar gett jobb bl.a. vid svenskspråkiga medier i Finland, ofta i ledande uppgifter inom redaktioner (nyhetschefer, redaktionssekreterare, producenter) men också brett inom olika medier (tidning, tv, radio och webb). Också informationsyrken av olika slag, t.ex. informationschef, kommunikatör, informatör och förlagsredaktör har varit aktuella för politices kandidater med en utbildning i journalistik.

Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och med att öka välmåendet inom organisationer, som personalchefer, som konsulter, inom missbrukarvård, som terapeuter och som forskare. Vissa uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver fortsatt utbildning.

Personer med utbildning i statskunskap med förvaltning har placerat sig i många olika arbetsuppgifter: som beslutsfattare och tjänstemän i staten, kommunerna eller riksdagen, som konsulter och experter i internationella organisationer eller ledande påverkare i affärslivet. Mångfalden av yrken som statsvetare lämpar sig för är stor och omfattar allt från forskare, kommunikatör, opinionsbildare, partiledare, företagare och informationschef till rådgivare inom t.ex. EU.

Personer med utbildning i sociologi arbetar med mycket olika typer av arbetsuppgifter som t.ex. forskare, experter eller informatörer vid universitet, medborgar- och andra internationella organisationer. Uppgifterna omfattar ofta ledande förvaltnings- eller kunskapsrelaterade uppgifter i interaktion med olika typer av människor. Exempel på yrken som sociologer kan ha efter sin examen är: personalchef, verksamhetsledare, utbildningsplanerare eller projektkoordinator.

De som haft rättsvetenskap som inriktning kan placera sig i liknande uppgifter som sociologerna och statsvetarna, men med en betoning på uppgifter som förutsätter en god kunskap om juridiska frågor inom den offentliga rättens område. Dylika uppgifter är ofta ledande och omfattar beslutsfattande på en avancerad nivå.

Det råder brist på kvalificerade socialarbetare och med en examen i socialt arbete kan du ofta välja mellan många olika intressanta arbetsplatser och – uppgifter. Socialarbetare jobbar såväl med mångsidigt och krävande klientarbete som med olika utrednings-, planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter inom kommuner, staten, frivilliga organisationer och den privata sektorn. Många socialarbetare jobbar som experter och ledare inom något av det sociala arbetets specialområden, exempelvis inom barnskyddet.

På sidan töissä.fi finns information om hur utexaminerade från högskolor placerat sig på arbetsmarknaden, och deras egna berättelser om sina arbetsplatser (på finska).

Alla studieinriktningar vid Soc&kom ger möjligheter för den som önskar starta ett eget företag. Ifall du närmare vill bekanta dig med hur utexaminerade från Soc&kom placerat sig på arbetsmarknaden kan du ta del av rapporten ”Arbetslösheten minimal – utexaminerade från Soc&kom 2000–2014”.

Efter att du har avlagt kandidatstudierna (180 sp) erhåller du en politices kandidatexamen (pol.kand.).

Soc&kom erbjuder sina studerande goda chanser att öka sitt internationella kunnande och möjligheter att utveckla sin interkulturella kompetens.

Som studerande inom Soc&koms kandidatprogram

 • har du goda möjligheter att åka utomlands på utbyte eller för att göra en praktik. Soc&kom har partners speciellt i Norden och Europa, men universitetets avtal täcker hela världen.
 • kan du avlägga kurser på engelska där lärmiljön är internationell både genom internationella föreläsare och internationella studerande.
 • kan du verka som tutor för internationella studerande.
 • har du chans att delta i din ämnesförenings, hobbyförenings eller studentkårens internationella uppdrag och program.
 • kan du sommartid delta i Helsinki Summer Schools intensivkurser och fritidsprogram eller i en sommarkurs vid något universitet utomlands.
 • kan du efter avslutade studier söka till Helsingfors universitets engelskspråkiga magisterprogram eller till magisterprogram utomlands.

Kandidatprogrammet vid Soc&kom är ett mångvetenskapligt program där flera olika vetenskaper samverkar. Studiemöjligheterna begränsar sig inte enbart till studierna inom Soc&koms kandidatprogram utan kurser och moduler kan väljas också från andra lämpliga kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Inom ramen för systemet med flexibel studierätt (JOO) kan du vid behov studera vid andra högskolor i Finland.

Kontakterna till arbetslivet är viktiga i alla skeden av studierna. Via arbetspraktik och arbetslivsevenemang kan du stifta bekantskap med arbetsgivare och med alumner i arbetslivet.

Inom inriktningen socialt arbete omsätter du de under studierna förvärvade teoretiska kunskaperna i praktisk analys- och handlingskunskap under de praktikrelaterade studieperioderna. Under praktikperioden fördjupas din yrkesidentitet, och du reflekterar över denna process i samarbete med personal från universitetet och praktikplatsen.

Universitetet och praktikplatserna står i regelbunden kontakt med varandra. Under de senaste åren har socialarbetarstuderandena gjort sin praktik såväl inom den offentliga som inom den tredje sektorn. Klientgrupperna har varierat från barnfamiljer och skolelever till invandrare, missbrukare och mentalvårdspatienter. Praktikplatser inom den tredje sektorn har bland annat varit Folkhälsans barnhem och tonårspoliklinik, Barnavårdsföreningen, Rädda barnens adoptionsrådgivning samt A-kliniker. Inom den offentliga sektorn har socialarbetarstuderandena gjort sin praktik bland annat på skolor, psykiatriska polikliniker eller avdelningar, socialjouren, invandrarnas servicecentral samt olika barnskyddsenheter.

Forskningen bedrivs huvudsakligen inom fem tematiska nätverk som förenar expertisen i högskolans olika vetenskapsområden.

De tematiska nätverken är följande:

 • Etniska relationer, migration och tillhörighet
 • Välfärd, värderingar och insatser
 • Journalistik, kommunikation och delaktighet
 • Grupprelationer, genus och identitet
 • Demokrati, politiskt deltagande och institutionell förändring

Undervisningen är forskningsbaserad, vilket innebär att ovan nämnda forskningsområden ligger som grund för undervisningen vid Soc&kom.

En examen från kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper ger automatisk studierätt i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid universitetet, det vill säga du behöver inte ansöka om studierätt på nytt. Dessutom ger kandidatexamen goda möjligheter att söka till såväl andra magisterprogram vid Helsingfors universitet, som vid andra universitet inom landet och utomlands.

För att få socialarbetarbehörighet bör du utöver kandidatexamen i socialt arbete också avlägga en magisterexamen i socialt arbete.

Om du i din kandidatexamen valt rättsvetenskap som din inriktning kan du genom att i din examen avlägga minst 35 studiepoäng i ett annat av högskolans vetenskapsområden fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Du kan också välja att söka till ett magisterprogram vid ett annat universitet, där rättsvetenskap erbjuds som en del av en samhällsvetenskaplig utbildning.

Ansökningsinfo
Fakulteter

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Här studerar du följande samhällsvetenskapliga ämnen på svenska:

 • journalistik
 • socialt arbete och socialpolitik
 • socialpsykologi
 • sociologi
 • statskunskap med förvaltning
 • rättsvetenskap (via byte av huvudämne)

Vid Soc&kom avlägger du politices kandidatexamen (lägre högskoleexamen, 180 studiepoäng, 3 år). I examen ingår också allmänna studier (bl.a. språk, statistik, vetenskapsteori), ett eller två biämnen samt praktik. Undervisningen baserar sig på den forskning som görs vid högskolan. Biämnesmöjligheterna är många inom universitetet, och det finns dessutom möjlighet att avlägga biämnen vid andra högskolor och universitet. Möjligheterna till utbytesstudier utomlands är goda. Soc&kom är den enda enheten där du kan studera socialt arbete, socialpsykologi och journalistik på svenska på universitetsnivå. 

Obligatorisk praktik ingår i alla högskolans ämnen redan på kandidatnivån. Arbetspraktik är ett tillfälle för dig att i det praktiska arbetslivet tillämpa det du lärt dig under studierna. Praktiken ger också kontakter till arbetslivet som är nyttiga i framtiden. Du kan söka en praktikplats som intresserar dig vid t.ex. stat, kommun, universitet, olika företag eller organisationer. Det är också möjligt att göra sin praktik utomlands. Vanliga praktikplatser för Soc&koms studenter är ministerier, ambassader utomlands och organisationer. Studerar du journalistik eller socialt arbete är praktikplatsen oftast inom medier eller den sociala sektorn.

Efter avlagd politices kandidatexamen har du rätt att utan skild ansökan fortsätta dina studier vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet för att avlägga en politices magisterexamen (120 studiepoäng, 2 år). Soc&kom är granne med statsvetenskapliga fakultetens byggnad. Rätten att fortsätta studierna gäller inte för ämnet rättsvetenskap, där du istället kan söka till ämnet offentlig rätt vid Åbo Akademi.

Du kan också söka in till något magisterprogram vid Helsingfors universitet, vid något annat universitet i Finland eller utomlands.

 

Soc&kom ligger i hjärtat av Centrumcampus bredvid statsvetenskapliga fakulteten och i närheten till Helsingfors universitets huvudbibliotek (Kaisa-huset) och lärocentret Aleksandria. Soc&kom har också ett eget lärocenter där du bl.a. kan läsa kursböcker, dagstidningar och tidskrifter och få hjälp med informationssökning.  Soc&koms utrymmen är nya och ljusa och har gott om datorer för studenternas bruk.

Lärmiljön vid Soc&kom är mångvetenskaplig och internationell och kontakten mellan studenter och lärare är mycket god. Undervisningen är forskningsbaserad och högklassig och de små undervisningsgrupperna ger goda möjligheter till interaktiv undervisning. Dessutom används ofta nätbaserade lärmiljöer. Soc&kom erbjuder också goda möjligheter till praktik eller studier utomlands. Högskolan satsar på att integrera studenterna i universitetsmiljön och -studierna genast under det första studieåret. Soc&kom har också en egen Unicafé-lunchrestaurang.

Studenter som utexamineras från Soc&kom placerar sig utmärkt på arbetsmarknaden. Läs den senaste undersökningen om hur de utexaminerade placerar sej på arbetsmarknaden.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.