Kandidatprogrammet i kulturforskning, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

I kandidatprogrammet i kulturforskning lär du dig att tolka olika kulturföreteelser och deras mångformade uttryck. Kulturen granskas både regionalt och som fenomen. Programmet omfattar kulturernas globala, regionala och lokala mångfald och historiska kontinuitet.

Studierna behandlar kultur som ett uttryck för individers, gruppers och samhällens verksamhet och växelverkan, och de materiella och immateriella företeelser som denna verksamhet och växelverkan ger upphov till. Exempel på dessa är sagor och magi, kolonialism, samtidskonst, stadsrum och nymedia.

Inom programmet kan man fördjupa sin kulturförståelse ur olika vetenskapsgrenars synvinkel. Dessa är arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, religionsvetenskap, Asienforskning, Afrika-och Mellanösternforskning och samt region- och kulturforskning. Region- och kulturforskning består av europeisk kultur- och regionforskning, Latinamerikastudier, Nordamerikastudier samt Nordenstudier. Du kan även studera antikens kultur som en valbar studiehelhet.

Du kan efter eget intresse studera olika aspekter av kulturmöten, växelverkan mellan kultur och samhälle, religiösa fenomen och traditionsöverföring. Man kan t.ex. inrikta sig på människors vardag, materiell och visuell kultur eller miljö som formats av människor och olika lager i den miljön.

I kandidatprogrammet i kulturforskning lär du dig analysera mänsklig verksamhet och får mångsidiga kunskaper om material som berättar om kulturen och olika analysmetoder.  I och med att du lär dig behärska mångvetenskapliga metoder kan du producera ny kunskap om växelverkan i olika miljöer och olika uttrycksformer, och lär dig att planera ny forskning. Humanistisk bildning är en grund för arbete i ett samhälle där kulturmöten är ett viktigt inslag både i världspolitiken och det dagliga livet.

Studierna förbereder dig för arbetsuppgifter där förståelse, bedömning och förmedling av kulturkunskap och växelverkan är viktigt. Beroende på hur du inriktar dina studier kan du bl.a. arbeta med musei- och kulturförvaltning och religions- och kulturpedagogik, som företagare i kultursektorn, med internationella expertuppdrag och i minnesorganisationer och olika kulturarvsprojekt.

Du kan fortsätta studierna i olika magisterprogram. De mångsidiga studieinriktningarna gör det både möjligt att följa individuella studievägar och specialisera sig med tanke på fortsatta studier.

Programmets undervisningsspråk är finska och svenska. Undervisning ges på engelska och också på andra språk.

Kandidatstudierna ger en introduktion i kulturforskningens centrala perspektiv och kulturföreteelser i olika kontexter, tidskontext, regionala, rumsliga och sociala kontexter. Dina studier ger dig grundförutsättningar för arbete med kulturforskningens material, metoder och teorier. Dessutom specialiserar du dig i två eller tre specialfrågor.

Grundstudierna i kulturforskning är gemensamma för alla. Grundstudierna ger dig en uppfattning om vetenskapsområdenas forskningsgrepp. Du får också en introduktion i olika material och metoder. Exempel på dessa är narratologi, etnografi samt medieanalys.

Ämnesstudierna består av vetenskapsområdesstudier som fördjupar dina kunskaper, du tillämpar dina teorikunskaper och övar dig i analytiskt och kritiskt tänkande. Du lär dig göra observationer och du blir bekant med olika forskningsmaterial och fältarbetsmetoder. Du lär dig forskningsprocessens olika steg, från materialinsamling till analys av materialet, i synnerhet när du skriver din avhandling.

Undervisningen baserar sig på mångsidigt lärande där man utöver de särskilda färdigheter som hör ihop med kulturforskning lär sig allmänna humanistfärdigheter som vetenskapligt skrivande, interaktions- och arbetslivsfärdigheter samt projekthantering och olika former av kommunikation. Färdigheterna ingår i olika studieavsnitt som hör till programmet. I undervisningen betonas mångvetenskaplighet, diskussion, grupparbete och lärmiljöer som stöder självständigt lärande.

Alternativen är arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, religionsvetenskap, Asienstudier och Afrika- och Mellanösternstudier samt region- och kulturstudier. Den sista består av europeisk kultur- och regionforskning, Latinamerikastudier, Nordamerikastudier samt Nordenstudier. Dessutom erbjuder kandidatprogrammet möjligheten att välja antikens kultur som en valbar studiehelhet. Som antagningsgrund används vid behov studieframgången under grundstudierna.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) omfattar 180 studiepoäng.

I examen ingår följande studier:

 • kandidatprogrammets studier (90-105 studiepoäng, kandidatprogrammets gemensamma studier och ditt vetenskapsområdes ämnesstudiehelheter)
 • valfria studier (60-75 studiepoäng från andra utbildningsprogram än det egna kandidatprogrammet, kan innehålla studiehelheter från grundstudier och ämnesstudier)
 • allmänna studier (15 sp gemensamma språk- och kommunikationsstudier och IT-studier, genomförs i regel under de två första studieåren)

Den målsatta tiden för kandidatexamen i humanistiska vetenskaper är tre år med heltidsstudier.

Studierna börjar med vetenskapsområdets gemensamma studier (gemensamma för alla i kandidatprogrammet), och fortsätter med ämnesstudier i ditt vetenskapsområde samt valfria studier.

I regel genomförs studierna till en början enligt ett fastställt schema, men ju längre man kommer i studierna desto friare kan man själv välja studier och ordningsföljd.

Valfria studier betyder att man kan välja studier efter eget intresse och/eller enligt vilken karriär man planerar. Valfria studier kan genomföras både i den egna fakulteten och i alla andra fakulteter – urvalet av valfria studier är det största i Finland redan inom universitetet. Man kan välja fritt bland de flesta av Humanistiska fakultetens ämnen, och det finns ämnen som man kan välja utan begränsningar också vid universitetets andra fakulteter. Dessutom kan man genomföra studier vid andra universitet i Finland (s.k. JOO-studier med flexibel studierätt, när ett ämne inte finns vid Helsingfors universitet) och vid universitet i utlandet (t.ex. utbytesstudier).

Personalen vid kandidatprogrammet ger råd när man planerar studierna. Också fakulteten och universitetet och programmets tutorer ger handledning.

Kandidatavhandlingen heter det slutarbete som hör till kandidatexamen. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete. Du genomför först studier som förbereder dig för arbetet med avhandlingen (t.ex. ett proseminarium).

Syftet med avhandlingen är att lära sig forskningens grundprinciper och hur man skriver en kort vetenskaplig studie. I avhandlingen presenterar du ett begränsat forskningsproblem och tillämpar tidigare vetenskaplig kunskap i behandlingen av ämnet.

Avhandlingen skrivs på finska eller svenska, eller, om det är motiverat, på något annat språk.

När du har skrivit din kandidatavhandling

 • kan du avgränsa ett ämne och söka lämplig forskningslitteratur
 • kan du formulera ett forskningsproblem eller en frågeställning och forskningens målsättning
 • kan du presentera och behandla teorier som anknyter till ämnet, på ett ändamålsenligt sätt använda centrala grundbegrepp och lyfta fram tidigare forskning i ämnet
 • kan du samla in och analysera material med lämpliga metoder
 • kan du utifrån analysen dra slutsatser och skriva en argumenterande text/forskningsrapport
 • behärskar du vetenskaplig praxis inom ditt vetenskapsområde.

Programmet ger möjlighet till flera yrkesinriktningar. Du blir expert och kan arbeta med uppgifter där förståelse och analys av och kommunikation om växelverkan och historiska lager är viktigt.

Du kan välja att inrikta dig på musei- och kulturförvaltning, internationella expertuppdrag som gäller olika regioner och kulturer, mediebranschen, religionsundervisning, arkeologi eller arbete i olika minnesorganisationer. Karriärmöjligheterna ökar också inom området kultur- och religionsmöten.

Det mångsidiga undervisningsutbudet gör det också möjligt att välja individuella studievägar. Viktiga med tanke på karriärmöjligheterna är arbetslivs- och expertstudierna och praktiken som ingår i studierna. Också internationella utbytesstudier påverkar ofta senare karriärval. Det kan vara bra att redan från början tänka igenom vad man vill inrikta sig på när man väljer bland alternativen. I studiehandledningen försöker vi beakta studenternas individuella studievägar. 

Observera att du efter kandidatexamen i kulturforskning kan fortsätta studera i flera olika magisterprogram. 

Valet påverkas av vilka studier du har genomfört i kandidatprogrammet. Under magisterstudierna kan du ytterligare bredda dina karriärmöjligheter.

Studenter som har en humanistisk utbildning placerar sig bra i olika jobb i samhället. För att fira Helsingfors universitets 375-årsjubileum 2015 presenterade Humanistiska fakulteten 375 humanister på sin webbplats. Läs mer om humanisterna! 

I kandidatprogrammet kan man få ämneslärarbehörighet i evangelisk-luthersk religion och i islam.

För behörighet som ämneslärare i evangelisk-luthersk religion krävs:

 • studier i undervisningsämnet (grund- och ämnesstudier i religionsvetenskap, linjen för lärare i evangelisk-lutersk religion, lärarlinjen, som avläggs i kandidatprogrammet i kulturforskning samt fördjupade studier i religionsvetenskap, som avläggs i magisterprogrammet i kulturforskning)
 • pedagogiska studier för lärare, 60 sp (De som avlägger kandidat- och magisterexamen söker om studierätt i pedagogik i kandidatskedet. Under hösten 2017 fattas beslut om möjligheterna för dem som avlägger magisterexamen att söka till pedagogiska studier.)

 • högre högskoleexamen (t.ex. filosofie magister).

För behörighet som ämneslärare i islam krävs:

 • studier i undervisningsämnet (grund- och ämnesstudier i islam, lärarlinjen, som avläggs i kandidatprogrammet i kulturforskning samt fördjupade studier i islam, lärarlinjen, som avläggs i magisterprogrammet i region- och kulturstudier)
 • pedagogiska studier för lärare, 60 sp (De som avlägger kandidat- och magisterexamen söker om studierätt i pedagogik i kandidatskedet. Under hösten 2017 fattas beslut om möjligheterna för dem som avlägger magisterexamen att söka till pedagogiska studier.)

 • högre högskoleexamen (t.ex. filosofie magister).

Dessutom kan du genomföra studier i ett andra undervisningsämne på grund- och ämnesstudienivå som valfria studier.

Kandidatprogrammets studenter och lärare bildar en mångspråkig och multikulturell enhet som gör det möjligt att nätverka inom och också utanför programmet t.ex. genom att delta i student- och lärarutbyte och göra praktik utomlands.

Utbytesstudier är ett utmärkt sätt att skaffa sig internationella erfarenheter eftersom man kan genomföra en del av de studier som hör till examen vid ett utländskt universitet eller välja studier som inte erbjuds vid Helsingfors universitet. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte ger en mångsidigare examen och nya perspektiv på dina studier. Man åker på utbyte oftast mot slutet av kandidatprogrammet.

Man kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytesperiodens längd och det mottagande landet. Den som själv ordnar sin utbytesplats har möjlighet att söka resestipendium. Det är också möjligt att genomföra sin praktik utomlands.

Vid Helsingfors universitet finns också många internationella studenter, lärare och forskare som man kan knyta kontakter med. Du kan t.ex. vara tutor för internationella utbytesstudenter.

Kandidatprogrammet i kulturforskning samarbetar aktivt bl.a. med olika kulturinrättningar och museer och med kulturinstitut i utlandet. Du bekantar dig med arbetslivet på många sätt, både på kurser och genom studiebesök och arbetspraktik. T.ex. museer, organisationer, kulturförvaltningen och mediebranschen erbjuder praktikplatser. Du kan också genomföra studier vid andra universitet som JOO-studier med flexibel studierätt.

Kandidatprogrammet i kulturforskning grundar sig på en stark och internationellt erkänd humanistisk forskning som också är den mångsidigaste i vårt land. Forskningsområden är kulturmöten, växelverkan mellan människa och miljö, vardagskultur, konsthistoriska riktningar, regionala särdrag, religiösa företeelser och traditionsöverföring.

I vår tid befinner sig gränssnittet mellan kultur och samhälle i ett särskilt utmanande tillstånd. Därför forskar man inom kandidatprogrammets vetenskapsområden bl.a. i sociala mediers inverkan på människors verksamhet och frågor kring migration och invandring.

I forskningsprojekten behandlas frågorna både regionalt och tematiskt. Regionalt kan betyda både lokalt, nationellt och globala storområden. På vetenskapsområdenas ovanligt omfattande forskningsfält varierar tyngdpunkterna enligt forskningsprojekt – från forskning i förhistoria till nutidspolitik och från etnologi till samtidskonst.

När du antas till kandidatprogrammet i kulturforskning får du studierätt för följande magisterprogram:

Du kan också söka till följande magisterprogram:

+ olika engelskspråkiga magisterprogram

Till andra magisterprogram kan det vara separat antagning eller krävas ett visst vitsord som det informeras närmare om under studierna.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.