Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i veterinärmedicin, veterinärmedicine kandidat och licentiat (3 år + 3 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
68 (45)

Studierätt

Om du blir antagen som studerande får du rätt att avlägga veterinärmedicine kandidatexamen i kandidatprogrammet i veterinärmedicin. Efter kandidatprogrammet kan du övergå till utbildningsprogrammet i veterinärmedicin och avlägga veterinärmedicine licentiatexamen utan att du behöver ansöka om ny rätt att avlägga examen.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Målsatta tider för examen:

  • veterinärmedicine kandidatexamen 3 år
  • veterinärmedicine licentiatexamen 3 år.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

  • är behörig att ansöka
  • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
  • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
  • deltar i urvalsprovet (observera att det inte skickas någon separat kallelse till urvalsprovet)
  • får minst det lägsta godkända poängtalet i urvalsprovet.

Du kan bli antagen endast om du deltar i urvalsprovet och får minst det lägsta godkända antalet poäng. Poänggränsen för antagning anges i avsnittet om poängen i urvalsprovet och gränsen för antagning.

Antagningsförfarande

Till kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin antas sammanlagt 68 nya studerande för att avlägga veterinärmedicine kandidatexamen och veterinärmedicine licentiatexamen. Studierätt beviljas samtidigt för båda examina.

I antagningen till utbildningsområdet i veterinärmedicin inom ramen för den gemensamma ansökan till högskolorna reserveras av 68 nybörjarplatser 45 platser för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola (66 %). Fördelningen av nybörjarplatser för förstagångssökande enligt antagningskö beskrivs närmare nedan.

Om du uppfyller minimikraven beror antagningen på dina betygspoäng och provpoäng samt på om du är förstagångssökande eller inte. Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Ytterligare information:

Kvoten för förstagångssökande

Betygspoängen i kandidatprogrammet i veterinärmedicin

Poängsättningen i kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin:

  • Du kan få högst 36 betygspoäng.
  • För urvalsprovet ges högst 72 poäng.
  • Maximipoängen i totalpoängskön (betygspoäng och provpoäng sammanlagt) är 108.

Det ges inget prioritetspoäng för ansökningsobjekt inom veterinärmedicin. Prioritetspoäng ges endast för ansökningsobjekt inom medicin eller odontologi som är med i den gemensamma antagningen.

Antagningsköer

Nya studerande antas till utbildningsprogrammen i veterinärmedicin både från en totalpoängskö och en urvalsprovskö. Du behöver inte ange om du söker i totalpoängskön eller urvalsprovskön. Du beaktas i båda köerna för ditt ansökningsobjekt, ifall det är möjligt med beaktande av din tidigare utbildning. Sökande som har en minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier, men ingen studentexamen, och sökande som har fått sin grundutbildning utomlands antas från urvalsprovskön.

Antagningen till kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin:

1)      Från totalpoängskön antas 41 sökande på grundval av totalpoängen (summan av initialpoängen som ges för en finländsk studentexamen eller motsvarande EB-, IB- eller Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen som har avlagts i Finland och poängen i urvalsprovet).

Minst 27 nybörjarplatser är reserverade för förstagångssökande. Om platserna inte fylls inom kvoten för förstagångssökande, fylls platserna med andra sökande från ansökningsobjektets totalpoängskö.

2)      Från urvalsprovskön antas sedan bland alla som deltagit i urvalsprovet minst 27 sökande på grundval av poängen i urvalsprovet.

Minst 18 nybörjarplatser är reserverade för förstagångssökande. Om platserna inte fylls inom kvoten för förstagångssökande, fylls platserna med andra sökande från ansökningsobjektets urvalsprovskö.

Om en sökande som har antagits inte tar emot sin studieplats, fylls den enligt antagningsresultatets ordningsföljd, så att när en förstagångssökandes plats blir ledig antas i stället den förstagångssökande som har följande bästa poängtal. Om platsen som blir ledig inte har reserverats för förstagångssökande, antas den som bland alla sökande har följande bästa poängtal.

Ansökningsbehörighet

Den som söker till universitetsstudier måste ha en examen som ger högskolebehörighet. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet.

Observera att ifall du har avlagt en finländsk studentexamen 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information:
Sökande med flyktingstatus

Språkkunskaper

Vid ansökan till kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin ska den sökande visa att hen har språkkunskaper på studienivå i finska eller svenska. Den sökande måste redan i ansökningsskedet meddela vilket språk hen skriver urvalsprovet på. Sökande kan visa språkkunskaper på studienivå genom att skriva urvalsprovet på finska eller svenska det ansökningsåret.

Ytterligare information:

Hur man visar sina språkkunskaper

Urvalsprov

Antagningssamarbete med andra universitet och fakulteter

Urvalsprovet i veterinärmedicin är detsamma som i medicin, men veterinärmedicin är inte med i den gemensamma antagningen inom det medicinska området, utan utgör ett separat ansökningsobjekt. För den veterinärmedicinska utbildningens del handlar det om ett provsamarbete.

Du kan ansöka till endast medicin eller odontologi eller veterinärmedicin.

Urvalsprovet hålls samtidigt vid samtliga universitet som är med i den gemensamma antagningen till det medicinska området: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Uleåborgs universitet. Du kan bli antagen endast till det universitets utbildningsprogram som du har sökt till.

Urvalsprov

För att bli beaktad i antagningen måste du delta i ett urvalsprov som ordnas onsdag 15.5.2019. Urvalsprovets längd är 5 timmar utan paus. Provet börjar kl. 9.00 och slutar kl. 14.00.

Den som söker till kandidatprogrammet i veterinärmedicin vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet måste skriva urvalsprovet i Helsingfors eller Uleåborg. I ansökningsblanketten ska du meddela på vilken ort du deltar i urvalsprovet. Anmälan är bindande. Sökande till kandidatprogrammet i veterinärmedicin måste delta i urvalsprovet på den ort som angetts i ansökningsblanketten.

Det skickas ingen separat kallelse till provet. Endast sökande som har lämnat in en elektronisk ansökan inom den utsatta tiden får delta i urvalsprovet.

Den exakta platsen för provet (provsalar) publiceras cirka en vecka före provet på ansökningsservicens webbsidor.

Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns.

Ytterligare information:

Platser för urvalsproven

Anvisningar för urvalsprovet (Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet)

Helsingfors universitets Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

Urvalsprovmaterial

Det svenskspråkiga urvalsprovet

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2019 baserar sig på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.

Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen:

http://www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen

Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen

Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen

Det finskspråkiga urvalsprovet

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2019 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

I urvalsprovet får endast användas en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division). Inga andra räknare eller matematiska hjälpmedel (t.ex. tabeller, bruksanvisningar till kalkylatorer eller programkort) får användas. Universitetet delar inte ut reservräknare vid provet. Därför får den sökande ta med sig en extra kalkylator som uppfyller kraven.

Mera information och exempel på kalkylatorer som får användas i urvalsprovet finns på det medicinska områdets webbplats för den gemensamma antagningenwww.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/till%C3%A5tna-kalkylatorer-i-urvalsprovet

Språket i provuppgifter och provsvar

Du måste meddela på den elektroniska ansökningsblanketten (www.studieinfo.fi) om du vill ha provfrågorna på finska eller svenska. Anmälan är bindande och ska göras innan anmälningstiden går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Du kan få provfrågorna antingen på finska, varvid du ska svara på finska (provmaterialet ges på finska), eller på svenska, varvid du ska svara på frågorna på svenska (provmaterialet ges på svenska). Du kan få provfrågorna och materialet bara på ett språk.

Poängsättning av provsvaren och minimigräns för antagning

Urvalsprovet är gemensamt för alla och räcker fem timmar. Det innehåller integrerade uppgifter som grundar sig på provmaterialet och ett uppgiftskompendium som delas ut vid provet. För att beaktas i antagningen måste du bli godkänd i urvalsprovet.

De råpoäng som de sökande till kandidatprogrammet i veterinärmedicin får i provet konverteras till provpoäng på en skala från 0 till 72,000. Av alla deltagarna i urvalsprovet i veterinärmedicin får den 1 % av sökandena som gav de bästa svaren det slutliga urvalsprovpoängtalet 72,000. De övriga deltagarnas poäng konverteras på en skala 0,000–72,000 så, att poängtalet 72,000 motsvaras av det råpoängtalet som den sista av den bästa 1 %:en har uppnått. Minimipoänggränsen (det minimipoängtal som krävs i urvalsprovet) är hälften av detta råpoängtal.

Efter urvalsprovet publiceras en beskrivning av goda svar, där man på en allmän nivå redogör för det centrala faktainnehåll som ligger till grund för bedömningen av varje provuppgift. Utifrån beskrivningen kan man inte dra slutsatser om vad som ska nämnas i svaren i detalj eller om poängsättningen. Inget ”modellsvar" med specificerad poängsättning ges, eftersom faktainnehållet kan presenteras på individuella sätt beroende på uppgiften. Svarets logiska uppbyggnad och tydlighet påverkar också poängsättningen. Inga tilläggspoäng ges för provsvar som till sin omfattning överskrider innehållet i provmaterialet.

Beskrivningen av goda svar finns till påseende efter urvalsprovet på det medicinska områdets webbplats för den gemensamma antagningen: http://www.laaketieteelliset.fi/se/hem

Maximalt poängantal

Veterinärmedicin är ett separat ansökningsobjekt, och därmed ges inga prioritetspoäng i ansökan till kandidatprogrammet i veterinärmedicin eller licentiatprogrammet i veterinärmedicin. I bägge programmen är det högsta möjliga betygspoängantalet 36. Det högsta möjliga antalet poäng i urvalsprovet är 72. I totalpoängskön (betygspoäng samt urvalsprovpoäng) är det högsta möjliga poängantalet 108.

Samma poäng

Om flera sökande i antagningen till veterinärmedicin har samma poäng i totalpoängskön (betygspoäng och provpoäng) avgörs placeringen av poängen i urvalsprovet. Om också den poängsumman är lika, avgörs de sökandes ordningsföljd av det totala poängtalet för uppgift ett (1) i urvalsprovet. Om också den poängsumman är lika, avgörs ordningsföljden av poängtalet för uppgift två (2). Om de sökande fortsättningsvis har samma poäng, antas alla med detta poängtal.

Om flera sökande i antagningen till veterinärmedicin har samma poäng i urvalsprovskön, avgörs placeringen av det totala poängtalet för uppgift ett (1) i urvalsprovet. Om också den poängsumman är lika, avgörs ordningsföljden av poängtalet för uppgift två (2). Om också den poängsumman är lika, avgörs ordningsföljden av betygspoängen.

Dessa regler följs också vid eventuella begäranden om omprövning.

Antagningsresultat

Antagningsresultaten publiceras senast 28.6.2019 i tjänsten Min Studieinfo.

Ytterligare information:

Tidigare urvalsprovsuppgifter

Antagningsstatistik

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Du kan ansöka om specialarrangemang på grund av funktionshinder eller sjukdom. Ansökan görs med en separat blankett. Det ska framgå av ansökan exakt vilket slags specialarrangemang ansökan gäller.

Ansökan om specialarrangemang i fråga om veterinärmedicin ska lämnas in till Helsingfors universitet.

Med specialarrangemang avses endast praktiska arrangemang i samband med urvalsprovet, t.ex. en tillgänglig lokal, större skrivutrymme eller hjälpmedel. Den som ansöker om specialarrangemang måste bifoga ett utlåtande av en specialistläkare på området. Av utlåtandet ska framgå skadans eller sjukdomens art och inverkan på provsituationen. Varje fall prövas individuellt.

Den som ansöker om specialarrangemang p.g.a. svåra eller medelsvåra läs- och skrivsvårigheter ska bifoga ett utlåtande av en speciallärare, en insatt psykolog eller en talterapeut. Expertutlåtandena får vara högst fem år gamla. Varje fall prövas individuellt. Man kan få högst 30 minuter extra tid.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande. Läkarutlåtanden ska inte fogas till provsvaren och information om den sökandes skada eller sjukdom förmedlas inte till examinatorn.

Den som behöver specialarrangemang i urvalsprovet som skrivs vid Helsingfors universitet ska lämna in en ansökan senast 3.4.2019 före kl. 15.00.

Ytterligare information:

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Tid
15.5.2019, 09:0014:00
Plats
Helsingfors eller Uleåborg
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140