Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet socialt arbete, politices kandidat (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
30 (21)

Studierätt som beviljas

Om du blir antagen får du rätt att avlägga politices kandidatexamen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, i inriktningen socialt arbete. Efter avlagd examen har du rätt att fortsätta studierna för politices magisterexamen i det svenskspråkiga programmet ”Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper” utan att skilt behöva ansöka om studierätt. Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen endast om du

 • är behörig att ansöka
 • vid behov visar din högskolebehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
 • avlägger urvalsprovet och får minst det lägsta godkända poängantalet (gäller kvoterna där urvalsprovet beaktas). OBS! Det kommer ingen kallelse till urvalsprovet. 

Läs mer om ansökningsbehörighet i avsnittet som gäller behörighet att ansöka. Läs mer om urvalsprovet i avsnittet om inträdes- och lämplighetsprov.

Antagningsförfarande

Till högskolan antas högst 30 nya studenter till inriktningen socialt arbete.

Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli vald via tre olika vägar:

 1. en fjärdedel (1/4) antas på basis av initialpoäng för studentexamen eller motsvarande
 2. en fjärdedel (1/4) på basis av poäng för urvalsprov
 3. hälften (1/2) på basis av sammanlagda poäng av initialpoäng för studentexamen och poäng för urvalsprov

Först väljs en fjärdedel av de sökande på basis av initialpoäng för finländsk studentexamen eller motsvarande, därefter en fjärdedel av de sökande på basis av poängen i urvalsprovet och till sist hälften av de sökande på basis av sammanlagda poäng för studentexamen eller motsvarande samt poäng för urvalsprovet.

Du kan samtidigt söka till båda sökmålen vid Svenska social- och kommunalhögskolan: sökmålet samhällsvetenskaper och sökmålet socialt arbete.

Ifall du inte har avlagt finländsk studentexamen, European Baccalaureate-examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) eller i Finland avlagd Reifeprüfung-examen (RP)/Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA)  eller åländsk gymnasieexamen måste du delta i urvalsprovet.

För godkänd nivå i urvalsprov samt för initialpoäng fastställer högskolan årligen poänggränser. Ifall du har initialpoäng för studentexamen eller motsvarande och deltar i urvalsprovet kan du, förutsatt att du uppnår fastställda poänggränser, beaktas i samtliga kvoter. För att beaktas i kvoterna 2. ”Poäng för urvalsprov”, och 3. ”Sammanlagda poäng av initialpoäng för studentexamen och poäng för urvalsprov”, måste du uppnå godkänd nivå i urvalsprovet.

Rangordning av sökande

Om flera sökande uppnått samma poängsumma, rangordnas de enligt följande:

1) de som antas på basis av initialpoäng för studentexamen rangordnas i första hand utgående från poängen i studentexamen, i andra hand utgående från studentexamensvitsordet i samhällslära och i tredje hand utgående från studentexamensvitsordet i modersmål.

2) de som antas på basis av urvalsprov rangordnas inte på andra grunder än poängen från provet

3) de som antas på basis av ett initialpoäng för studentexamen och urvalsprov rangordnas i första hand utgående från poängen i urvalsprovet, i andra hand utgående från poängen i studentexamen, i tredje hand utgående från studentexamensvitsordet i samhällslära och i fjärde hand utgående från studentexamensvitsordet i modersmål.

Ifall flera sökande efter rangordningen får samma prioriteringsordning antas alla med samma prioriteringsordning.

Om ett tillräckligt antal sökande inom någon av kvoterna inte uppnår de fastställda poänggränserna i urvalsprovet kan de återstående platserna besättas med sökande från de övriga kvoterna på följande sätt:

 • om platserna i kvoten för urvalsprovpoäng eller platserna i kvoten för sammanlagda initialpoäng och urvalsprovpoäng inte fylls kan de återstående platserna besättas med sökande från kvoten för initialpoäng.
 • om platserna i kvoten för initialpoäng inte fylls kan de återstående platserna besättas med sökande från kvoten för sammanlagda initialpoäng och urvalsprovpoäng.

Målet är att till sökmålet socialt arbete anta högst 30 sökande så att 21 av de sökande som antas är förstagångssökande:

 • 8 sökande antas på grundval av initialpoäng i studentexamen. Av dessa är 6 reserverade för förstagångssökande.
 • 7 sökande antas på grundval av poäng för urvalsprov. Av dessa är 5 reserverade för förstagångssökande.
 • 15 sökande antas på grundval av sammanlagda poäng av initialpoäng för studentexamen och poäng för urvalsprov. Av dessa är 10 reserverade för förstagångssökande. 

För godkänd nivå i urvalsprov samt initialpoäng fastställs årligen poänggränser. Om ett tillräckligt antal förstagångssökanden inte uppnår de fastställda poänggränserna kan de återstående platserna i kvoten för förstagångssökande besättas med andra sökande som uppnår fastställda poänggränser och därmed är valbara.

Po­äng­sätt­ning i Svens­ka so­ci­al- och kom­mu­nal­hög­sko­lan

Resultatet i urvalet

Resultatet i urvalet meddelas de sökande i Min Studieinfo senast 28.6.2019.

Statistik

Om du vill kan du bekanta dej med statistiken över sökande.

Då du söker till ett universitet måste du ha avlagt tillräckliga studier som ger dig högskolebehörighet. Läs mer om examina som ger högskolebehörighet att söka på universitetets webbsidor.

Behörig att söka till högskolan är också den som avlagt åländsk gymnasieexamen.

Ifall du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningarna om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Om din behörighetsgivande utbildning är avlagd utanför Finland kan du ansöka om studierätt vid högskolan förutsatt att du uppfyller kraven på språklig behörighet. Du måste också delta i högskolans urvalsprov.

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet. Se närmare info på följande sida: https://www.helsinki.fi/sv/studier/sokande-med-flyktingstatus

Ytterligare information

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

Språklig behörighet

För att bli antagen till högskolan måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska. Se närmare här om språklig behörighet för studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Språkprovet i svenska

Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan.

Språkprovet i svenska ordnas i högskolans utrymmen onsdag 24.4.2019, och godkänt resultat i provet berättigar att ansöka om inträde till högskolan. Här finns närmare information om provet i svenska och anmälningsblankett. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år. Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren berättigar också till att ansöka om inträde till högskolan.

Urvalsprovet

Urvalsprovet ger högst 40 poäng.

Sökmålet samhällsvetenskaper och sökmålet socialt arbete har olika urvalsprov. Det är möjligt att delta i bägge urvalsprov.

Ifall du inte har avlagt finländsk studentexamen, European Baccalaureate-examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB), i Finland avlagd Reifeprüfung-examen (RP)/Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller åländsk gymnasieexamen måste du delta i urvalsprovet. Om din behörighetsgivande utbildning är avlagd utanför Finland måste du också delta i urvalsprovet.

I urvalsprovet ingår uppgifter utgående från i förväg angiven litteratur samt materialbaserade uppgifter till vilka materialet delas ut vid urvalsprovet. Den i förväg angivna litteraturen publiceras fredag 19.4.2019. Litteratur till urvalsprovet

Tid och plats för urvalsprovet

Urvalsprovet för sökmålet socialt arbete hålls onsdag 22.5.2019 kl. 14-18 i Helsingfors och Vasa. Observera att det inte kommer någon kallelse till provet.

Hur man förbereder sig för urvalsprovet

Läs anvisningen om Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov noga. Den exakta platsen för provet publiceras senast en vecka före provet. 

Språket i urvalsprovet

Frågorna i urvalsproven ska besvaras på svenska.

Ansökan om specialarrangemang

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera till exempel att alla provsalar inte är tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Gamla urvalsprov

Här kan du läsa provuppgifter från gamla urvalsprov.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurserna eller lärarna för kurserna har någon annan information om innehållet i urvalsprovet än de uppgifter som publiceras här.

Tid
22.5.2019, 14:0018:00
Plats
Helsingfors och Vasa
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140