Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Matematik är både en självständig vetenskap och ett universellt språk, på vilket bl.a. statistik, ekonometri och databehandlingsteori har skrivits – tre andra vetenskaper som hör till kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper. 

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper baserar sig på spetsforskning och prisbelönt undervisning. Forskningen inom matematik vid Helsingfors universitet är den mest högklassiga i Finland enligt internationella utvärderingar, och matematik är en av universitetets fokusvetenskaper. Kursutbudet inom programmet är det mest mångsidiga i det här fältet i Finland. Som ett mångvetenskapligt kandidatprogram ger det färdigheter att fortsätta sina studier med de magistersprogram som kräver en stark matematisk grund.  Studenter som utexaminerats från programmet placerar sig i krävande sakkunniguppgifter både inom den privata och den offentliga sektorn.

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper indelas i fyra studieinriktningar: matematik, statistik, ekonometri, och databehandlingsteori.

 • Inom matematikinriktningen ligger huvudfokus på matematik som vetenskap. Kurserna inom denna inriktning leder in studenten i den moderna matematikens fascinerande värld, vilket också ger en grund för tillämpningar inom matematiken. Examen ger goda färdigheter för magisters- och doktorandstudier, både i matematik och andra ämnen som kräver matematisk kunskap.
 • Studieinriktningen för statistik ger dih fördjupad insikt i statistisk härledning och modellering samt metoder, med vilka man kan avslöja allmänna systematiska egenskaper hos data. Kärnan i statistik är den matematiska kvantificeringen och hanteringen av osäkerheten förknippad med observationer. Examen ger goda färdigheter för magisters- och doktorandstudier i många olika ämnen som kräver kunskap i och tillämpning av statistik.
 • Examen i studieinriktningen ekonometri ger goda kunskaper i hur nationalekonomi fungerar och färdighet att följa ekonomisk utveckling samt analysera konsumenternas och företagens beteende. Då du har slutfört examen kan du söka information om ekonomi och analysera ekonomiska observationsdata mångsidigt tack vare det rikliga utbudet av studier i statistikmetoder som ingår i studieinriktningen. Examen ger goda färdigheter för magisters- eller doktorandstudier i ekonomi.
 • Inom inriktningen för databehandlingsteori lärs förutom matematik, även modern datateknik ur utvecklarens synpunkt. Inom inriktningen lär du dig både de allmänna principerna inom matematik och specialområden inom databehandling, samt teorin bakom dem. Examen ger goda färdigheter för magisters- och doktorandstudier i både matematik och datavetenskap. 

Kandidaten i naturvetenskaper som har tagit examen i Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

 • behärskar det vetenskapliga tänkesättet och grunderna i matematisk härledning
 • behärskar  grunderna i matematik som behövs för tillämpningar
 • kan  tillämpa det teoretiska innehållet i inriktningen
 • har färdighet att studera i magisters- och doktorandprogram som kräver matematisk grund, även utomlands

Dessutom ger kandidatprogrammet färdighet

 • att kommunicera om sitt eget ämne i skrift och muntligt
 • att skriva och argumentera vetenskapligt
 • att arbeta både självständigt och i grupp
 • att ta de etiska normerna inom vetenskapen i beaktande

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet är finska, men en del av kurserna undervisas också på svenska eller engelska. Studieprestationer kan utföras på finska eller svenska. Eftersom det allmänna språket inom branschen är engelska, är största delen av studiematerialet engelskspråkigt.

 Mera information finns på programmets nätsidor (på finska). 

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper är ett mångvetenskapligt utbildningsprogram i de matematiska ämnena. Som gemensam grund för alla finns grundstudierna i matematik, vilka man utför under det första studieåret. Resten av studierna består antingen av studiemoduler, som är beroende av vilken inriktning man väljer under studierna, eller fritt valbara kurser.

Stommen av studierna inom kandidatprogrammet består av föreläsnings- och gruppundervisning. Man kan också utföra kurser självständigt genom att tentera dem. Merparten av kurser inbegriper övningsuppgifter, som man kan lösa på många olika vis, förutom att arbeta självständigt: grupparbete, individuell handledning och kamratrespons. På en del av kurserna ges handledningen, inlämnas övningarna, och granskas de digitalt.

Inom studieinriktningen för matematik bekantar du dig med den moderna matematiken. Hjälpredor till artificiell intelligens, taligenkänning, samt autonomiska bilar baserar sig på maskininlärning. I maskininlärning behövs linjär algebra, differentialkalkyl samt statistik. Forskningen i klimatförändringar grundar sig på modellering av atmosfären. Atmosfärmodellerna är strömningsmodeller som kräver numerisk matematik, differentialekvationer och linjär algebra. Djur- och växtpopulationer utforskas med hjälp av populationsdynamik. I populationsdynamiken spelar differential- och integralekvationer samt sannolikhetslära viktiga roller. Prissättning av optioner i en finansmarknad är en stokastisk process, där teorin för stokastiska processer baserar sig på sannolikhetsläran. Dessa exempel påvisar matematikens centrala roll i nutida fenomen. Matematiken forskar i abstrakta strukturer och lagbundenheter som är oberoende av naturen. Detta gör att matematikens framsteg är mångsidigt användbara och tillämpbara i vid utsträckning. Många matematiker arbetar som forskare i olika forskningsgrupper, med utvecklingsuppgifter i tekniska områden eller som sakkunniga i förvaltningen. I finans- och försäkringsbranscherna arbetar matematiker både i ledande ställningar samt som experter. Studierna i matematik erbjuder i själva verket möjligheter till många olika karriärbanor.

Som en studerande i studieinriktningen i matematik blir du förtrogen med de matematiska områden som krävs för olika tillämpningar samt med matematik som vetenskap. Under studiernas gång övar du dig i matematisk argumentering samt att presentera matematiska resultat. För att vidareutveckla tillämpningsmetoder och lösa mera krävande tillämpningsproblem behöver man djupare matematiska kunskaper än det som kandidatstudierna ger. Under magistersstudierna i matematik fördjupas det matematiska kunnandet som krävs för olika expertuppdrag och man bekantar sig med matematiska forskning.

Inom studieinriktningen för statistik får du lära dig att de flesta vetenskaper har statistiskt tänkande och härledande i bakgrunden. Statistisk modellering, t.ex., behöver man för att förstå och studera medicin, marknadssegment, evolution, samhälleliga frågor, och klimatförändring. Statistisk slutledning är motsatsen till sannolikhetkalkylering och deduktiv matematisk slutledning: på basen av numerisk data bygger man en sannolikhetsmodell som beskriver företeelsen man vill beskriva, med hjälp av induktiv slutledning. Kärnan av statistik består av den kvantitativa mätningen av slumpmässigheten och osäkerheten hos data, samt att dra slutsatser om okända faktorer i realvärlden, vilka inte direkt kan observeras. Förutom den matematiska kärnan baserad på sannolikhetskalkyl och det teoretiska innehållet har även dataanalys en viktig roll i studierna i statistik.

Studieinriktningen i ekonometri motsvarar till sin struktur och sitt innehåll kandidatprogrammen i kavantitativ ekonomi i de främsta utländska universiteten. Den skiljer sig från de inhemska handelshögskolornas program särskilt i att andelen obligatoriska studier i statistik och matematik är större, och syftet är att ge färdighet till krävande magisters- och doktorandstudier i ekonomi. Jämfört med kandidatprogram i ekonomi innehåller inriktningen i ekonometri en mera krävande grundstudiehelhet i matematik och mera omfattande studier i statistik. Stommen i studierna består av en studiehelhet med ekonomiteori ekonometriska metoder, där du får fördjupa dig i mikro- och makroekonomiteori samt grundmetoderna inom ekonometri. Studieinriktningen inbegriper en omfattande studiehelhet av statistik, vilket ger mångsidiga färdigheter att analysera ekonomisk observationsdata och förbereder dig för krävande studier i ekonometri.

Inom inriktningen för databehandlingsteori får du en god överblick över de mångsidiga tillämpningarna inom modern informationsteknik och de tekniska lösningarna och den vetenskapliga forskningen som ligger bakom dem. Du lär dig programmera enligt den bästa praxisen i branschen och att tillämpa krävande algoritmiska problemlösningstekniker. Studieinriktningen i databehandlingsteori lägger särskilt tonvikt på de matematiska teorier och principer som ligger till grund för databehandling. Mjukvaruproduktion och därmed förknippade övningsarbeten spelar en lite mindre roll än inom utbildningsprogrammet för datavetenskap.

Grundundervisningen inom kandidatprogrammet i matematik sker i samarbete med kandidatprogrammet för lärare i matematik, fysik och kemi, i databehandling i samarbete med kandidatprogrammet i datavetenskap, och i ekonometri i samarbete med kandidatprogrammet i ekonomi.

Man kan välja studieinriktning genast från början av studierna. Senast under det tredje studieåret borde man välja den, innan man börjar skriva kandidatavhandlingen. Från varje inriktning kan man sedan ansöka till flera olika magistersprogram. En del av magistersprogrammen kräver att man har utfört vissa studiehelheter eller kurser för sin kandidatexamen.

Kandidatprogrammet är ett examensprogram på 180 studiepoäng (sp) som räcker tre år. Detta betyder att man skall slutföra omkring 60 sp per år, och en undervisningsperiod innehåller omkr. 15 sp.

Studier enligt vetenskapsgren:

 • grundstudier i matematik 25 sp inom alla studieinriktningar och minst 35 sp ämnesstudier i matematik inom alla studieinriktningar
 • grundstudier 25 sp enligt egen inriktning
 • ämnesstudier enligt egen inriktning minst 45-65 sp, enligt inriktning 

Studier i andra vetenskapsgrenar

 • studier i de andra inriktningarna inom kandidatprogrammet eller andra kandidatprogram 0-65 sp, enligt inriktning

Arbetslivsfärdigheter, Kommunikations- och språkstudier

 • 25 sp

Mera information finns på programmets nätsidor (på finska).

I examen ingår en kandidatavhandling (6 sp), som man skriver om ett ämne som anknyter till den studieinriktning man valt. Strukturen hos och förverkligandet av kandidatavhandlingen beror på studieinriktningen man valt.

Kandidatexamen ger färdigheter för många olika arbetsuppgifter. Huvudsyftet med kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper är dock att ge färdighet för sådana magistersprogram, som ger behörighet till specialuppgifter inom många olika branscher i arbetslivet eller inom forskningsuppgifter.

Magistrar inom ämnena för kandidatprogrammet har goda anställningsmöjligheter. De kan arbeta mångsidigt inom den privata sektorn, i krävande arbetsuppgifter inom ekonomi och industri, som experter inom den offentliga förvaltningen, eller som lärare. Många magistrar fortsätter ända till doktorsexamen. Doktorer arbetar t.ex. vid universitet och andra forskningsenheter inom den privata eller offentliga sektorn. 

Forskningen och undervisningen i de matematiska vetenskaperna är mycket internationella. Detta framkommer inom undervisningen på många vis:

 • utbytesstudier vid ett av fakultetens eller universitetets utbytesmål
 • ett internationellt student- och lärarsamfund
 • seminarier och intensivkurser organiserade av internationella spetsforskare
 • ett mångsidigt språkkursutbud vid språkcentret
 • studentorganisationernas och studentkårens internationella aktiviteter

I detta kandidatprogram kan man välja kurser i andra ämnen från nästan vilken fakultet som helst. Den flexibla studierätten (JOO) gör det också möjligt att studera vid andra universitet i Finland. Via arbetslivskurser, arbetslivsevenemang, och mentorering får studenterna bekanta sig med arbetslivet samt även alumner från fakulteten, vilka har placerat sig inom arbetslivet.

Grundundervisningen i kandidatprogrammet i matematik sker i samarbete med kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi. Andra nära samarbetskumpaner är kandidatprogrammen i datavetenskap och ekonomi.

Inom kandidatprogrammets vetenskaper idkas omfattande nationellt och internationellt forskningssamarbete. Inom universitetet har vi samarbete med t.ex. studieområdena datavetenskap, ekonomi och fysik samt fakulteten för bio- och miljövetenskap.

Kandidatprogrammets vetenskapesgrenar är med i fyra  twå  av Finlands Akademis spetsforskningsprogram.

Centrala forskningsmål inom matematik vid Helsingfors universitet är bl.a. geometrisk och harmonisk analys, matematisk fysik, matematisk biologi, inversionsproblem, matematisk logik, och stokastik. Institutionen idkar internationellt samarbete med ledande forskningsgrupper inom dessa områden. Via tillämpningar sträcker sig samarbetet även till produktutveckling tillsammans med företag.

De centrala forskningsområdena inom statistik är maskininlärning, tidsserieanalys, biometri och bioinformatik. Det nätverkade forskningssamarbetet inbegriper flera olika vetenskapsgrenar.  

Centrala forskningsområden i statistik vid Helsingfors universitet är tidsserieekonometri, spelteori och tillämpad mikroekonomiteori samt makroekonomi. Målsättningen med tidsserieekonometriforskningen är att utveckla statistiska metoder som lämpar sig för att modellera ekonomiska tidsseriedata, samt tillämpa dessa metoder inom den empiriska ekonomiforskningen. Inom spelteorin modellerar man beslutsfattningen i situationer där de optimala besluten beror på vad andra gör. Mikroekonomiteori studerar växelverkan mellan enskilda beslutsfattare och kollektiv som t.ex. marknaden. Den makroekonomiska forskningen, för sin del, inbegriper forskning i ekonomisk tillväxt och konjunkturväxlingar.

För datavetenskapen vid Helsingfors universitet är de centrala forskningsämnena särskilt data science, algoritmer, och datanätverk. Hurdana metoder kan företag och forskare använda för att effektivt hantera väldiga datamassor och utnyttja dem vettigt? Hur kan den vanliga användaren få den information hen behöver till sin mobilapparat så fort som möjligt. Forskningen utförs både inom utvecklingen av matematiska modeller och den informationstekniska infrastrukturen, och representanter för olika tillämpningsområden är fast förknippade med samarbetet.

Då du har fått studierätt till en lägre högskoleexamen får du automatiskt också rätt att ta filosofie magister-examen vid Helsingfors universitet. Efter att du har slutfört kandidatexamen kan du fortsätta med magistersstudier i något av flera olika magistersprogram. Inriktningen i ditt kandidatprogram påverkar vilket magistersprogram du kan söka in till, eftersom en del av magistersprogrammen kräver att man har tagit vissa kurser för sin kandidatexamen. Vissa magistersprogram har separat ansökan. Om du vill kan du också ansöka till ett magistersprogram annorstädes i Finland eller utomlands efter att du slutfört din kandidatexamen.

Efter att ha slutfört kandidatexamen i matematiska vetenskaper vid Helsingfors universitet är det möjligt att ta t.ex. magistersprogrammen  i matematik och statistik, i datavetenskap, i ekonomi, i data science, i teoretiska och beräkningsmässiga metoder, samt Life Science Informatics magistersprogrammet.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kunskaperna i naturvetenskap är på internationell toppnivå i Finland. Undervisningen och forskningen i naturvetenskapliga ämnen vid Helsingfors universitet är koncentrerad till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Gumtäkts vetenskapscampus, som är det största och mångsidigaste centret för naturvetenskaplig kunskap i Norden.

Fakulteten har fem institutioner:

 • Institutionen för fysik
 • Institutionen för geovetenskaper och geografi
 • Kemiska institutionen
 • Institutionen för matematik och statistik
 • Institutionen för datavetenskap.

Den högklassiga undervisningen vid fakulteten grundar sig på kända och internationellt ansedda forskares vetenskapliga arbete. På Campus Gumtäkt finns mångvetenskapliga, internationella forskningsnätverk vars experimentella och teoretiska forskning utgör grunden för undervisningen, som fokuserar på bland annat globala utmaningar i anknytning till hållbar utveckling och informationssamhället.

Examina beaktar såväl arbetslivets, forskningens som påbyggnadsutbildningens behov. Fakulteten erbjuder mångsidiga möjligheter till biämnesstudier och du kan också inkludera studier utomlands i din examen.

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du studera förutom på finska även på svenska och engelska.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är en internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som producerar forskning av högsta kvalitet. De moderna lokalerna och högklassigt utrustade undervisningslaboratorierna utgör en dynamisk miljö där studenterna kan fördjupa sig i naturvetenskaperna på ett mångsidigt sätt. I undervisningen utnyttjas både den nyaste teknologin och principerna för lärande i små grupper. Studenterna har också möjlighet att delta i fältkurser som ordnas vid universitetets forskningsstationer och forskningsprojekt runtom i världen. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har som mål att utbilda experter med mångsidiga teoretiska och metodiska kunskaper för arbetsmarknadens olika sektorer.

Alla studenter har enkelt tillgång till kursböcker, databaser och vetenskapliga publikationer tack vare det centralt belägna campusbiblioteket i Gumtäkt och universitetsbibliotekets elektroniska tjänster.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.