Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (svenskspråkig), pedagogie kandidat (3 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Undervisningsspråk
svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Vid kandidatprogrammet i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.

Kandidatprogrammet har sex finskspråkiga och tre svenskspråkiga studieinriktningar. Studieinriktningarna ger olika slags yrkeskompetens och expertis.

De finskspråkiga inriktningarna är specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. De svenskspråkiga inriktningarna är lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. 

Samtliga studieinriktningar i kandidatprogrammen har följande kompetensområden:

1. Människans utveckling, lärande och interaktion

2. Undervisning och handledning

3. Utbildningspolitik, utbildningssystem och pedagogiska kulturer

4. Utveckling av arbetsliv och organisationer samt ledarskapskompetens

5. Forskning

När du har utexaminerats från studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik

 • är du behörig lärare inom småbarnspedagogik
 • är du förtrogen med filosofi, historia, samhällsfrågor och kultur som grund för fostran och utbildning
 • har du förutsättningar att kritiskt granska och analysera småbarnspedagogiska fenomen.

Vid Helsingfors universitets svenskspråkiga studieinriktning för lärare inom småbarnspedagogik ligger fokus på flerspråkighetsfostran och mångfald samt på social rättvisa i den svenskspråkiga småbarnspedagogiska verksamheten. Studieinriktningens värdegrund formas av demokrati, rättvisa och jämlikhet. Utbildningens utgångspunkter är kritiskt vetenskapligt tänkande, mångvetenskaplighet, kulturell mångfald och internationalitet.

Undervisningsspråket är svenska men studier kan också erbjudas på finska och engelska.

Studierna vid den svenskspråkiga inriktningen för lärare inom småbarnspedagogik innehåller föreläsningar, studier i grupp, projekt och praktik vid daghem.

Studierna i vetenskapsområdet består av grundstudier och ämnesstudier i pedagogik. I studierna för lärare inom småbarnspedagogik ingår även språkstudier och studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, t.ex. barnlitteratur, språkutveckling, matematik, rörelse och musik. De valfria studierna kan genomföras vid den egna fakulteten eller vid universitetets andra fakulteter och också vid andra universitet.

Kandidatprogrammet i pedagogik har flera studieinriktningar av vilka den svenskspråkiga inriktningen för lärare inom småbarnspedagogik är en. Examen som avläggs är lägre högskoleexamen med pedagogik som vetenskapsområde, särskilt småbarnspedagogik.

Pedagogie kandidatexamen är 180 studiepoäng till omfattningen. Examen avläggs på tre år. Pedagogie kandidatexamen vid inriktningen för lärare inom småbarnspedagogik innehåller följande studier:

 • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik
 • Grundstudier i pedagogik
 • Ämnesstudier i pedagogik (omfattar kandidatavhandlingen)
 • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning
 • Valfria studier

Slutarbetet i kandidatexamen är en kandidatavhandling. Kandidatavhandlingen kan vara ett separat arbete eller ingå i ett forskningsprojekt. Studenten skriver en självständig forskningsrapport. I avhandlingen ska studenten tillämpa vetenskapligt tänkande och behandla ett vetenskapligt problem.

En pedagogie kandidatexamen ger yrkesmässig kompetens inom det småbarnspedagogiska området. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik inom dagvård och förskola, och den ger också färdigheter för uppdrag inom det småbarnspedagogiska området som kräver lämplig högskoleexamen, t.ex. inom administration.

När du har slutfört pedagogie kandidatexamen (180 studiepoäng) blir du behörig lärare inom småbarnspedagogik. Pedagogie kandidatexamen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik med barn i åldern 0–6 år och i förskola.

Kandidatprogrammets studerande uppmuntras att genomföra en del av studierna utomlands som utbytesstudier.

Förutom utbytesstudierna kan studenterna utveckla sina internationella färdigheter genom att delta i undervisning på engelska, vara tutor för internationella studenter och studera främmande språk Studenterna får också tillfälle att träffa internationella grupper som besöker universitetet för att bekanta sig med den finländska lärarutbildningen.

Kontakterna till arbetslivet spelar en viktig roll under hela studiegången. Förutom arbetspraktik får studenterna stifta bekantskap med arbetslivet genom arbetslivskurser och evenemang.

Undervisningspraktiken görs på partnerdaghem i huvudstadsregionen. Daghemmen är kontakten mellan universitetet och arbetslivet.

Kandidatprogrammet i pedagogik hör till Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Fakultetens fokusområden i forskningen är:

 • Pedagogisk forskning i undervisning och lärande
 • Pedagogisk forskning i utbildning, samhälle och kultur.

Efter kandidatexamen kan du om du vill studera vidare i ett magisterprogram eller studera till speciallärare inom småbarnspedagogik.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Pedagogiska fakulteten

Intresset för människans uppväxt, utveckling, beteende och lärande förenar studerande, forskare och lärare vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. De utexaminerade är sakkunniga inom sitt område och har lätt att få arbete inom olika samhällsområden. Deras sakkunskap har sin grund i den högklassiga undervisningen där kritiskt tänkande, tvärvetenskaplighet och praktisk inriktning ligger i fokus. Pedagogiska fakulteten är känd för sina innovativa undervisningsexperiment och nya undervisningsmetoder. Undervisningen baserar sig på den senaste internationella forskningen vid fakulteten. Tack vare dess höga kvalitet är de utexaminerade toppexperter inom sitt område.

Pedagogiska fakulteten finns på ”Brobergsterrassens minicampus” i Kronohagen i Helsingfors. Studerandena tillbringar största delen av studietiden på Brobergsterrassen eftersom en stor del av undervisningen ges där och alla viktiga studenttjänster finns på området, t.ex.  studentrestaurangen Olivia och självstudielokaler.

De stämningsfulla gamla byggnaderna på Brobergsterrassen, som tidigare inhyste bl.a. anatomiska institutionen, har renoverats för fakultetens studerande och personal. På Brobergsterrassen har man också byggt lärocentret Minerva där det finns en ny typ av lärmiljö som har döpts till Minervatorget.

Fakultetens lokaler är öppna varje vardag för alla intresserade, så du kan komma och bekanta dig med din blivande studieplats redan på förhand! Du kan t.ex. komma och lyssna på en intressant föreläsning. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Fakultetens webbsidor.

Vid fakulteten utvecklar man nya lärmiljöer. Minervatorget är en lärmiljö som utnyttjar den senaste informations- och kommunikationstekniken.I undervisningen används bl.a. iPad-plattor och SmartBoard-tavlor. På Minervatorget utvecklar lärarna och studerandena tillsammans nya undervisnings- och inlärningsmetoder.

På Brobergsterrassen studerar man i smågruppsrum och föreläsningssalar samt i olika rum avsedda för självständiga studier. Man studerar också i lokaler som är avsedda för undervisning i olika läroämnen, t.ex. i undervisningskök i studierna i hushållsvetenskap och i salar för textilslöjd och teknisk slöjd. På Brobergsterrassen finns också många rekreationsrum för studerandena.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.