Kandidatprogrammet i konstforskning, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Kandidatprogrammet i konstforskning erbjuder en unik möjlighet att studera film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap. En examen från programmet ger dig grundläggande färdigheter i kritisk och kreativ granskning av konst och konstens sociala dimensioner och för vetenskapligt arbete. Programmet skapar en grund både för arbete i konst- och kulturlivet och för en karriär som forskare. Du kan också specialisera dig för att bli lärare i modersmålet (finska) och litteratur. Studierna täcker konstarternas historia och förhållande till samhället och till kulturföreteelser, konstförvaltning, konstforskningens olika infallsvinklar, strömningar och idéhistoria, analys- och tolkningsmetoder, vardaglig och populärkultur samt kommunikationsfärdigheter i synnerhet i förhållande till centrala frågor i konstlivet.

Det är möjligt att välja studier från Helsingfors universitets stora utbud och kombinera olika kurser med ditt specialområde. Mångsidigheten hjälper dig att profilera dig på framtidens arbetsmarknad. Studierna erbjuder möjligheter att bekanta sig med teatrarnas, musik- och bokförläggarnas, galleriernas, konserthusens, festivalernas, konstinstitutionernas, arkivens och andra kulturinstitutioners verksamhet, och möjligheter till arbetspraktik och nätverkande. Det finns många lämpliga praktikplatser i Helsingfors.

Som kandidat i konstforskning

 • har du specialkunskaper i minst ett område och kan tillämpa dina kunskaper i många olika expertuppgifter i konst- och kulturbranschen
 • kan du söka och analysera konst- och kulturkunskap och tillämpa kunskaperna på det sätt som förutsätts i ditt arbete
 • kan du arbeta både självständigt och i grupp och har goda IT- och kommunikationsfärdigheter
 • kan du strukturera komplexa helheter och presentera motiverade synvinklar på olika frågor.

Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta i magisterprogrammet i konstforskning. Andra möjligheter är magisterprogrammen i kulturarv, litteraturvetenskap, filosofi eller genusvetenskap. Den som har valt inriktningen lärare i modersmålet (finska) och litteratur fortsätter i magisterprogrammet i litteraturvetenskap eller i magisterprogrammet i konstforskning. För att säkerställa en studieplats i det magisterprogram som du är intresserad av lönar det sig att välja lämpliga studier redan under kandidatstudierna. 

Du kan genomföra studierna, som är indelade i studieavsnitt, på finska eller svenska. Undervisning ges också på engelska, som också är ett möjligt prestationsspråk.

Programmet ger en allmän introduktion i det breda forskningsfältet och du kan specialisera dig enligt eget val i estetik, film- och televisionsforskning, musikvetenskap, teatervetenskap eller allmän litteraturvetenskap. Dessutom kan du välja något annat område inom konstforskning eller valfria studier från andra kandidatprogram. Det senare alternativet gör det möjligt att avlägga en individuell och extra mångvetenskaplig examen. Alternativen sträcker sig från en mycket bred kunskap om de olika konstarternas företeelser och teorier till specialisering i en specifik konstforms problematik.

Studierna är interaktiva och mångformade och omfattar föreläsningar, övningskurser, grupparbete och självständigt arbete under handledning samt litteraturtentamina. På kurserna skriver studenterna också essäer och studiedagböcker.

I början av kandidatprogrammet i konstforskning väljer du studieinriktning och valfria studiehelheter. Utbildningsprogrammets personal ger råd när du väljer mellan alternativen. Om du söker till utbildningsprogrammet via öppna universitetsleden eller i ansökan om överflyttning, skall du anmäla önskad studieinriktning redan vid ansökningsskedet.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper omfattar 180 studiepoäng.I examen ingår följande studier:

 • studier i vetenskapsområdet (90-105 studiepoäng kandidatprogrammets gemensamma studier och ditt vetenskapsområdes grund- och ämnesstudiehelheter)
 • valfria studier (60 studiepoäng från andra utbildningsprogram än det egna kandidatprogrammet, kan innehålla studiehelheter som grundstudier och ämnesstudier)
 • allmänna studier (15 studiepoäng i gemensamma språk- och kommunikationsstudier och IT-studier, genomförs i regel under de två första studieåren)

Den målsatta tiden för kandidatexamen i humanistiska vetenskaper är tre år med heltidsstudier.

Studierna börjar med vetenskapsområdets gemensamma studier (gemensamma för alla i kandidatprogrammet), och fortsätter med grund- och ämnesstudier i ditt vetenskapsområde och valfria studier. I regel genomförs studierna till en början enligt ett fastställt schema, men när du kommer längre i studierna kan du själv välja studier och ordningsföljd.

De valfria studierna gör det möjligt att välja ämnen som du är intresserad av. De valfria studierna kan vara både studier från den egna fakulteten och från andra fakulteter, det finns ett stort utbud av intressanta ämnen vid Helsingfors universitet. Du kan välja fritt mellan största delen av Humanistiska fakultetens ämnen, och det finns ämnen som du kan välja fritt också vid universitets andra fakulteter.Dessutom kan du genomföra studier vid andra universitet i Finland (s.k. JOO-studier med flexibel studierätt, när ett ämne inte finns vid Helsingfors universitet) och vid universitet i utlandet (t.ex. utbytesstudier).

Studierna som ingår i de allmänna studierna genomförs i regel under de två första studieåren.

Studierna genomförs enligt en individuell studieplan. Studierna inleds med ett orienterande avsnitt då du gör din första individuella studieplan (ISP). Uppdateringen av studieplanen ingår sedan i de fortsatta studierna. I början av studierna får du hjälp med planeringen, närmast av personalen inom det egna vetenskapsområdet. Också fakulteten och universitetet och programmets tutorer ger handledning.

Kandidatavhandlingen heter det slutarbete som hör till kandidatexamen.
Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete där du utnyttjar de kunskaper och färdigheter som du har lärt dig på dina kurser. De genomför först studier som förbereder dig för arbetet med avhandlingen (t.ex. ett proseminarium).

Syftet med avhandlingen är att lära sig forskningens grundprinciper och hur man skriver en kort vetenskaplig studie. I avhandlingen presenterar du ett begränsat forskningsproblem och tillämpar tidigare vetenskaplig kunskap i behandlingen av ämnet.

Avhandlingen skrivs i regel på finska eller svenska, men avhandlingens ämne kan vara sådant att det är motiverat att använda något annat språk, förutsatt att det är möjligt att ordna handledning.

När du har skrivit din kandidatavhandling

 • kan du avgränsa ett ämne och söka lämplig forskningslitteratur
 • kan du formulera ett forskningsproblem eller en frågeställning och forskningens målsättning
 • kan du presentera och behandla teorier som anknyter till ämnet, på ett ändamålsenligt sätt använda centrala grundbegrepp och lyfta fram tidigare forskning i ämnet
 • kan du samla in och analysera historiskt material med lämpliga metoder
 • kan du utifrån analysen dra slutsatser och skriva en argumenterande text
 • behärskar du vetenskaplig praxis inom vetenskapsområdet.

Kandidater som utexamineras från kandidatprogrammet i konstforskning arbetar t.ex. som experter i konst- och kulturförvaltning, som kritiker, med undervisning och utbildning, med kommunikation, i förlagsbranschen, i bibliotek och med forskning och produktutveckling. Efter kandidatexamen är det också möjligt att ytterligare fördjupa sina kunskaper i magisterprogrammet i konstforskning.

För att fira Helsingfors universitets 375-årsjubileum 2015 presenterade Humanistiska fakulteten 375 humanister på sin webbplats. Läs mer om humanisterna!Från ämnena som hör till utbildningsprogrammet har det utexaminerats många framstående kulturpåverkare som också gjort internationell karriär. Till exempel musikvetaren Risto Nieminen som var intendent för Radions symfoniorkester, chef för IRCAM i Paris och chef för Helsingfors festspel innan han blev chef för musikavdelningen vid Gulbenkianstiftelsen i Lissabon.

Inom kandidatprogrammet i konstforskning kan du välja inriktningen som ger behörighet som ämneslärare i modersmålet (finska) och litteratur. För behörighet som ämneslärare i modersmålet (finska) och litteratur krävs

 • grund- och ämnesstudierna i finska
 • grund- och ämnesstudierna i allmän litteraturvetenskap eller inhemsk litteratur
 • studier i talkommunikation 10 sp
 • fördjupade studier i allmän litteraturvetenskap, inhemsk litteratur eller finska (genomförs i magisterprogrammet).

 För behörighet krävs dessutom

 • pedagogiska studier för lärare (60 sp, separat ansökan om studierätt under studierna) och
 • högre högskoleexamen (t.ex. filosofie magisterexamen).

Genom att genomföra de fördjupade studierna i allmän litteraturvetenskap, inhemsk litteratur eller grund-, ämnes- och de fördjupade studierna i finska och de andra studier som fordras, får du behörighet som ämneslärare i modersmålet (finska) och litteratur både för grundskolan och gymnasiet. Om du genomför grund- och ämnesstudier i ett annat vetenskapsområde som ger lärarbehörighet, räcker det både för grundskole- och gymnasiebehörighet om du genomför grund- och ämnesstudierna.

Under studietiden finns det flera sätt att skaffa sig internationell erfarenhet både vid utländska universitet och vid hemuniversitetet.

Ett utmärkt sätt att bredda sin internationella kompetens är att åka på studentutbyte. Genom studentutbyte kan du genomföra en del av de studier som hör till din examen vid ett universitet i utlandet. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte ger en mångsidigare examen och nya perspektiv på dina studier. En lämplig tid för studentutbyte är oftast mot slutet av kandidatstudierna.

Du kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytesperiodens längd och det mottagande landet. Den som själv ordnar sin utbytesplats har möjlighet att söka resestipendium. Du kan också genomföra praktikperioden utomlands.

Helsingfors universitet erbjuder också andra möjligheter till internationalisering. Studenternas kan t.ex. vara tutorer för utbytesstuderande som kommer till Helsingfors universitet. Humanistiska fakulteten har många lärare och forskare med internationell bakgrund som bidrar med ett internationellt perspektiv.

Utbildningsprogrammet i konstforskning samarbetar bl.a. med utbildningsprogrammet i kulturforskning. Kandidatprogrammet i konstforsknings viktigaste samarbetspartner utanför universitetet är konstinstitutioner, teatrar, musik- och bokförläggare, gallerier, konserthus, orkestrar och arkiv i huvudstadsregionen. De erbjuder samarbetsmöjligheter inom undervisningen i form av projektkurser och arbetslivperioder, praktikplatser och projektarbete.

Utöver frågor som anknyter till tvärkonst behandlar forskningen skillnader och likheter mellan konstarterna och litteraturens, visualitetens, den föreställande konstens, textualitetens och musikens allmänna villkor och uttryckssätt.

Inom estetiken gäller forskningen filosofiska frågor kring konst och skönhet. Under den senaste tiden har också olika företeelser i miljön och vårt dagliga liv, och olika sätt att observera och uppleva som är utmärkande för den moderna världen, blivit viktiga ämnen vid sidan om den mer traditionella konstforskningen.

Musikvetenskapen utforskar musiken med ett analytiskt, kulturellt och beräkningsbaserat grepp. Forskningsmetoderna är mångvetenskapliga och forskningsobjekten sträcker sig från förhistorisk tid till nutid, samt från konst- och folkmusik till populärmusik. Fokus i forskningen ligger på musikteori och musikhistoria, performanceforskning, musikteknologi, digital musikkultur, ursprungsfolkens musik, musikfilosofi och arkeoakustik. Undervisningen grundar sig på mångvetenskapligt samarbete och ger förutsättningar att analysera upptagen och nedtecknad musik samt olika musikaliska verksamhetsformer ur teoretiska, kulturella, samhälleliga och historiska perspektiv.

Inom teatervetenskapen forskar man i teaterns olika uttryck och former som en del av det omgivande samhället. Forskningen gäller också teaterns historia, teori och forskningsmetoder samt de framställande konstarternas ställning och betydelse i vårt samhälle. Inom teatervetenskapen analyseras också föreställningar, manuskript och skådespelarnas och regissörernas arbete och andra komponenter i föreställningen. Forskningsmetoderna kan också behövas i andra sammanhang, eftersom det blir allt vanligare med ”föreställningar” i samhället.Till exempel i sociala medier där individen kan skapa föreställningar och få en publik.

Inom televisions- och filmforskningen granskas filmens förhållande till verkligheten och till andra konstarter och representationens problematik överhuvudtaget. Forskningens utgångspunkter är i regel kognitiv filmforskning och formalistisk poetik, och den fokuserar också på större estetiska frågor och filmens och televisionens kopplingar till samhället.

Inom allmän litteraturvetenskap forskar man i världslitteraturen med fokus på de stora västerländska språkområdenas litteratur. Man undersöker hur litteraturen föder betydelser och vilka uppgifter litteraturen har haft genom tiderna i kulturen och samhället. Man utvecklar också olika metoder att granska litteratur som ger rättvisa åt litteraturens mångformighet. Forskningen gäller t.ex. olika litteraturgenrers problematik, frågor kring narrativitet, gränsdragningen mellan fiktiva och icke-fiktiva texter och intertextualitet. 

Den som blir antagen till kandidatprogrammet får optionsrätt till magisterprogrammet i konstforskning. Du kan också t.ex. söka till magisterprogrammen i kulturarv, litteraturvetenskap, filosofi eller genusvetenskap.

Till andra magisterprogram kan det vara separat antagning eller krävas ett visst vitsord som det informeras närmare om under studierna.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.