Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2018 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €

Bottom content

Utbildning

Studierna i filosofi syftar till att göra studenten förtrogen med mänskligt tänkande och den kunskap man har om detta, ge systematiska kunskaper om filosofi som ett självständigt vetenskapsområde och om dess specialområden samt öva upp förmågan till filosofisk analys och argumentation. Filosofin sätter sig in i de grundläggande frågorna. Vad kan vi veta och hur? Hur är verkligheten konstruerad, och kan vi undersöka den uteslutande med vetenskapliga metoder eller måste vi också använda vårt förnuft? Grundar sig våra moraliska uppfattningar på hur världen ser ut eller projicerar vi våra moraliska uppfattningar på världen? Hurdant är det goda samhället? Kan vårt medvetande förklaras enbart med hjälp av fysikens lagar? Studierna i filosofi ger, om inte slutliga svar, så i alla fall en möjlighet och en systematisk metod med vilken man kan undersöka frågor av det här slaget.

Kandidatstudierna i filosofi ger en stark grund i de filosofiska kärnområdena, vilket gör det lätt att fortsätta med vilket av filosofins specialområden som helst. Syftet med undervisningen är också att ge dig förutsättningar att fortsätta dina studier vid vilken som helst av de ledande filosofiska institutionerna i världen.

Studierna i filosofi ger dig de verktyg du behöver för att bygga upp din världsbild, dvs. förstå hur allting hänger ihop på en allmän nivå. Samtidigt utvecklar de din förmåga till kritiskt tänkande, som hjälper dig formulera problem och kritiskt utvärdera möjliga lösningar. Du lär dig också utrycka dig tydligt och koncist i tal och skrift och kommunicera begripligt och mångsidigt. En filosofisk bildning och de analytiska och argumentativa färdigheter den ger är till nytta inom många områden av mänsklig kultur och verksamhet. Filosofer arbetar t.ex. som lärare och forskare eller i olika expert- och förvaltningsuppgifter, men också inom politik, kommunikation och i företagsvärlden.

Undervisningen i det gemensamma kandidatprogrammet i filosofi ges av humanistiska fakulteten och statsvetenskapliga fakulteten.

Se programmets webbsidor för mera information om studierna: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/filosofian-kandiohjelma

Undervisningsspråken är finska och svenska. Undervisning kan också ges på engelska. Oavsett undervisningsspråk har du rätt att i dina studieprestationer använda finska eller svenska.

Filosofin behandlar grundläggande och allmänna frågor som gäller världen och människans ställning i den. Centrala teman är t.ex. kunskap, verklighet, sinne, mening, sanning, vetenskap, samhälle, handling, värde, rätt och fel, ont och gott. 

I Finland har filosofin traditionellt indelats i teoretisk och praktisk filosofi, och utbildningens innehåll beskrivs här utgående från den indelningen. Utbildningsprogrammet i filosofi täcker alla centrala delområden i filosofin. Om du är särskilt intresserad av samhällsfenomen och vill avlägga politices kandidatexamen ska du välja studieinriktningen Praktisk filosofi eller Filosofi (undervisning på svenska) i tillämpliga delar. I annat fall lönar det sig för dig att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper.

Teoretisk filosofi undersöker de traditionella filosofiska kärnfrågorna om verklighetens innersta väsen, kunskapens natur och möjlighet, språkets och medvetandets förhållande till verkligheten och reglerna för giltig slutledning.

Teoretisk filosofi omfattar logik, metafysik, kunskapsteori, filosofins historia, vetenskapsfilosofi, språkfilosofi och medvetandefilosofi. Metafysik är studiet av varandets grundläggande natur. Kunskapsteorin eller epistemologin studerar villkoren för kunskapens och trosföreställningarnas rättfärdigande och deras rationalitet. Filosofins historia omfattar studiet av den teoretiska och praktiska filosofins huvudgrenar och deras utveckling från antiken till vår tid.

Vetenskapsfilosofin undersöker i synnerhet vetenskaplig kunskap, slutledning och förklarande. Logiken undersöker reglerna för en formellt giltig slutledning, formelspråk samt de filosofiska tillämpningarna av logisk begreppsanalys. Språkfilosofin undersöker framförallt förhållandet mellan språket och verkligheten, språklig mening och språkanvändning. Medvetandefilosofin studerar medvetandet och mentala funktioner och deras förhållande till hjärnan och verkligheten.

Praktisk filosofi omfattar moral- och samhällsfilosofi, rättsfilosofi, historiefilosofi, idéforskning, tillämpad etik och samhällsvetenskapernas filosofi.

Inom moral- och samhällsfilosofin studerar man grundläggande begrepp för moral och samhälle. I studierna sätter man sig in i frågor som gäller normer, värderingar och ideologier och i hur man kan motivera olika normativa påståenden. Rättsfilosofi, historiefilosofi och idéforskning utgör traditionella områden inom praktisk filosofi och de står i nära förbindelse med moral- och samhällsfilosofin. Inom tillämpad etik studeras konkreta moraliska problemsituationer i ljuset av den normativa etikens teorier.

Inom samhällsvetenskapernas filosofi undersöker man principer för begrepps- och teoribildning samt deras kunskapsteoretiska och logiska grunder. Dessutom studerar man samhällsvetenskapernas natur och utveckling, de matematisk-logiska specialmetoder som de använder och samhällsvetenskapernas relation till det omgivande samhället.

Studieinriktningen Filosofi (undervisning på svenska) erbjuder utöver det ovan nämnda en möjlighet att fördjupa sig i upplysningens problem och filosofisk samtidskritik samt i den sokratiska filosofiska traditionen där kunskapens, varandets och moralens grundläggande frågor ses som begreppsligt oskiljbara.

Studierna består av föreläsningar och seminarier, litteraturtentamina och föreläsningstentamina, essäer, avhandlingar och korta föredrag.

Vid utbildningsprogrammet i filosofi kan du avlägga antingen kandidatexamen i humanistiska vetenskaper eller politices kandidatexamen. Du väljer i samband med ansökan vilken examen du siktar på. Närmare instruktioner om urvalet finns i samband med informationen om urvalsprovet.

Det finns tre studieinriktningar:

 • Teoretisk filosofi
 • Praktisk filosofi
 • Filosofi (undervisning på svenska)

Studieinriktningarna i Teoretisk filosofi och Filosofi (undervisning på svenska) ger en kandidatexamen i humanistiska vetenskaper och inriktningen Praktisk filosofi ger en politices kandidatexamen. Du kan fortsätta till magisterprogrammet i filosofi från alla studieinriktningar.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK) omfattar 180 studiepoäng.

I examen ingår följande studier:

 • studier inom vetenskapsområdet (90–105 studiepoäng grund- och ämnesstudier i ditt vetenskapsområde dvs. filosofi)
 • valfria studier (60–75 studiepoäng studier från andra utbildningsprogram, kan innehålla grund- och ämnesstudiehelheter)
 • allmänna studier (15 sp språk- och kommunikationsstudier och it-studier. Studierna är gemensamma för alla och genomförs i regel under de två första åren)

Den målsatta tiden för kandidatexamen i humanistiska vetenskaper är tre år av heltidsstudier.

Du börjar med grundstudierna i filosofi och fortsätter med ämnesstudierna och de valfria studierna. I regel genomförs grundstudierna enligt ett på förhand planerat schema, men från och med ämnesstudierna kan du själv påverka vilka studier du genomför och i vilken ordning.

Man väljer vanligtvis de valfria ämnena utifrån eget intresse och/eller karriärplaner. Merparten av ämnena vid Humanistiska och Statsvetenskapliga fakulteten är valfria, och valfria ämnen finns också vid Helsingfors universitets övriga fakulteter. Det är också möjligt att genomföra valfria ämnen som s.k. JOO-studier (flexibel studierätt) vid ett annat finländskt universitet (när ämnet inte erbjuds vid Helsingfors universitet) och utomlands (t.ex. som utbytesstudent).

Kurser som hör till de allmänna studierna genomför du under hela den tid som du bedriver kandidatstudierna.

Studierna genomförs enligt en uppgjord plan. De inleds med ett orienterande avsnitt där du gör upp din första individuella studieplan (ISP). Längre fram i studierna finns det obligatoriska studieavsnitt där man planerar studierna. I början av studierna hjälper utbildningsprogrammets personal dig med studieplaneringen. Du kan också få rådgivning på fakultets- och universitetsnivå och dessutom kamratstöd av andra studenter (tutorerna).

Slutarbetet i kandidatexamen kallas kandidatavhandlingen. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete där du utnyttjar de kunskaper och färdigheter som du har lärt dig på dina kurser. De studier som du genomför före det (t.ex. på proseminariet) förbereder dig för att skriva avhandlingen.

Målet med avhandlingen är att studenten lär sig grundprinciperna för forskning och kan skriva en kortfattad vetenskaplig rapport. I avhandlingen presenterar studenten ett avgränsat forskningsproblem och behandlar det genom att tillämpa tidigare vetenskaplig kunskap. I regel skrivs avhandlingen på finska eller svenska.

Arbetet med kandidatavhandlingen ger dig följande färdigheter:

 • Du kan avgränsa ditt ämne och söka lämplig forskningslitteratur.
 • Du kan formulera forskningsproblemet eller forskningsfrågorna och syftet med forskningsarbetet.
 • Du kan presentera och hantera teorin som anknyter till ämnet, använda centrala grundbegrepp på ett ändamålsenligt sätt och lyfta fram tidigare forskning i ämnet.
 • Du kan dra slutsatser utgående från analysen av materialet och skriva en argumenterande text/forskningsrapport.
 • Du behärskar ditt ämnesområdes vetenskapliga praxis.

Studierna i filosofi ger dig utmärkta färdigheter i synnerhet för branscher som kräver analytiskt tänkande, t.ex. många expert- och förvaltningsuppdrag både inom den offentliga och inom den privata sektorn. Många utexaminerade blir lärare och forskare, men studierna öppnar också dörrarna till politiken, kommunikationsbranschen och företagsvärlden.

I utbildningsprogrammet kan du söka till ämneslärarutbildningen i filosofi och/eller livsåskådningskunskap. Du får lärarbehörighet genom följande:

 • Magisterexamen (filosofie magister eller politices magister)
 • Pedagogiska studier för lärare
  • 60 sp, genomförs under magisterstudierna; du måste ansöka om studierätt för de pedagogiska studierna
 • Studier i filosofi
  • För ämneskompetens i filosofi som första undervisningsämne krävs det att du har slutfört grund- och ämnesstudier, fördjupade studier och en pro gradu-avhandling.
  • För ämneskompetens i filosofi som andra undervisningsämne krävs det att du har slutfört grund- och ämnesstudierna (60 sp).
   eller
 • Studier i livsåskådningskunskap
  • För ämneskompetens i livsåskådningskunskap som andra undervisningsämne krävs det att du har slutfört grund- och ämnesstudierna (60 sp).

Dessa studier ger dig behörighet att arbeta som lärare i filosofi och livsåskådningskunskap i grundskolan och gymnasiet. Du kan även arbeta som lärare vid andra läroanstalter (t.ex. yrkeshögskolor, medborgarinstitut, arbetarinstitut).

Kandidatprogrammet i filosofi och dess studenter och lärare bildar en flerspråkig och mångkulturell gemenskap där man kan knyta kontakter såväl inom programmet som utåt, t.ex. genom student- och lärarutbyte och utlandspraktik.

Studentutbyte är ett utmärkt sätt att bredda din internationella kompetens. Under studentutbytet genomför du vid ett utländskt universitet en del av de studier som ingår i din examen vid Helsingfors universitet. Du kan också genomföra sådana studier som Helsingfors universitet inte erbjuder. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte ger dig en möjlighet att få en mer mångsidig examen och ett nytt perspektiv på dina studier. Oftast åker man på utbyte under senare delen av kandidatstudierna.

Du kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv skaffa dig en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytets längd och det mottagande landet. Om du själv ordnar utbytesplatsen kan du ansöka om ett resestipendium. Det är också möjligt att göra praktik utomlands.

Du kan också bredda din internationella kompetens genom att lära känna utländska studerande, lärare och forskare vid Helsingfors universitet. Du kan t.ex. vara tutor för studenter som kommer på utbyte till universitetet.

Forskningen i filosofi vid Helsingfors universitet är på internationell toppnivå. Starka områden är filosofisk logik, samhällsvetenskapernas filosofi, filosofins historia, kunskapsteori, metafysik och etik. Kunnig handledning erbjuds även i språkfilosofi, medvetandefilosofi, fysikens filosofi, filosofisk samtidskritik och politisk filosofi. I anslutning till utbildningsprogrammet finns en spetsforskningsenhet för samhällsvetenskapernas filosofi och flera andra forskningsprojekt finansierade av Finlands Akademi. Ämnet har flera aktiva forskarseminarier där studenterna kan följa de senaste trenderna inom den internationella forskningen.

Efter kandidatexamen fortsätter studenterna vanligen direkt till magisterprogrammet i filosofi. Efter kandidatexamen är det också möjligt att ansöka till magisterstudier i ett annat magisterprogram (förutsatt att du i din kandidatexamen har genomfört de studier som krävs).

Ansökningsinfo
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på våra webbsidor.

Statsvetenskapliga fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands bredaste och mest mångdisciplinära samhällsvetenskapliga forskarsamfund och påverkare. Politiska och ekonomiska händelser på global nivå medför ett ökat behov av experter med förmåga att placera händelserna i ett historiskt och internationellt jämförbart sammanhang. Förändringarna i de sociala strukturerna kräver en ny förståelse av bland annat välfärdssamhällets grundvalar.

Fakulteten är berömd för sin internationella toppforskning som utnyttjar många olika slags forskningsmaterial, använder sig av krävande forskningsmetoder och för en innovativ diskussion. Kritiskt tänkande och mångvetenskaplighet är framträdande element i undervisningen. Fakulteten har en lång tradition av samarbete med ministerier, kommuner, organisationer och media.

Fakultetens studenter trivs och känner sig hemmastadda där. För studenten är den egna institutionen och fakulteten den närmaste och viktigaste studiemiljön. Umgänget över ämnes- och fakultetsgränserna är också livligt.

Fakulteten har cirka 4 000 grundexamensstuderande och cirka 700 aktiva påbyggnadsstuderande. Statsvetenskapliga fakulteten ligger på universitetets centrumcampus. Fakulteten är indelad i två institutioner som har sammanlagt 13 ämnen. På webben finns fakulteten på http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/ och på svenska på http://www.helsinki.fi/statsvetenskapliga/.

Statsvetenskapliga fakulteten är centralt belägen på Centrumcampus, nära studentbiblioteket i Kajsahuset och nära lärocentret Aleksandria som båda erbjuder studenterna en modern studiemiljö. Universitetsbibliotekets tjänster är också lättillgängliga (t.ex. databaser, e-tidningar och läroböcker).

 

Statsvetenskapliga fakulteten är en vetenskapligt framstående, internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som utbildar experter med bred kompetens som behärskar olika forskningsmetoder, har en djupgående förståelse av samhället och kan arbeta inom olika sektorer. Undervisningen tillämpar på ett mångsidigt sätt principerna för varierat lärande, vilket gör den flexibel och stöder ditt lärande.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på våra webbsidor  http://www.helsinki.fi/nya-studerande.