Juridiken i universitetets profileringsprojekt

Helsingfors universitet har fått så kallad profileringsfinansiering av Finlands Akademi för stärkandet av strategiska forskningsområden, nya öppningar och uteslutande val gällande dessa. Med denna finansiering har juridiska fakulteten grundat professurer och biträdande professurer i bl.a. global rättsvetenskap (global law) och hållbarhetsvetenskapens område.

GLAW-projektets huvudmål är

  1. att förstärka den rättsvetenskapliga forskningens nuvarande starka sidor så att den på ett ännu bättre sätt ska kunna svara på globaliseringens, europeiseringens och digitaliseringens utmaningar
  2. att fördjupa den kritiska analysen av rätten och förvaltningen, där rätten har ett tätt samband med den politiska, ekonomiska och sociala makten
  3. att utvidga samarbetet med de ekonomiska vetenskaperna och biovetenskaperna, särskilt med sådana forskare som har specialiserat sig på världssamfundet, globalisering, digitalisering samt Europa- och Rysslandsforskning
  4. att främja ett mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt perspektiv i den globala rätten
  5. att främja spetsforskningen i främsta ledet, som producerar ny kunskap, slutledning och metoder och som utvidgar vår förståelse om globala juridiska problem.

Under det allmänna temat har profilerats tre ämnesområden: juridik och globalisering, mångnationell europarätt samt juridik och digitalisering. Dessa ämnesområden grundar sig inte på juridikens läroämnen utan på rättsliga och sociala problem samt teman. Därför görs juridisk forskning i alla läroämnen. Vidare använder man i den juridiska forskningen även samhällsvetenskapliga samt humanistiska teorier, metoder, kunskap, insikter och verktyg.

Juridiska fakulteten är även med i Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS), där fakulteten med profileringstillgångar har grundat en biträdande professur (sustainability law and governance).