Ansökningsinfo

Huvudansökan, utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, farmaceut (3 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
143 (100)

Antagningsgrunder

Studierätt

Om du blir antagen som studerande får du rätt att avlägga farmaceutexamen, som är en lägre högskoleexamen, vid utbildningsprogrammet för farmaceutexamen.

Målsatt tid för examen:

 • farmaceutexamen (lägre högskoleexamen 180 studiepoäng) 3 år.

I den gemensamma ansökan kan man också söka till utbildningsprogrammet för provisorexamen (ansökningsobjekt: ”huvudantagning, utbildningsprogrammet för provisorexamen, farmaceutexamen och provisorexamen (3 år + 2 år)”), där de antagna beviljas rätt att först avlägga farmaceutexamen (180 sp), som är en lägre högskoleexamen, och sedan provisorexamen (120 sp), som är en högre högskoleexamen.  Du kan samtidigt söka till bägge utbildningsprogrammen. Då söker du i första hand till ansökningsobjektet provisor och i andra hand till ansökningsobjektet farmaceut. Observera att du då måste välja bägge ansökningsobjekten på ansökningsblanketten. Man får inte tilläggspoäng för sitt förstahandsval. Om du redan studerar vid utbildningsprogrammet för farmaceutexamen kan du inte söka till samma program på nytt. Du kan emellertid söka till utbildningsprogrammet för provisorsexamen, som är en högre högskoleexamen i samma bransch.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

 • är behörig att ansöka
 • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
 • deltar i urvalsprovet (observera att det inte skickas någon separat kallelse till urvalsprovet)
 • får minst det lägsta godkända poängtalet i urvalsprovet.

Antagningsförfarande

Om du uppfyller kraven beror antagningen på dina initialpoäng och provpoäng samt på om du är förstagångssökande eller inte.Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

I antagningsförfarandet beaktas bara de sökande som deltagit i urvalsprovet. Urvalsprovet består av två delar (ett materialbaserat prov och ett delprov i kemi), som båda poängsätts på skalan 0–20 poäng. För att bli godkänd måste du få minst 4 poäng både i det materialbaserade provet och i delprovet i kemi. Man måste alltså få minst 4 poäng i vartdera delprovet för att urvalsprovet ska beaktas i antagningen. Man kan sammanlagt få högst 40 poäng i urvalsprovet.

Nya studerande antas både från en totalpoängskö (initialpoäng som ges för studentexamen och provpoäng) och en urvalsprovskö. Sökande som ansöker på grundval av någon annan examen än finländsk studentexamen eller IB-, EB- eller i Finland avlagd RP-examen antas från urvalsprovskön.

 • Du kan få 0–60 initialpoäng.
 • Du kan få 0–40 provpoäng.

Maximiantalet är 100 poäng (summan av initialpoäng och provpoäng).

Ytterligare information:

Kvoten för förstagångssökande

Initialpoäng i utbildningsprogrammen för farmaceut och provisor

Till utbildningsprogrammet för farmaceutexamen antas 143 nya studerande så att

 • 123 sökande antas på grundval av totalpoäng (summan av initialpoäng och provpoäng)

o   86 studieplatser av 123 (70 %) är reserverade för förstagångssökande.

 • 20 sökande antas på grundval av provpoäng

o   14 studieplatser av 20 (70 %) är reserverade för förstagångssökande.

När flera sökande har samma poäng

Om flera sökande får samma totalpoäng, avgörs deras inbördes ordningsföljd

 • i första hand av poängen i urvalsprovet
 • i andra hand av poängen i delprovet i kemi.  

När flera sökande på gränsen till antagning på grundval av provpoäng har samma poäng avgörs placeringen av poängen i delprovet i kemi.

Om det ännu efter tillämpningen av dessa kriterier finns flera sökande med samma poäng på gränsen till antagning, så antas alla med samma poäng.

Om en sökande skulle kunna bli antagen både på basis av totalpoäng och på basis av urvalsprovpoäng, blir hen antagen på basis av totalpoäng.

Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av totalpoäng fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av poäng i urvalsprovet. Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av poäng i urvalsprovet fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av totalpoäng.

Om alla studieplatser som är reserverade för förstagångssökande inte blir fyllda, kan platserna fyllas med andra än förstagångssökande.

De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls i rangordning med förstagångssökande och andra sökande.

I ansökningsobjektet för farmaceutexamen reserveras 100 studieplatser, dvs. 70 procent, för personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen och som har börjat höstterminen 2014 eller senare.

Ansökningsbehörighet

Den som söker till universitetsstudier måste ha en examen som ger högskolebehörighet. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet.

Observera att ifall du har avlagt en finländsk studentexamen 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information:
Sökande med flyktingstatus


Språkkunskaper

Den sökande ska visa att hen har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Språkkunskaperna ska visas på något av de sätt som anges i Helsingfors universitets rektors beslut. 

Ytterligare information:

Hur man visar sina språkkunskaper

Urvalsprovet

Den sökande ska delta i det skriftliga urvalsprovet som hålls fredag 17.5.2019.Urvalsprovets längd är 3 timmar utan paus. Provet börjar kl. 10.00 och slutar kl. 13.00.

Obs! Det skickas ingen separat kallelse till provet.

Urvalsprovet arrangeras gemensamt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi.

Du kan skriva urvalsprovet i Helsingfors, Kuopio, Åbo, Vasa eller Mariehamn. Du måste redan i ansökningsskedet meddela vilket språk du skriver urvalsprovet på (finska eller svenska). Anmälan är bindande. De som ansöker till Åbo Akademi måste skriva urvalsprovet på svenska.

I den gemensamma antagningen kan du söka samtidigt till alla universitets utbildningsprogram för farmaceut och provisor. Urvalsprovet ordnas samtidigt vid samtliga universitet.

Du kan bli antagen endast till det universitets utbildningsprogram som du har sökt till. Ansökningsobjekten beaktas i den ordning som du har prioriterat dem.

De som söker till utbildningsprogrammen för farmaceut- och provisorsexamen deltar i samma urvalsprov som hålls samtidigt vid samtliga universitet.

Ytterligare information om urvalsprovet:

Platser för urvalsproven

Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

Provmaterial

Urvalsprovet i farmaci tar tre timmar och består av två delar (ett materialbaserat prov och ett delprov i kemi). Bägge delarna poängsätts på skalan 0–20 poäng. Man kan sammanlagt få högst 40 poäng i urvalsprovet. Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden.

Med urvalsprovet vill man mäta sådana färdigheter som behövs både i studierna och i den farmaceutiska branschen. Uppgifterna i det materialbaserade provet baserar sig på hälsovetenskapligt material som delas ut vid provet.

Urvalsprovets frågor i kemi baserar sig på lärokursen i de obligatoriska och fördjupade kurserna (1–5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015). I uppgifterna ligger tonvikten på beräkningar.

Kemifrågorna testar de sökandes förutsättningar att studera farmaci, som grundar sig på naturvetenskaper.

Kemifrågorna i urvalsprovet gäller följande teman och beräkningar:

 • substansmängd, reaktionslikheter och stökiometri
 • kemisk balans med tillämpningar
 • kemiska bindningar
 • funktionella grupper och deras reaktioner
 • grunderna i organisk kemi
 • begreppet syra-bas och pH
 • löslighet och framställning av lösningar

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller de som är lärare på kurserna har någon annan information om urvalsprovet än de uppgifter som publiceras på denna webbsida.

Kalkylatorer tillåtna vid provtillfället

Vid provtillfället får användas en enkel kalkylator med vilken man kan räkna ut basuträkningar (addition, subtraktion, multiplikation och division). Kalkylatorn bör även ha en knapp för uträkning av kvadratrot. Förutom dessa får kalkylatorn ha en eller flera strömknappar (ON/C, OFF), en knapp som tömmer arbetsminnet (CE), utbyte av tecken, procenträkning samt de knappar som behövs för att minnas och kontrollera ett tal (R-MC/MRC (även MR), MC, M+ och M-). Alla andra (uträknings)funktioner, såsom parentes, valutaomvandlare, tullräknare, rabatträknare för summor (knapparna Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU el. dyl.), samt mer avancerade uträkningsfunktioner är förbjudna.

För att utföra de numeriska logaritmiska uträkningarna delas vid urvalsprovet ut behövliga tabeller vid behov. Inga andra räknare eller matematiska hjälpmedel t.ex. tabeller, bruksanvisningar till kalkylatorer eller programkort får användas.

Språket i provuppgifter och provsvar

Det är möjligt att få uppgifterna på finska eller svenska och du ska besvara uppgifterna på samma språk. Du måste meddela i din ansökan vilketdera språket du vill skriva urvalsprovet på.

Poängsättning av provsvaren

Urvalsprovet består av två delar (ett materialbaserat prov och ett delprov i kemi), som båda poängsätts på skalan 0–20 poäng. För att bli godkänd måste du få minst 4 poäng både i det materialbaserade provet och i delprovet i kemi. Man måste alltså få minst 4 poäng i vartdera delprovet för att urvalsprovet ska beaktas i antagningen.

Man kan sammanlagt få högst 40 poäng i urvalsprovet.

I antagningsförfarandet beaktas bara de sökande som deltagit i urvalsprovet.

Provuppgifterna och bedömningskriterierna (modellsvar/poängsättningsgrunder) publiceras på ansökningsservicens webbsidor efter urvalsprovet.

Ytterligare information:
Tidigare urvalsprovsuppgifter

Antagningsresultat

Antagningsresultaten publiceras senast 28.6.2019 i tjänsten Min Studieinfo.

Sökande har rätt att bekanta sig med sina egna provsvar efter att resultaten publicerats. Helsingfors universitets ansökningsservice ansvarar för visningen och kopieringen av provsvar.

Ytterligare information:

Bestämmelsen om en enda studieplats

Antagningsstatistik

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera till exempel att alla provsalar inte är tillgängliga för rörelsehindrade.

Man kan få högst 30 minuter extra tid för urvalsprovet i farmaci.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Tid
17.5.2019, 10:0013:00
Plats
Helsingfors, Kuopio, Mariehamn, Vasa eller Åbo
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140