Kandidatprogrammet i historia, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Studierna i kandidatprogrammet i historia ger expertkunskaper i historia. I studierna ingår introduktion i olika teman och epoker (ekonomisk historia, politisk historia, medeltidens historia osv.), historieforskningens metoder och historieforskningens historia. Du lär dig att ingenting är självklart utan att allting måste bedömas kritiskt, och du lär dig att formulera egna åsikter och motivera dem.

Studierna i historia ger dig förutsättningar för att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentligaste. Förmågan att skilja det väsentliga från det oväsentliga och att förstå företeelser och samband är viktiga mål för studierna i historia. Under studierna utvecklar du din förmåga att göra slutledningar, du lär dig att granska världen och samhället kreativt och att tillämpa dina kunskaper kritiskt. Du lär dig också att läsa källor på olika språk.

Tack vare sin mångsidighet ger studierna i historia mångsidiga förutsättningar för arbetslivet. Den kompetens som du får är inte bunden till ett visst yrke, men förmågan att hantera ny information är viktig på den föränderliga arbetsmarknaden och ger dig förutsättningar för arbete inom flera olika områden.

Undervisningsspråken vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet är finska och svenska. Till kandidatprogrammet i historia kan man söka till studier på finska eller till studier på svenska. Du kan genomföra dina studier i kandidatprogrammet i historia på finska eller svenska. Undervisning ges också på engelska.

Tidsmässigt omfattar studierna i historia tidsperioderna från antiken till nutid och tematiskt allt från Finlands och Nordens historia till globalhistoria. Dina studier omfattar både olika former av närundervisning och skriftliga arbeten. Närundervisningen består av föreläsningar och gruppundervisning, t.ex. studiecirklar där du diskuterar historiska källor och forskningslitteratur med andra studenter under en lärares handledning. De skriftliga uppgifterna är tentamina som gäller forskningslitteratur eller essäer som baserar sig på litteratur som man kommer överens om med läraren. I handledda proseminarier utvecklas de studerandes kunskaper i forskningsmetoder.

Kandidatprogrammet i historia omfattar ett vetenskapsområde, dvs. historia, och alla som antas till kandidatprogrammet får studierätt för studier i historia. Inom kandidatprogrammet är det dessutom möjligt att genomföra andra, valfria studier enligt eget intresse eller inriktning.

Kandidatprogrammet i historia har inga egentliga inriktningsalternativ. Vi rekommenderar att studerande som har antagits till ämneslärarutbildningen genomför grund- och ämnesstudier i ett andra undervisningsämne (sammanlagt 60 studiepoäng) under sina kandidatstudier. Den som valt museibranschen som inriktning måste avlägga ett bestämt antal studiepoäng i museologi.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) omfattar 180 studiepoäng.

I examen ingår

 • studier i vetenskapsområdet (sammanlagt 105 studiepoäng i vetenskapsområdet, dvs.grundstudierna och ämnesstudierna i historia)
 • valfria studier (60 studiepoäng från andra utbildningsprogram än det egna kandidatprogrammet, kan innehålla studiehelheter som grundstudier och ämnesstudier)
 • allmänna studier (15 studiepoäng i gemensamma språk- och kommunikationsstudier och IT-studier, genomförs i regel under de två första studieåren)

Den målsatta tiden för kandidatexamen i humanistiska vetenskaper är tre år med heltidsstudier.

Studierna inleds med grundstudier i vetenskapsområdet (historia), och fortsätter sedan med ämnesstudierna i vetenskapsområdet och med de valfria studierna. I början av studierna genomförs studieavsnitten vanligen enligt en given studieplan och tidtabell. När du kommit längre i studierna är det friare och du kan själv välja vilka studier du genomför och i vilken ordning.

Valfria studier kan man genomföra både vid sin fakultet och vid vilka andra fakulteter som helst – Helsingfors universitet har det största urvalet av valfria studier i Finland. Du kan välja fritt mellan största delen av Humanistiska fakultetens ämnen, och det finns ämnen som man kan välja fritt också vid universitets andra fakulteter. Dessutom kan man genomföra studier vid andra universitet i Finland (med JOO-studier med flexibel studierätt, om ett ämne inte finns vid Helsingfors universitet) samt utomlands (t.ex. åka studentutbyte).

Studierna genomförs enligt en studieplan. De inleds med ett orienterande avsnitt och under detta avsnitt gör du din första individuella studieplan (ISP). Uppdateringen av din studieplan ingår sedan i de fortsatta studierna. I början av studierna får du hjälp av personalen med planeringen, i synnerhet av de som arbetar inom ditt vetenskapsområde. Också fakulteten erbjuder studievägledning, och i synnerhet i början av studierna finns det kamratstöd och tutorer.

Kandidatavhandlingen heter det slutarbete som hör till kandidatexamen. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete där du utnyttjar de kunskaper och färdigheter som du har lärt dig på dina kurser. Innan man skriver sin kandidatavhandling deltar man i ett proseminarium där man lär sig hur man arbetar med sin avhandling och skriver en proseminarieuppsats.

Syftet med avhandlingen är att lära sig forskningens grundprinciper och hur man skriver en kort vetenskaplig studie. Du lär dig att hitta och använda historiskt källmaterial, att formulera ett avgränsat forskningsproblem och att tillämpa tidigare vetenskaplig kunskap i ditt ämne. Avhandlingen skrivs på finska eller svenska.

När du har skrivit din kandidatavhandling

 • kan du avgränsa ett ämne och söka lämplig forskningslitteratur
 • kan du formulera ett forskningsproblem eller en frågeställning och forskningens målsättning
 • kan du presentera och behandla teorier som anknyter till ämnet, på ett ändamålsenligt sätt använda centrala grundbegrepp och lyfta fram tidigare forskning i ämnet
 • kan du samla in och analysera historiskt material med lämpliga metoder
 • kan du utifrån analysen dra slutsatser och skriva en argumenterande text
 • behärskar du vetenskaplig praxis inom vetenskapsområdet.

En kandidatexamen med historia som huvudämne ger dig goda möjligheter i arbetslivet, både i hemlandet och i utlandet. Utbildningen är bred och ger dig goda förutsättningar på den föränderliga arbetsmarknaden.

I slutskedet av kandidatstudierna finns en obligatorisk praktikperiod som ger dig möjlighet att bekanta dig med en bransch som intresserar dig.

För att fira Helsingfors universitets 375 årsjubileum 2015 presenterade Humanistiska fakulteten 375 humanister. Läs mer om humanisterna! Bland dem finns t.ex. historikerna Janne Hopsu som idag är utrikeskorrespondent, och Outi Karemaa som arbetar som förlagschef.

Den som studerar i kandidatprogrammet i historia kan söka till ämneslärarutbildningen i historia. För ämneslärarbehörighet krävs följande studier:

 • studier i undervisningsämnet (grund-, ämnes- och fördjupade studier i det egna vetenskapsområdet, dvs. historia, och som valfria studier grund- och ämnesstudierna i ett annat undervisningsämne)
 • pedagogiska studier för lärare (60 studiepoäng som genomförs i samband med magisterstudierna, man ansöker om studierätt för pedagogiska studier under studiernas gång)
 • högre högskoleexamen (t.ex. filosofie magisterexamen)

Genom att genomföra grund-, ämnes- och de fördjupade studierna i historia får du historielärarbehörighet både för grundskola och gymnasium.

Du kan också skaffa dig behörighet för andra områden, t.ex. museibranschen, genom att genomföra studier inom det aktuella området.

Under studietiden finns det flera sätt att skaffa sig internationell erfarenhet både vid universitet i utlandet och vid ditt hemuniversitet. Ett utmärkt sätt är studentutbyte. Genom studentutbyte kan du genomföra en del av de studier som hör till din examen vid ett universitet i utlandet. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte ger dig möjlighet att utveckla dina språkkunskaper, komplettera din examen och få nya infallsvinklar. En lämplig tid för studentutbyte är oftast mot slutet av kandidatstudierna.

Man kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytesperiodens längd och det mottagande landet. Den som själv ordnar sin utbytesplats har möjlighet att söka resestipendium. Du kan också genomföra praktikperioden utomlands.

Helsingfors universitet erbjuder också möjligheter till internationalisering. Var gärna aktiv i kontakterna med de många internationella studenter, lärare och forskare som finns vid Helsingfors universitet. Du kan t.ex. vara tutor för internationella utbytesstudenter.

Kandidatprogrammet i historia har omfattande samarbetsnätverk både inom universitetet och med samhället utanför universitetet. Inom universitetet har ämnet ett nära samarbete med kandidatprogrammet för samhälle i förändring vid Statsvetenskapliga fakulteten. Det finns också ett naturligt samarbete, bl.a. gemensamma kurser, med ämnen som är inriktade på historia vid andra fakulteter, t.ex. kyrkohistoria och rättshistoria.   

Nätverken med aktörer utanför universitetet är viktiga mot slutet av studierna och senare med tanke på arbetslivet. På högskolenivå samarbetar vi också med ämnesenheter vid andra universitet. Alumner med historia som huvudämne är också aktiva i universitetets alumnverksamhet vilket också utvecklar kontakterna med arbetslivet.

Vid Helsingfors universitet bedrivs högkvalitativ historieforskning. Forskningen täcker geografiskt ett stort område och sträcker sig tidsmässigt ända fram till nutid. Universitetsundervisningen är forskningsbaserad och  både lärarnas forskningsområden och aktuella forskningsteman och forskningstraditioner syns på många sätt i undervisningen. Bland annat ordnas det ofta kurser kring intressanta forskningsprojekt.

Arkiven och biblioteken i Helsingfors och de växande digitaliserade materialen erbjuder också studenterna möjligheter att genomföra egen forskning på kurser och i sina examensarbeten. Redan när du skriver din kandidatavhandling har du möjlighet att välja ett ämne som intresserar dig.

Bland annat västerländsk idéhistoria, den politiska kulturens historia och stadshistoria är starka forskningsteman inom historievetenskapen. Aktuell idéhistorisk forskning är också forskning som gäller seder och bruk och vetenskapshistoria. Den starka forskningstraditionen inom medeltidsforskning och forskning i den nya tidens början kompletteras av forskning i 1900-talets historia. Forskningen i Finlands historia betraktar Finlands historia som en del av Östersjöområdets och Europas historia. Viktiga teman är till exempel ekonomisk historia och näringslivets, eliternas och makthavarnas historia samt social historia.

När du antas till kandidatprogrammet i historia, får du samtidigt rätt att avlägga magisterexamen i magisterprogrammet i historia. Du kan om du vill också söka till andra magisterprogram vid Humanistiska fakulteten och Helsingfors universitet. Till andra magisterprogram ordnas eventuellt separat antagning och det redogörs närmare för behörighetsvillkoren i samband med antagningen. Om antagningen till magisterprogrammen informeras närmare under kandidatstudierna.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.