Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
15 (11)

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga pedagogie kandidatexamen vid den svenskspråkiga studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik i kandidatprogrammet i pedagogik. När du har genomfört kandidatprogrammet kan du fortsätta med pedagogie magisterexamen utan att ansöka om ny rätt att avlägga examen. Om du för närvarande eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

  • är behörig att ansöka (läs mer under ”Ansökningsbehörighet”)
  • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
  • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
  • kan i de fall det behövs visa dina språkkunskaper (läs mer under ”Ansökningsbehörighet”).

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli antagen på två olika sätt.

1) Antagning på grundval av det sammanlagda antalet poäng för studentexamen eller motsvarande examen (betygsantagning)

Den som har studentexamen eller EB-examen eller har avlagt IB- eller Reifeprüfung-examen i Finland söker endast på grundval av poängen som ges för examen dvs. i betygsantagningen. Mer information om poängen för studentexamen och motsvarande examina finns här.

2) Antagning på grundval av endast urvalsprovet

Andra sökande, som har högskolebehörighet men som inte har studentexamen eller motsvarande, söker på grundval av poängen i urvalsprovet. I provet kan endast sökande som får en separat kallelse delta. Läs mer om urvalsprovet under "Inträdes- och lämplighetsprov/urvalsprov".

Till den svenskspråkiga studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik i kandidatprogrammet i pedagogik antas högst 15 nya studerande:

  • 14 på basis av betygantagning, varav 11 är förstagångssökande
  • 1 på basis av poängen i urvalsprovet. Inga plats reserverade för förstagångssökande

Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och alla reserverade platser därför inte kan fyllas, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i ordningsföljd.

Om inte alla platser som har reserverats för antagningen på grundval av betyg fylls, kan de fyllas med sökande från antagningen på grundval av poängen i urvalsprovet. Om inte alla platser som har reserverats för antagningen på grundval av poängen i urvalsprovet fylls, kan de fyllas med sökande från betygsantagningen.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019 i din egen Studieinfo.fi.

Statistik

Här kan du se ansökningsstatistiken.

Den som söker till universitetsstudier måste ha genomfört de tidigare studier som ger högskolebehörigheten. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet att söka finns på universitetets webbsidor.

Observera, att om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Den som söker till pedagogisk utbildning ska ha goda kunskaper i svenska, och de sökandes språkkunskaper kontrolleras i ansökningsskedet. Om du har avlagt en finländsk studentexamen på svenska visar examen tillräckliga språkkunskaper. Om du har avlagt din studentexamen 1990 eller senare, eller om din studentexamen blir färdig före 6.6.2019, får universitetet uppgifterna om din examen direkt ur registret och du behöver inte lämna in en kopia av examensbeviset.

Om du inte har avlagt en finländsk studentexamen på svenska, se hur du kan visa dina kunskaper i svenska.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Förstagångssökande

Bestämmelsen av en enda studieplats

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

https://www.helsinki.fi/sv/studier/sokande-med-flyktingstatus

Lämplighetsprovet för de som inte kan söka på basis av studentexamen

Sökande som inte kan söka i betygsantagningen, deltar i ett lämplighetsprov. I provet kan endast sökande som får en separat kallelse delta.

Lämplighetsprovet består av en gruppdiskussion eller en individuell intervju eller en kombination av båda.I lämplighetsprovet bedöms den sökandes färdigheter och motivation för studier i studieinriktningen allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

Poängsättning

I fråga om de sökande som deltar i lämplighetsprovet används poängtalet från lämplighetsprovet i den slutliga antagningen. Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0–100 poäng.I provet bedöms följande delområden:1) motivation och 2) förutsättningar för studier i studieinriktningen. Båda delområdena bedöms på skalan 0–50 poäng så, att bägge bedömarna bedömer varje delområde på skalan 0–25 poäng. För att bli antagen till kandidatprogrammet måste den sökande få minst 50 poäng i provet, och minst 15 poäng för varje delområde.

Samma poäng

Om flera sökande får samma poäng i betygsantagningen, avgör vitsordet i modersmålet rangordningen.Om de sökande också har samma vitsord i modersmålet, antas alla med samma poäng.Om sökande som har deltagit i lämplighetsprovet har samma poäng, antas alla med samma poäng.

Specialarrangemang vid urvalsproven

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t. ex på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera att till exempel alla provsalar inte är automatiskt tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Språket i urvalsprovet

Lämplighetsprovet görs på svenska.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurserna eller lärarna för kurserna har någon annan information om innehållet i urvalsprovet än de uppgifter som publiceras här.

Tid
10.6.2018, 08:0012.6.2018, 17:00
Plats
Helsingfors
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140