Ansökningsinfo

Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
22 (16)

Studierätt

I det här ansökningsmålet (Helsingfors) får ansökande som blir godkända en studierätt till rättsnotarieexamen och juris magisterexamen. En sökande som fått examensstudierätt kan inte flytta över att studera vid den andra enheten (Vasa) medan han/hon studerar för rättsnotarieexamen.

Alla studerande som blivit antagna i huvudantagningen har rätt att avlägga juris magisterexamen i Helsingfors. De som har avlagt rättsnotarieexamen i Vasa har rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa, om de i slutskedet av rättsnotariestudierna väljer Vasa som ort för juris magisterexamen. De som har avlagt rättsnotarieexamen i Helsingfors har rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa, om de i slutskedet av rättsnotariestudierna från fakulteten anhåller om rätt att avlägga juris magisterexamen i Vasa.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

• är behörig att ansöka
• kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
• lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
• deltar i urvalsprovet och godkänns i provet
• kan i de fall det behövs visa dina språkkunskaper.

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Allmän information om antagning

Studerande antas till fyra separata ansökningsmål vid Helsingfors universitet: den finskspråkiga utbildningen i Helsingfors, den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors, den finskspråkiga utbildningen i Vasa och den svenskspråkiga utbildningen i Vasa. I studerandeurvalet till fakulteten arrangeras skilda urvalsprov för de finskspråkiga och de svenskspråkiga ansökningsmålen. De finskspråkiga ansökningsmålen deltar i det nationella gemensamma antagningen, och de svenskspråkiga ansökningsmålen har sitt eget urvalsprov. De finsk- och de svenskspråkiga proven arrangeras dock samtidigt, och den sökande kan inte delta i båda.

Den sökande måste välja om han eller hon söker till svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors eller i Vasa. Valet är bindande.

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli antagen på två olika sätt.

 1. Antagning på grundval av totalpoäng (poängen för finländsk studentexamen eller IB- eller EB-examen eller i Finland avlagda RP-/DIA-examen OCH poängen för urvalsprovet)

  50 procent av dem som antas till studieinriktningen antas på basis av totalpoängen. I totalpoängkön kan man få högst 32 initialpoäng och högst 50 poäng i urvalsprovet. Läs mer information om poängen för studentexamen och motsvarande examina.

 2. Antagning på grundval av endast urvalsprovet

  50 procent av dem som antas till studieinriktningen antas enbart på basis av poängen i urvalsprovet. I urvalsprovkön kan man få högst 50 poäng i urvalsprovet.

Till det svenskspråkiga utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors) antas högst 22 nya studerande:

 • 11 på basis av totalpoäng, varav 8 är förstagångssökande
 • 11 på basis av poängen i urvalsprovet, varav 8 är förstagångssökande.

Om en sökande kan antas både på basis av totalpoäng och på basis av urvalsprovspoängen, blir han eller hon antagen på basis av totalpoäng.

Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och alla reserverade platser därför inte kan fyllas, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i ordningsföljd.

I totalpoängkön bestäms ordningen mellan sökande med samma poängtal:

 1. enligt antalet poäng i urvalsprovet
 2. enligt antalet initialpoäng för vitsordet i modersmålet
 3. enligt antalet poäng för uppgift nummer ett i urvalsprovet.

I urvalsprovkön bestäms ordningen mellan sökande med samma poängtal:

 1. enligt antalet poäng för uppgift nummer ett i urvalsprovet
 2. enligt antalet poäng för uppgift nummer två i urvalsprovet
 3. enligt antalet poäng för uppgift nummer tre i urvalsprovet.

Om det efter att man tillämpat dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal, antas samtliga.

Reservplatserna är köbundna. Om en sökande godkänns från urvalsprovkön, har han eller hon fortfarande en reservplats i totalpoängkön.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019.

Den som söker till universitetsstudier måste ha genomfört de tidigare studier som ger högskolebehörigheten. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet att söka finns på universitetets webbsidor.

Observera, att om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen
Kvoten för förstagångssökande
Bestämmelsen om en enda studieplats

Språkkunskapskrav

Sökande till denna utbildning förväntas ha goda kunskaper i svenska, vilket kontrolleras under ansökningsprocessen. Om du avlagt finländsk studentexamen på svenska är detta bevis på tillräckliga språkkunskaper. Om du avlagt studentexamen år 1990 eller senare, eller avlägger examen senast den 6.6.2019, får universitetet tillgång till ditt examensbetyg direkt via registret och du behöver inte skicka in någon kopia av betyget.

Om du inte har avlagt finländsk studentexamen, eller har avlagt den på finska, kontrollera de olika sätt som finns för att bevisa tillräckliga språkkunskaper samt vilka bilagor som behövs.

Sökande med flyktingstatus

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet. Se https://www.helsinki.fi/sv/studier/sokande-med-flyktingstatus.

Urvalsprov

Varje sökande som har lämnat in en ansökningsblankett och visat ansökningsbehörigheten kan delta i urvalsprovet – Helsingfors universitet skickar inte någon separat kallelse.

Urvalsprovet räcker 4 timmar. Urvalsprovsfrågorna är på svenska i urvalsprovet för sökande som behärskar svenska. Den som deltar i urvalsprovet för sökande som behärskar svenska måste skriva svaren på svenska.

Det svenska urvalsprovet består av 5 frågor och för varje fråga kan man få 0–10 poäng. Frågorna i urvalsprovet kan t.ex. vara rättsfall, essäer, material- eller flervalsuppgifter. Man kan få högst 50 poäng i urvalsprovet. För att bli godkänd måste man få minst 25 poäng i urvalsprovet (hälften av maximiantalet poäng i urvalsprovet).

Plats för urvalsprovet meddelas c. en vecka före provet.

Sökande som gör sig skyldiga till fusk underkänns.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera till exempel att alla provsalar inte är tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Fordringar för urvalsprovet

Urvalsprovet baserar sig på litteratur eller annat material som meddelas i förväg samt på material som eventuellt delas ut vid provtillfället. Provlitteraturen publiceras 10.4.2019 på följande sida: Juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsmaterial

Tid
14.5.2019, 10:0014:00
Plats
Helsingfors eller Vasa
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Du anmäler på ansökningsblanketten på vilkendera orten du vill skriva provet.
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: +358 2941 24140