Kandidatprogrammet i biologi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180+120 studiepoäng, 5 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Medierna lyfter nästan dagligen fram viktiga frågor som anknyter till biologi. Hur påverkar klimatförändringen våra organismer? Hur fungerar cancerceller? Hur fungerar hjärnan?
Helsingfors universitet har det bredaste kandidatprogrammet i biologi i Finland. Den som genomför programmet blir kandidat i naturvetenskaper (NaK). Programmet är förlagt till Campus Vik och omfattar fem vetenskapsområden: ekologi och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, växtbiologi, mikrobiologi samt genetik. Frågorna ovan är exempel på vad forskningsgrupper inom dessa vetenskapsområden undersöker. I kandidatprogrammets mångsidiga undervisning får studenterna ta del av de nyaste forskningsrönen.

Efter slutfört kandidatprogram i biologi kan studenten

 • de viktigaste biologiska teorierna och begreppen
 • grunderna om organismernas utveckling och diversitet
 • förstå hur organismernas egenskaper nedärvs och organismernas fysiologi, struktur och verksamhet från cellnivå till populationer och organismsamhällen.

Dessutom kan studenten

 • tillämpa de teorier studenten har lärt sig och använda de viktigaste arbetsmetoderna i laboratoriet och i fält
 • statistiskt analysera forskningsmaterial
 • hitta vetenskapliga artiklar och läsa dem
 • skriva rapporter och hålla föredrag
 • arbeta i grupp och diskutera.

Mer information om utbildningsprogrammet på kandidatsprogrammets webbsidor (på finska). 

I kandidatprogrammet i biologi finns det en separat antagning för finskspråkiga (50) och svenskspråkiga (15) studenter. Undervisningsspråken i programmet är finska och svenska, och kurserna och avhandlingen kan avläggas på finska eller svenska. Första studieårets undervisning genomförs i sin helhet på svenska, och senare under kandidatstudierna kan man välja enskilda kurser på svenska. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska.

Inom kandidatprogrammet i biologi finns det möjlighet att avlägga examen på bägge inhemska språken (svenska och finska). I den tvåspråkiga kandidatexamen (TvEx) ska minst en tredjedel (60 studiepoäng) av kurserna genomföras på det andra inhemska språket. Svenskspråkiga studenter genomför första årets kurser på svenska, och därefter minst 60 sp på finska. Språkcentrum erbjuder språkstöd för studierna på det andra språket.

Den som studerat i enlighet med TvEx-programmet får ett omnämnande om detta i sitt examensbetyg. Dessutom får studenten ett officiellt intyg om den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). TvEx-programmet förbättrar den praktiska språkkunskapen i det andra inhemska språket, vilket kan leda till en bättre konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Kännetecknande för kandidatprogrammet i biologi är mångsidigheten. Genom att studera de fem vetenskapsområden som ingår i programmet lär sig studenterna de viktigaste teorierna och ett täckande urval laboratoriemetoder. På fältkurser får studenterna lära sig om olika organismer, deras livsmiljöer och den forskning som bedrivs om organismerna. Fältkurserna ordnas på Helsingfors universitets fältstationer i Kilpisjärvi, Lammi och Tvärminne samt på forskningsstationen i Taita, Kenya.

De som studerar i kandidatprogrammet i biologi kan också söka till ämneslärarutbildningen och bli ämneslärare i biologi. Man ansöker separat till ämneslärarutbildningen och det rekommenderas att man söker redan första studieåret.

Mer information om innehållet på kandidatsprogrammets webbsidor (på finska).

Vetenskapsområdet i utbildningsprogrammet för biologi är biologi men under utbildningen specialiserar sig studerande inom ett delområde inom biologin. Specialiseringsområden inom biologi är en av de fem vetenskapsområden som finns med i programmet (se närmare studiernas uppbyggnad).

Kandidatexamen i naturvetenskaper (NaK) omfattar 180 studiepoäng (sp) och avläggs på tre år. I examen ingår följande:

Obligatoriska studier 140 sp

 • grundstudier i biologi 25 sp
 • ämnesstudier i biologi, inklusive kandidatavhandlingen 95 sp
 • övriga studier 20 sp

Valfria studier 40 sp

 • studier inom det egna utbildningsprogrammet eller andra utbildningsprogram

Grund- och ämnesstudierna i biologi innehåller de viktigaste teorierna och begreppen inom de olika vetenskapsområdena samt laboratorie- och fältkurser. Undervisningen är allt mer studentorienterad, vilket innebär att studenternas egen aktivitet betonas. I praktiken betyder det att studenterna skriver fler rapporter, håller seminariepresentationer och gör grupparbete vid sidan av traditionella föreläsningar och webbkurser.

Under grundstudierna det första studieåret väljer studenterna ett av programmets vetenskapsområden att fördjupa sig i. Kandidatavhandlingen ska skrivas om ett ämne inom det valda vetenskapsområdet.

Studiehelheten i ett av vetenskapsområdena (30 sp) ger åtminstone följande färdigheter inom området:

Ekologi och evolutionsbiologi

Studenten

 • känner igen de viktigaste livsmiljöerna och djur- och växtarterna i Finland
 • förstår vad naturligt urval är och hur evolutionära förändringar sker
 • vet hur man kan tillämpa ekologiska teorier i praktiken
 • kan planera och genomföra en vetenskaplig undersökning.

Fysiologi och neurovetenskap

Studenten

 • känner till de centrala mekanismerna bakom djurens livsfunktioner
 • förstår kopplingarna mellan olika vävnaders och organs struktur och funktion, också ur ett evolutionärt perspektiv
 • förstår hur molekylärbiologiska och cellbiologiska mekanismer styr individens utveckling, livsfunktioner, anpassning och växelverkan med den omgivande miljön
 • känner till de viktigaste forskningsmetoderna på området.

Växtbiologi

Studenten

 • känner igen de viktigaste livsmiljöerna och djur-, växt- och svamparterna i Finland
 • kan använda olika nycklar för artbestämning och inventera artbestånden inom ett område, t.ex. med tanke på planering av naturskydd eller markanvändning
 • känner till växternas fysiologi och utvecklingsbiologi
 • kan granska växternas strukturer ur ett evolutionärt och ekologiskt perspektiv
 • kan planera och genomföra en ekologisk undersökning.

Mikrobiologi

Studenten

 • känner igen de huvudsakliga mikrobgrupperna och deras särdrag och ställning i organismvärlden
 • förstår de viktigaste mekanismerna bakom mikrobernas funktioner och hur de påverkar organismerna och olika ekosystem
 • kan planera och genomföra en mikrobiologisk undersökning
 • känner till hur man kan utnyttja mikrober med hjälp av bioteknik.

Genetik

Studenten

 • förstår hur egenskaper nedärvs
 • känner till den ärftliga variationens lagbundenheter på populationsnivå och på en evolutionär tidsskala
 • känner till hur den genetiska informationen är uppbyggd och hur den fungerar på gen- och genomnivå
 • förstår hur den genetiska informationen reglerar organismernas utveckling och verksamhet
 • känner till genetikens biotekniska metoder och t.ex. medicinska tillämpningar.

De övriga studierna inkluderar språk- och kommunikationsstudier, studier som förbereder för arbetslivet och arbetspraktik som kan vara en praktikplats eller ett arbetslivsprojekt.

De studenter som antas till ämneslärarutbildningen genomför 60 sp i sitt andra undervisningsämne som valfria studier. För biologistuderande är det andra ämnet ofta geografi, men det kan också vara kemi, fysik, matematik eller hälsokunskap.

Mer information om uppbyggnaden på kandidatsprogrammets websidor (på finska). 

I kandidatexamen ingår en kandidatavhandling (6 sp) som baserar sig på den vetenskapliga litteraturen inom något av programmets fem vetenskapsområden (se Utbildningens struktur). Målet för avhandlingen är att studenten gör sig grundligt förtrogen med litteraturen om ämnet för avhandlingen och lär sig att skriva god sakprosa på sitt modersmål.

När studenterna skriver kandidatavhandlingen lär de sig att

 • söka och välja centrala vetenskapliga artiklar om sitt ämne
 • läsa och kritiskt bedöma artiklarna
 • sammanfatta de viktigaste punkterna i artiklarna med egna ord och på god sakprosa
 • hänvisa till artiklar enligt vetenskaplig praxis.

Avhandlingen är cirka 20 sidor lång och det rekommenderas att man skriver den under tredje studieåret. Anvisningar om hur man ska söka information och skriva avhandlingen ges på kandidatseminariet. 

Mer information om kandidatavhandlingen.

De som utexamineras från kandidatprogrammet i biologi uppmuntras att söka sig ut i arbetslivet. De utexaminerade har följande karriärmöjligheter:

 • assistent i en forskningsgrupp, både grundforskning och tillämpad forskning (universitet, myndigheter, forskningsinstitut)
 • assistent, expert eller naturkartläggare i uppgifter som ansluter till miljö- och naturskydd (myndigheter, företag, forskningsinstitut)
 • kommunikation (tidningar, tidskrifter och andra medier)
 • magisterstuderande i ett magisterprogram (se Fortsatta studiemöjligheter).

Mer information om karriärmöjligheter på kandidatsprogrammets webbsidor (på finska).

I kandidatprogrammet i biologi kan man studera till ämneslärare i biologi. Studierna i undervisningsämnena (biologi och ett annat undervisningsämne, t.ex. geografi) ska ingå redan i kandidatexamen, men ämneslärarbehörighet får man först när magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) är slutförda.

Vetenskapsområdena som ingår i kandidatprogrammet är mycket internationella. Studenterna kan delta i den internationella verksamheten genom att

 • söka till utbytesstudier eller praktik utomlands
 • delta i kurser som hålls av utländska lärare och lyssna på utländska forskares seminariepresentationer
 • avlägga arbetspraktiken i en internationell forskningsgrupp i Finland eller utomlands
 • studera språk vid Språkcentrum
 • delta i träffar med utländska studerande
 • vara tutor för internationella studenter
 • verka inom internationella uppdrag i ämnesföreningarna eller studentkåren.

Läs mer om utbytet.

 • Livsmedelssäkerhetsverket (EVIRA)
 • Helsingfors universitets fältstationer i Kilpisjärvi, Lammi, Tvärminne och Taita, Kenya
 • Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS)
 • Naturresursinstitutet (LUKE)
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper (Helsingfors universitet)
 • Suomen Bioteollisuus ry
 • Finlands miljöcentral (SYKE)
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper (Helsingfors universitet)

Mer information om forskningen på Campus Vik webbsidor

Helsingfors universitet har många internationellt kända forskningsgrupper inom de vetenskapsområden som ingår i kandidatprogrammet i biologi.

Mer information om forskningen på kandidatsprogrammets webbsidor (på finska). 

Den som har genomfört kandidatprogrammet i biologi har många möjligheter till påbyggnadsutbildning. Man kan fortsätta vid något av Helsingfors universitets magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att behöva ansöka om ny rätt att avlägga examen.

En utexaminerad kandidat har beroende på vilka studiehelheter han eller hon har genomfört direkt studierätt till åtta magisterprogram på Campus Vik.

 • Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi
 • Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet(Environmental Change study track) 
 • Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper
 • Magisterprogrammet i växtbiologi
 • Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Magisterprogrammet i skogsvetenskaper (inriktning skogsekologi)
 • Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobbioteknik
 • Magisterprogrammet i neurovetenskap

Den som har genomfört kandidatprogrammet i biologi kan också klara sig bra i den separata antagningen till programmen nedan:

 • Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper(studier i ämnet är ett förhandskrav)
 • Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende(studier i ämnet är ett förhandskrav)
 • Magisterprogrammet i informatik inom livsvetenskaperna (Campus Gumtäkt, förhandskravet är 40 sp studier i ämnet)
 • Translational Medicine, TRANSMED (Mejlans Campus; ej läkarutbildning)

Mer information om möjliga magisterprogram på kandidatsprogrammets webbsidor (på finska).

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Experter i bio- och miljövetenskaper behövs inom många olika områden av samhället. Bio- och miljövetenskaplig kunskap är av central betydelse bl.a. inom hälso- och sjukvård och medicin, för hållbart utnyttjande av naturresurser, för att hitta lösningar på miljöproblem samt inom livsmedelsproduktion och många industrier.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är en central del av forsknings- och undervisningscentret på Campus Vik. Fakulteten med närstående enheter bildar Finlands mest omfattande helhet för forskning och undervisning i bio- och miljövetenskap. Till fakultetens styrkor hör forskningens höga kvalitet samt mångsidiga och lockande forsknings- och undervisningsområden. Målet är att utbilda experter i bio- och miljövetenskap som är eftertraktade på arbetsmarknaden och som har de kunskaper och färdigheter som kännetecknar en internationell vetenskaplig expert.

Fakulteten har två institutioner:

• Biovetenskapliga institutionen (Campus Vik)

• Miljövetenskapliga institutionen (Campus Vik och Lahtis universitetscampus)

Dessutom har fakulteten tre biologiska fältstationer:

• Kilpisjärvi biologiska station i Lapska armen

• Lammi biologiska station i Egentliga Tavastland

• Tvärminne zoologiska station i Hangö

Vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten ges undervisningen till största delen på Campus Vik i nya och moderna forsknings- och undervisningslokaler. Examensutbildning i miljövetenskap ges också på Lahtis universitetscampus. Undervisningen ges på finska, svenska och engelska.

Studierna är flerformsstudier. Förutom föreläsningar och smågruppsarbete ordnas laboratorie- och fältkurser. De flesta fältkurserna ordnas på fakultetens fältstationer i Lammi, Kilpisjärvi och Tvärminne. För flera huvudämnens del innehåller studierna också studie- och forskningsresor utomlands. Arbets- och forskningspraktik kan genomföras i Finland eller utomlands. Materialet för den experimentella delen i pro gradu-avhandlingen kan du samla in eller genomföra den experimentella delen i den forskningsmiljö som du själv väljer. Fakultetens forskningsgrupper har många utländska forskare. I forskningsgrupperna råder en internationell atmosfär och arbetsspråket är engelska.

I undervisningen kombinerar man ofta föreläsningar och nätundervisning. Föreläsnings- och annat studiematerial läggs upp på de virtuella lärplattformarna. Man har utvecklat en webbaserade lärmiljö särskilt för artkännedom.

Campus Vik har ett eget vetenskapsbibliotek. Stadsbiblioteket har också ett filialbibliotek i samband med det. På Lahtis universitetscampus finns ett vetenskapsbibliotek som är gemensamt för högskolorna i området.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.