Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, agronomie- och forstkandidat och agronomie- och forstmagister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
57 (40)

Studierätt

Om du antas får du rätt att avlägga agronomie- och forstkandidatexamen i kandidatprogrammet i skogsvetenskaper. Efter kandidatprogrammet kan du utan separat ansökan avlägga agronomie- och forstmagisterexamen.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler: Nuvarande eller tidigare studerande vid Helsingfors universitet.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

  • är behörig att ansöka
  • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
  • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
  • deltar i urvalsprovet och godkänns (observera att det inte skickas någon separat kallelse till urvalsprovet).

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli antagen till kandidatprogrammet i skogsvetenskaper på två olika sätt:

1) i rangordning på basis av totalpoängen, dvs. poängen i urvalsprovet och initialpoängen som ges för studentexamen eller motsvarande examen (EB-examen, IB-examen eller i Finland avlagd RP- eller DIA-examen) och

2) i rangordning på basis av poängen i urvalsprovet.

Du kan få 0–60 initialpoäng.

Du kan få 0–60 provpoäng.

Ytterligare information:

Kvoten för förstagångssökande

Initialpoängen i kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

Till kandidatprogrammet i skogsvetenskaper antas högst 57 nya studerande:

-          29 på basis av totalpoäng, varav 20 är förstagångssökande.

-          28 på basis av poängen i urvalsprovet, varav 20 är förstagångssökande.

Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av totalpoäng fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av poäng i urvalsprovet. Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av poäng i urvalsprovet fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av totalpoäng.

Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och fylla alla reserverade platser, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i rangordning.

Samma poäng

Om flera sökande har samma poäng i provpoängskön avgörs placeringen av totalpoängen. I totalpoängskön avgörs placeringen av provpoängen. Om de sökande som är vid antagningsgränsen fortsättningsvis har samma poäng, antas alla med samma poäng.

Den som söker till universitetsstudier måste ha en examen som ger högskolebehörighet. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet.

Observera att ifall du har avlagt en finländsk studentexamen 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information:
Sökande med flyktingstatus

Urvalsprovet

Urvalsprovet tar fyra timmar. Det skickas ingen separat kallelse till urvalsprovet. Urvalsprovet ordnas 22.5.2019 kl. 14.00–18.00.

Den som söker i huvudantagningen till kandidatprogrammet i skogsvetenskaper måste delta i urvalsprovet för att kunna bli antagen.

Den exakta platsen för provet (provsalar) publiceras cirka en vecka före provet på ansökningsservicens webbsidor.

Ytterligare information:

Platser för urvalsproven

Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

Du kan endast skriva provet vid en gemensam tidpunkt för alla sökande och i en lokal i Helsingfors som ordnas och övervakas av Helsingfors universitet. Du kan inte genomföra provet någon annanstans, t.ex. vid en annan högskolas provtillfälle, ett annat utbildningsprograms provtillfälle, vid ett gymnasium, på en finsk ambassad, ett finskt konsulat, hos en finsk honorärkonsul eller i ett fängelse.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har inte ansöknings- eller antagningssamarbete med andra högskolor. Det betyder att Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens urvalsprov inte kan användas när man söker till andra högskolor, och att andra högskolors urvalsprov inte kan användas när man söker till Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Högskolorna bestämmer självständigt hur de ordnar sina urvalsprov, vilket betyder att andra högskolor kan ha andra arrangemang.

Provmaterial

Urvalsprovet baserar sig på material som man läser på förhand (litteratur som behandlar området och/eller gymnasiets lärokurs) och/eller material som eventuellt delas ut vid provtillfället. Materialet som man läser på förhand kan utöver böcker bestå av artiklar, vissa stycken i böcker och annat material. Beslut om materialet för urvalsprovet (och möjligheten att använda räknare) fattas senare.  Uppgifterna formuleras så att de mäter den sökandes kunskaper om ämnesområdet och grundläggande begrepp, förmåga att uppfatta stora helheter och förmåga att kombinera, bedöma och tillämpa kunskaper och dra slutsatser. Med hjälp av provet bedöms den sökandes förmåga att läsa och förstå texter som behandlar ämnesområdet och granska ämnet ur olika perspektiv. Svarens längd är begränsad. Varje kandidatprogram har ett eget urvalsprov.

Förhandsmaterialet till urvalsprovet publiceras fredag 19.4.2019.

 

Kalkylator får inte användas i provet.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller de som är lärare på kurserna har någon annan information om urvalsprovet än de uppgifter som publiceras på denna webbsida.

Poängsättning av svaren i urvalsprovet

Man kan få högst 60 poäng i urvalsprovet. För att kunna godkännas måste den sökande få de minimipoäng som fastställs av antagningsnämnden.

Språket i provuppgifter och provsvar

Urvalsprovets uppgifter finns både på finska och svenska. Du måste ange i ansökan om du vill ha urvalsprovets uppgifter på finska eller svenska. Svaren måste skrivas på samma språk som du har anmält att du vill ha uppgifterna på. Svar som har skrivits på andra språk ger noll poäng.

Antagningsresultat

Antagningsresultaten publiceras senast 28.6.2019 i tjänsten Min Studieinfo.

Sökande har rätt att bekanta sig med sina egna provsvar efter att resultaten publicerats. Helsingfors universitets ansökningsservice ansvarar för visningen och kopieringen av provsvar.

Ytterligare information:

Tidigare urvalsprovsuppgifter

Bestämmelsen om en enda studieplats

Antagningsstatistik

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera till exempel att alla provsalar inte är tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Tid
22.5.2019, 14:0018:00
Plats
Helsingfors
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140