Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €

Bottom content

Utbildning

Vid kandidatprogrammet i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.

Kandidatprogrammet har sex finskspråkiga och tre svenskspråkiga studieinriktningar. Studieinriktningarna ger olika slags yrkeskompetens och expertis.

De finskspråkiga inriktningarna är specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. De svenskspråkiga inriktningarna är lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. 

Samtliga studieinriktningar i kandidatprogrammen har följande kompetensområden:

1. Människans utveckling, lärande och interaktion

2. Undervisning och handledning

3. Utbildningspolitik, utbildningssystem och pedagogiska kulturer

4. Utveckling av arbetsliv och organisationer samt ledarskapskompetens

5. Forskning

Pedagogie kandidat- och magisterexamen i studieinriktningen för klasslärare ger tillsammans klasslärarbehörighet. 

När du är utexaminerad klasslärare

 • kan du arbeta som klasslärare i årskurs 1–6
 • är du expert på fostran, undervisning och lärande
 • känner du ditt pedagogiska ansvar och kan upprätthålla din yrkeskunskap och utveckla ditt arbete
 • har du förutsättningar att samarbeta med medlemmarna i skolsamfundet, eleverna, deras föräldrar och andra aktörer i samhället.

Den svenskspråkiga studieinriktningen för klasslärare utbildar mångsidiga experter på fostran, undervisning och lärande, som utvecklar sitt eget arbete och är aktiva i samhället. Utbildningen ger förutsättningar att utveckla sitt eget pedagogiska tänkande och växa in i ett lärarskap som bygger på forskningskunskap.

Den svenskspråkiga klasslärarutbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Denna profil genomsyrar hela utbildningen. Utbildningens flerspråkighetsprofilering syftar till att utbilda lärare med förmåga att arbeta i en allt mer språkligt och kulturellt heterogen miljö på ett sätt som främjar elevernas utveckling i ämneskunskaper och språk, deras identitet och deras interkulturella kompetens.

Utbildningen betonar språkets roll för lärandet i alla ämnen och stöder därmed uppbyggnaden av en språkmedveten skola. Utöver den existerande mångfalden med elever från olika social, religiös och språklig bakgrund ökar mångfalden även tack vare ökad invandring. I utbildningen får lärarstudenten kunskaper om, färdigheter i och praktiska erfarenheter av att arbeta på ett jämställt och socialt rättvist sätt med alla elever oberoende av deras bakgrund.

Undervisningsspråket är svenska men studier kan också erbjudas på finska och engelska.

Klasslärarstudierna består av föreläsningar, studier i grupp, projekt och undervisningspraktik, som utförs i partnerskolor.

När du blir antagen till utbildningen får du studierätt för både kandidat- och magisterexamen. Studieinriktningen för klasslärare är ett femårigt utbildningsprogram med pedagogik som vetenskapsområde. I studierna  ingår sammanlagt 60 studiepoäng pedagogiska studier för lärare. Utöver studier i pedagogik innehåller examen ämnesdidaktiska studier, dvs. studier med anknytning till undervisning i ämnen som lärs ut i den grundläggande utbildningen. Vidare innehåller studierna handledd undervisningspraktik,  valfria studier och studier i språk och kommunikation. De valfria studierna kan genomföras vid den egna fakulteten eller vid universitetets andra fakulteter och också vid andra universitet.

Kandidatprogrammet i pedagogik har flera studieinriktningar av vilka den svenskspråkiga inriktningen för klasslärare är en. Vetenskapsområdet är pedagogik.

Målet för studierna i pedagogik är att studenten ska utvecklas till en forskande lärare. En forskande lärare kan kritiskt bedöma pedagogisk forskning och själv producera forskningskunskap. Studierna i pedagogik ger dig verktyg att växa in i rollen som lärare och att strukturera och begreppsliggöra skolundervisningen. I studierna i pedagogik sätter du dig in i pedagogikens kulturella och samhälleliga grunder, de psykologiska grunderna för fostran och pedagogiska grunder. Du övar dig också i att forska och undervisa. I studierna inom den svenkspråkiga studieinriktningen för klasslärare betonas beaktandet av elevernas flerspråkighet och mångfald samt social rättvisa.

Pedagogie kandidatexamen är 180 studiepoäng till omfattningen. Examen avläggs på tre år.

Pedagogie kandidatexamen i studieinriktningen för klasslärare innehåller:

 • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik
 • Grund- och ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen
 • Ämnesdidaktiska studier
 • Undervisningspraktik
 • Valfria studier

Slutarbetet i kandidatexamen är en kandidatavhandling. Kandidatavhandlingen kan vara ett separat arbete eller ingå i ett forskningsprojekt. Studenten skriver en självständig forskningsrapport. I avhandlingen ska studenten tillämpa vetenskapligt tänkande och behandla ett vetenskapligt problem.

Kandidatexamen är en förutsättning för att kunna avlägga magisterexamen.

Arbetsutsikterna för klasslärare som har avlagt pedagogie kandidat- och magisterexamen är goda. En del av de utexaminerade klasslärarna placerar sig som experter i skolförvaltningen eller vid olika organisationer och företag

Pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen i studieinriktningen för klasslärare ger tillsammans behörighet att ge klassundervisning i årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen i enlighet med förordning 986/1998. Genom att inkludera minst 60 studiepoäng studier i ett undervisningsämne i de valfria studierna i examen, får studenten också ämneslärarbehörighet för årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen. En klasslärare är också behörig att ge förskoleundervisning.

Kandidatprogrammets studerande uppmuntras att genomföra en del av studierna utomlands som utbytesstudier. Studierna under utbytet används i regel till de valfria studierna som ingår i examen.

Vid sidan av studentutbytet kan studenten få internationell kompetens genom att delta i undervisning på engelska, vara tutor för internationella studenter och välja kurser som ger språk- och kulturkunskaper. Under studierna får studenterna också tillfälle att träffa internationella grupper som besöker universitetet för att bekanta sig med den finländska pedagogiken och lärarutbildningen.

Kontakterna till arbetslivet spelar en viktig roll under hela studiegången. Förutom arbetspraktik får studenterna stifta bekantskap med arbetslivet genom arbetslivskurser och evenemang.

Undervisningspraktiken genomförs i särskilda partnerskolor. Partnerskolorna fungerar som kontakt mellan universitetet och skolvärlden och via dem får universitetet respons på hur väl studierna fungerar.

Kandidatprogrammet i pedagogik hör till Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Fakultetens fokusområden i forskningen är:

 • Pedagogisk forskning i undervisning och lärande
 • Pedagogisk forskning i utbildning, samhälle och kultur.

Forskningen inom den svenskspråkiga klasslärarutbildningen fokuserar speciellt på flerspråkighet, mångfald och social rättvisa.

Studenterna vid studieinriktningen för klasslärare avlägger pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen, som tillsammans ger behörighet att arbeta som klasslärare.

Pedagogie kandidatexamen ger också förutsättningar att söka till andra lämpliga magisterprogram vid Helsingfors universitet eller andra finländska eller utländska universitet.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Pedagogiska fakulteten

Intresset för människans uppväxt, utveckling, beteende och lärande förenar studerande, forskare och lärare vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. De utexaminerade är sakkunniga inom sitt område och har lätt att få arbete inom olika samhällsområden. Deras sakkunskap har sin grund i den högklassiga undervisningen där kritiskt tänkande, tvärvetenskaplighet och praktisk inriktning ligger i fokus. Pedagogiska fakulteten är känd för sina innovativa undervisningsexperiment och nya undervisningsmetoder. Undervisningen baserar sig på den senaste internationella forskningen vid fakulteten. Tack vare dess höga kvalitet är de utexaminerade toppexperter inom sitt område.

Pedagogiska fakulteten finns på ”Brobergsterrassens minicampus” i Kronohagen i Helsingfors. Studerandena tillbringar största delen av studietiden på Brobergsterrassen eftersom en stor del av undervisningen ges där och alla viktiga studenttjänster finns på området, t.ex. bibliotek, studentrestaurangen Olivia och självstudielokaler.

De stämningsfulla gamla byggnaderna på Brobergsterrassen, som tidigare inhyste bl.a. anatomiska institutionen, har renoverats för fakultetens studerande och personal. På Brobergsterrassen har man också byggt lärocentret Minerva där det finns en ny typ av lärmiljö som har döpts till Minervatorget.

Fakultetens lokaler är öppna varje vardag för alla intresserade, så du kan komma och bekanta dig med din blivande studieplats redan på förhand! Du kan t.ex. komma och lyssna på en intressant föreläsning. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Fakultetens webbsidor: http://www.helsinki.fi/behav/

Vid fakulteten utvecklar man nya lärmiljöer. Minervatorget är en lärmiljö som utnyttjar den senaste informations- och kommunikationstekniken.I undervisningen används bl.a. iPad-plattor och SmartBoard-tavlor. På Minervatorget utvecklar lärarna och studerandena tillsammans nya undervisnings- och inlärningsmetoder.

På Brobergsterrassen studerar man i smågruppsrum och föreläsningssalar samt i olika rum avsedda för självständiga studier. Man studerar också i lokaler som är avsedda för undervisning i olika läroämnen, t.ex. i undervisningskök i studierna i hushållsvetenskap och i salar för textilslöjd och teknisk slöjd. På Brobergsterrassen finns också många rekreationsrum för studerandena.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på våra webbsidor  http://www.helsinki.fi/nya-studerande.