Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
40 (32)

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga pedagogie kandidatexamen vid studieinriktningen för klasslärare i kandidatprogrammet i pedagogik. Om du för närvarande eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

 • Du kan bli antagen bara om du
 • är behörig att ansöka (läs mer under ”Ansökningsbehörighet”)
 • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
 • deltar i urvalsprovet och godkänns
 • dina språkkunskaper godkännas i lämplighetsprovet om ditt skolutbildningsspråk är någon annan än svenska

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli antagen på grundval av lämplighetsprovpoäng.

Antagningen till lärarutbildningen är indelad i två steg. Det betyder att de sökande på grundval av sina poäng för studentexamen kallas till ett lämplighetsprov som är det andra steget i antagningenEn sökande som har högskolebehörighet, men som inte har avlagt en finländsk studentexamen eller EB-examen, eller en IB- eller RP-examen som har avlagts i Finland, kallas direkt till antagningens andra steg. I den slutliga antagningen beaktas poängen för lämplighetsprovet. I tvåstegsantagningarna omfattas också det första steget av antagningen av möjligheten att begära omprövning.

Första steget i antagningen (poängen för studentexamen)

Det första steget i antagningen till lärarutbildningarnas studieinriktningar utgår från poängen för studentexamen. En sökande som har högskolebehörighet, men som inte har avlagt en finländsk studentexamen eller EB-examen, eller en IB- eller RP-examen som har avlagts i Finland, kallas direkt till antagningens andra steg.

Till studieinriktningen för klasslärare i kandidatprogrammet i pedagogik antas högst 40 nya studerande varav 32 är förstagångssökande.

Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och alla reserverade platser därför inte kan fyllas, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i ordningsföljd.

Statistik

Här kan du se ansökningsstatistiken.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019 i din egen Studieinfo.fi.

Den som söker till universitetsstudier måste ha genomfört de tidigare studier som ger högskolebehörigheten. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet att söka finns på universitetets webbsidor.

Observera, att om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Den som söker till pedagogisk utbildning ska ha goda kunskaper i svenska, och de sökandes språkkunskaper kontrolleras i ansökningsskedet. Om du har avlagt en finländsk studentexamen på svenska visar examen tillräckliga språkkunskaper. Om du har avlagt din studentexamen 1990 eller senare, eller om din studentexamen blir färdig före 6.6.2019, får universitetet uppgifterna om din examen direkt ur registret och du behöver inte lämna in en kopia av examensbeviset.

Om du inte har avlagt en finländsk studentexamen på svenska, se hur du kan visa dina kunskaper i svenska.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Förstagångssökande

Bestämmelsen av en enda studieplats

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

https://www.helsinki.fi/sv/studier/sokande-med-flyktingstatus

Lämplighetsprovet

Kallelsen till lämplighetsprovet skickas per e-post senast i slutet av maj. Till lämplighetsprovet kallas minst tre gånger så många sökande som antalet som kommer att antas. Lämplighetsprovet är en styrd gruppdiskussion eller en individuell intervju, eller en kombination av båda. Varje sökande genomför hela lämplighetsprovet på samma dag. Tidpunkten meddelas i e-postkallelsen.

Andra skedets urvalsprovssamarbete mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi

Helsingfors universitet och Åbo Akademi samarbetar i fråga om antagningen till svenskspråkiga ansökningsobjekt inom lärarutbildningen med antagning i två steg. I antagningssamarbetet deltar följande ansökningsobjekt:

-          Helsingfors universitet: lärare inom småbarnspedagogik och klasslärare.

-          Åbo Akademi: utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik; utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad; utbildningslinjen för klasslärare; utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad; utbildningslinjen för speciallärare; utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap


De som kallas till lämplighetsprovet som är gemensamt för flera utbildningar deltar i lämplighetsprovet endast en gång och poängtalet i provet beaktas i antagningen till alla de utbildningar vars lämplighetsprov den sökande fått kallelse till. Den sökande genomför lämplighetsprovet vid det universitet som hen har prioriterat högst och som hen har blivit kallad till. Om en sökande blir kallad till både en finskspråkig och en svenskspråkig studieinriktnings lämplighetsprov, ska han eller hon delta i både det finska och det svenska lämplighetsprovet.

Delområden som bedöms och poängsättning

I lämplighetsprovet bedöms fem delområden:

 1. Motivation
 2. Vilja att förbinda sig till utbildningen
 3. Kulturell kännedom
 4. Förmåga att reflektera
 5. Förmåga att växelverka

Med vilja att förbinda sig till utbildningen avses den sökandes vilja att avlägga examen. De sökandes kunskaper i svenska bedöms också i lämplighetsprovet. För att bli antagen måste språkkunskaperna godkännas i provet.

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0–125 poäng. Varje delområde bedöms på skalan 0–25 poäng. För att bli antagen till kandidatprogrammet måste den sökande få minst 50 poäng i provet, och minst 5 poäng för varje delområde.

Specialarrangemang vid urvalsproven

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t. ex på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera att till exempel alla provsalar inte är automatiskt tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Språket på uppgifterna och svaren i urvalsprovet

Lämplighetsprovet görs på svenska.

Tid
10.6.2019, 08:0012.6.2019, 17:00
Plats
Helsingfors
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140