Kandidatprogrammet i kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

De stora frågorna i världen kan inte lösas utan kemi. Bioekonomi, cirkulär ekonomi, nya energikällor, näringsproduktion, rent vatten och ren luft, samt hälsovården, kräver  goda kunskaper i kemi.

Kemister behövs för framställning av nya material, för forskning i ämnens egenskaper och utveckling av produktionsmetoder, för separering och identifiering av ämnen, samt för utveckling av rengöringsmetoder och kvalitetskontroll. Kemiindustrin är en av de mest betydande industrierna i Finland, och goda kunskaper i kemi krävs i många olika sammanhang – från läkemedel till solceller och material för mikroelektronik, från miljöforskning till utveckling av biomaterial.

Då du fullbordar kandidatprogrammet i kemi:

 • har du en bred uppfattning om kemi som en naturvetenskap och en bransch inom näringslivet, samt som en viktig faktor för förståelse av de stora frågorna i världen, som miljöproblem, energiframställning, och för lösningar till problem relaterade till rent vatten och hälsovård
 • har du en god uppfattning om strukturen, egenskaperna, och den kemiska reaktiviteten hos materia
 • kan du söka efter information ur olika källor, kan du utvärdera pålitligheten hos informationskällor, samt kan du följa med utvecklingen inom branschen
 • kan du arbeta säkert i laboratoriet med hjälp av de vanligaste laboratorieredskapen och utrustningar
 • kan du presentera resultat skriftligt och muntligt enligt naturvetenskaplig praxis
 • kan du utföra uppgifter och leka efter lösningar självständigt och i grupp förstår du betydelsen av god planering och schemaläggning.
 • förstår du betydelsen av god planering och schemaläggning.

 Se kandidatprogrammets webbsidor för mera detaljer om studierna.

Undervisningsspråken i kandidatprogrammet är svenska och finska. En stor del av kurserna undervisas på svenska. Studieprestationer kan utföras på finska eller svenska. Eftersom det allmänna språket inom branschen är engelska, är en stor del av studiematerialet engelskspråkigt.

Man kan utföra en tvåspråkig examen (finska/svenska), vilken förutsätter att minst 60 studiepoäng slutförs på det andra inhemska språket.

I dina studier får du koncentrera dig på ditt eget vetenskapsområde och övriga naturvetenskaper. Kvaliteten på undervisningen garanteras av expertisen inom den högklassiga internationella forskningen vid institutionen. Omkring hälften av studierna i kandidatexamen består av kemistudier. En tredjedel består av andra vetenskaper, som man kan välja ur en stor mängd alternativ enligt eget intresse. Oftast består dessa studier av naturvetenskaper, men man kan också inbegripa andra ämnen som kan komma till ens nytta i en karriär som kemist. Studierna tar många former. Särskilt laboratoriearbetet är tongivande för studierna i kemi. Det täcker omkring en tredjedel av kandidatstudierna i kemi. En stor del av teoristudierna sker via gruppövningar med stöd från traditionell föreläsningsundervisning. I enlighet med den experimentella karaktären hos det här ämnet är kandidatavhandlingen bunden till forskningspraktik. Se WebOodi för mera detaljer om studierna.

Inom kandidatprogrammet i kemi får du en bred inblick i de olika forskningsområdena inom kemin, varefter du i magisterprogrammet kan fördjupa dig i det specialiseringsområde som du är mest intresserad av. I andra ämnen och studieinriktningar kan du också beakta dina karriärplaner och ditt framtida magisterprogram. I och med studierätten till kandidatprogrammet i kemi får du studierätt till magisterprogrammen i Kemi och Molekylära Vetenskaper, Materialforskning, Atmosfärvetenskap, eller Teoretiska och beräkningsmässiga metoder, enligt ditt eget intresse och val. Du kan också söka dig till ämneslärarutbildningen i Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemidet internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry eller till andra magisterprogram vid Helsingfors universitet eller till andra magisterprogram vid Helsingfors universitet eller andra universitet i hemlandet eller utomlands. Du får stöd och hjälp i dina val av din studiehandledare.

De 180 studiepoäng som ingår i kandidatexamen i kemi består av följande studier:

 • grundstudier i kemi, 25 sp
 • ämnesstudier i kemi, 65 sp
 • valbara studier i kemi 0-45 sp
 • studier i andra ämnen 25-70 sp
 • gemensamma studier 20 sp

De gemensamma studierna omfattar bl.a. språkstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik samt karriärrelaterade studier. Omkring en tredjedel av grund- och ämnesstudierna i kemi består av laborationskurser. Kandidatavhandlingen på 6 sp ingår i ämnesstudierna. Studier i andra ämnen måste ingå 15 sp matematik och fysik.

Slutarbetet för kandidatexamen är kandidatavhandlingen, vars omfattning är 6 studiepoäng. Den följs åt av en forskningspraktik som omfattar nio studiepoäng. Man kan utföra forskningsarbetet inom en av avdelningens forskningsgrupper, i ett forskningsinstitut eller företag som står utanför universitetet, eller i utbyte vid ett utländskt universitet. Den skriftliga kandidatavhandlingen skall skrivas självständigt.

Kemi behövs i många olika sammanhang. Därmed kan man också specialisera sig på flera olika typer av uppgifter inom kemiutbildningen. Man kan t.ex. fördjupa sig i synteskemi som kräver laboratoriefärdigheter, analytiskt arbete som utnyttjar olika mätinstrument, eller beräkningsmässig och teoretisk kemi. Inom kandidatprogrammet lär du dig grunderna i kemi samt färdigheter som hjälper dig att utföra olika uppgifter i arbetslivet. De flesta som har fullbordat kandidatexamen fortsätter med magisterexamen, och övergår först därefter till arbetslivet. Inom ett magisterprogram kan du fördjupa dig mera grundligt i minst ett specialiseringsområde inom kemin, och efter det kan du få arbete med krävande sakkunniguppgifter. Omkring en fjärdedel av dem som slutfört filosofie magister-examen i kemi fortsätter med doktorsstudier.

Kemister får ofta arbete inom forskning eller produktutveckling, merkantila uppgifter, eller inom utbildningssektorn. Kemiindustrin är en av Finlands största exportindustrier, och en mycket betydande arbetsgivare. Som kemiexpert kan du också arbeta med uppgifter t.ex. inom teknik, medicin och biovetenskaper. Förutom olika företag erbjuder forsknings- och utbildningsinstitutioner samt myndighets- och övervakningsorganisationer arbete. Praktik under studietiden ger dig ofta goda förutsättningar till att hitta arbete inom den egna branschen. Kemi är internationellt, så det finns också många arbetstillfällen utomlands och inom internationella organisationer.

En internationell studiemiljö: Ett antal utländska utbytesstudenter kommer varje år till avdelningen för kemi. Personalen inbegriper också flera utländska lärare och forskare. Kandidatprogrammet i kemi undervisas på finska och svenska, men inom magisterprogrammen i kemi ges föreläsningarna på engelska. Det kommer också utländska studenter till magisterprogrammen via en internationell ansökan. Forskning inom kemi är internationell och forskningsgrupperna har många utländska samarbetspartners.

Studentutbyte: Helsingfors universitet har utbyteskontrakt med många utländska universitet, så du kan också utföra en del av dina studier utomlands. Du kan åka i utbyte både under kandidat- och magisterstudierna. Du kan också ansöka till ett utländskt universitet för att utföra hela magister- eller doktorsexamen. Kandidatexamen i kemi vid Helsingfors universitet har kvalitetsstämpeln Chemistry Eurobachelor®, vilket är till stor hjälp om man vill övergå till ett europeiskt magisterprogram.

Språkstudier: Helsingfors universitet erbjuder sina studenter utmärkta möjligheter att förkovra och utvidga sina språkkunskaper.

Som studerande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att utföra kurser vid olika fakulteter. Du kan också ta kurser vid andra inhemska universitet på basen av överenskommelsen om flexibel studierätt (JOO-kontraktet).

Forskningen inom naturvetenskaperna är omfattande och mångvetenskaplig. Forskare vid avdelningen för kemi har samarbetsprojekt med flera olika universitetsenheter och forskningsinstitut och företag som står utanför universitetet. Via dessa kan även studerandena få nyttiga kontakter till aktörer inom kemi och närliggande branscher.

Inom kemibranschen finns det många organisationer som avdelningen för kemi har nära kontakt med, och via vilka studerandena kan lära känna kemister och arbetsmarknaden inom branschen. Viktiga partners är t.ex. föreningen för finska kemister (Suomalaisten Kemistien Seura), kemiindustrin (Kemianteollisuus ry), fackorganisationerna inom branschen, och MAOL rf.

Forskningen vid avdelningen för kemi är bred och omfattar ett stort antal områden inom kemin. Forskningen är uppdelad i tre olika forskningsprogram: Molekylär vetenskap, Materialkemi, samt Syntes och analys. På avdelningen fungerar även VERIFIN, Finlands institut för verifikation av konventionen om kemiska vapen. Inom kemilärarutbildningsenheten studerar man aktivt undervisning av kemi och utveckling av utbildningsmetoder. 

Forskningsmetoderna i kemi varierar från laboratoriearbete till krävande instrumentteknik samt beräkningskemi och modellering som sker med dator. Forskningsprojekten är ofta mång- och tvärvetenskapliga. Forskarna vid avdelningen för kemi har samarbetsprojekt inom universitetet med t.ex. enheter inom fysik, biovetenskaper, farmaci, och medicin. Andra viktiga samarbetspartners inkluderar Aalto-universitetet, VTT, samt många universitet, forskningsinstitut, och företag i Finland och utomlands.

Då du har fått studierätt till en lägre högskoleexamen får du automatiskt också rätt att ta filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet. Efter att du har slutfört kandidatexamen kan du fortsätta med magisterstudier i något av flera olika magisterprogram. Inriktningen i ditt kandidatprogram påverkar vilket magisterprogram du kan söka in till, eftersom en del av magisterprogrammen kräver att man har tagit vissa kurser för sin kandidatexamen. Vissa magisterprogram har separat ansökan. Om du vill kan du också ansöka till ett annat magisterprogram i Finland eller utomlands efter att du har slutfört din kandidatexamen.

I och med studierätten till kandidatprogrammet i kemi får du studierätt till magisterprogrammen i Kemi och Molekylära Vetenskaper, Materialforskning, Atmosfärvetenskap, eller Teoretiska och beräkningsmässiga metoder, enligt ditt eget intresse och val. Du kan också söka dig till ämneslärarutbildningen i Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry eller till andra magisterprogram vid Helsingfors universitet eller andra universitet i hemlandet eller utomlands.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kunskaperna i naturvetenskap är på internationell toppnivå i Finland. Undervisningen och forskningen i naturvetenskapliga ämnen vid Helsingfors universitet är koncentrerad till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Gumtäkts vetenskapscampus, som är det största och mångsidigaste centret för naturvetenskaplig kunskap i Norden.

Fakulteten har fem institutioner:

 • Institutionen för fysik
 • Institutionen för geovetenskaper och geografi
 • Kemiska institutionen
 • Institutionen för matematik och statistik
 • Institutionen för datavetenskap.

Den högklassiga undervisningen vid fakulteten grundar sig på kända och internationellt ansedda forskares vetenskapliga arbete. På Campus Gumtäkt finns mångvetenskapliga, internationella forskningsnätverk vars experimentella och teoretiska forskning utgör grunden för undervisningen, som fokuserar på bland annat globala utmaningar i anknytning till hållbar utveckling och informationssamhället.

Examina beaktar såväl arbetslivets, forskningens som påbyggnadsutbildningens behov. Fakulteten erbjuder mångsidiga möjligheter till biämnesstudier och du kan också inkludera studier utomlands i din examen.

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du studera förutom på finska även på svenska och engelska.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är en internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som producerar forskning av högsta kvalitet. De moderna lokalerna och högklassigt utrustade undervisningslaboratorierna utgör en dynamisk miljö där studenterna kan fördjupa sig i naturvetenskaperna på ett mångsidigt sätt. I undervisningen utnyttjas både den nyaste teknologin och principerna för lärande i små grupper. Studenterna har också möjlighet att delta i fältkurser som ordnas vid universitetets forskningsstationer och forskningsprojekt runtom i världen. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har som mål att utbilda experter med mångsidiga teoretiska och metodiska kunskaper för arbetsmarknadens olika sektorer.

Alla studenter har enkelt tillgång till kursböcker, databaser och vetenskapliga publikationer tack vare det centralt belägna campusbiblioteket i Gumtäkt och universitetsbibliotekets elektroniska tjänster.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.