Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i kulturforskning, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande) (av vilka för förstagångssökande)
70 (56)

Studierätt

Om du antas får du rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper i kandidatprogrammet i kulturforskning. Efter kandidatprogrammet kan du utan särskild ansökan fortsätta med studier i optiomagisterprogrammet. Om du för närvarande eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

  • är behörig att ansöka (läs mer under ”Ansökningsbehörighet”)
  • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
  • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
  • deltar i urvalsprovet och godkänns.

Antagningsförfarande

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas. Om du uppfyller kraven beror antagningen på dina initialpoäng och provpoäng samt på om du är förstagångssökande eller inte.

Du kan få 0–100 initialpoäng. Se mer om initialpoäng.

Du kan få 0–100 provpoäng. Läs mer om poängsättningen av dina provsvar under "Inträdes- och lämplighetsprov/urvalsprov".

Målet är att anta 70 nya studerande så, att

  • 35 sökande (varav 28 är förstagångssökande) antas på grundval av summan av initialpoängen och urvalsprovpoängen
  • 35 sökande (varav 28 är förstagångssökande) antas på grundval av urvalsprovpoängen.

Om en sökande kan antas på båda grunderna antas han eller hon på grundval av summan av initialpoäng och provpoäng.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019 i Min Studieinfo -tjänsten.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Den som söker till universitetsstudier måste ha genomfört de tidigare studier som ger högskolebehörigheten. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet att söka finns på universitetets webbsidor.

Observera, att om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Om du studerar eller har studerat vid en annan fakultet vid Helsingfors universitet eller vid ett annat universitet, läs de tilläggsanvisningar som gäller dig.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

https://www.helsinki.fi/sv/studier/sokande-med-flyktingstatus

 

 

Urvalsprovet

Allmän information om urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas i Helsingfors och provtiden är fyra timmar. Exakt plats för provet publiceras på en särskild sida senast en vecka före provet. Du får ingen kallelse till provet. Du kan endast skriva urvalsprovet på den angivna provdagen samtidigt som alla andra sökande. Du kan alltså inte skriva provet tidigare eller senare än de andra sökande.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t. ex på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera att till exempel alla provsalar inte är automatiskt tillgängliga för rörelsehindrade. Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

 

Du kan endast skriva provet i en lokal som ordnas och övervakas av Helsingfors universitets ansökningsservice. Du kan inte genomföra provet någon annanstans, t.ex. vid en annan högskolas provtillfälle, ett annat utbildningsprograms provtillfälle, vid ett gymnasium, på en finsk ambassad, ett finskt konsulat, hos en honorärkonsul eller i ett fängelse.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet har inget ansöknings- eller antagningssamarbete med andra högskolor. Det innebär att Helsingfors universitets humanistiska fakultets urvalsprov inte kan användas när man söker till andra högskolor, och att andra högskolors urvalsprov inte kan användas när man söker till Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

Högskolorna bestämmer självständigt hur de ordnar sina urvalsprov, vilket betyder att andra högskolor kan ha andra arrangemang.

Litteraturen till urvalsprovet

Provlitteraturen publiceras 5.4.2019 här: https://www.helsinki.fi/sv/studier/forhandsmaterial-for-urvalsprov-i-humanistiska-fakulteten

Förberedelser för urvalsprovet

Läs noggrant igenom anvisningarna för hur man deltar i Humanistiska fakultetens urvalsprov. Anvisningarna innehåller t.ex. information om på vilka grunder ditt urvalsprov kan underkännas.

Om du anser att du på grund av hälsoskäl behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang.

Här kan du läsa gamla urvalsprov.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller de som är lärare på kurserna har någon annan information om urvalsprovet än de uppgifter som publiceras på denna webbsida.

Språket i provuppgifter och provsvar

Uppgifterna ges på finska eller svenska. Du meddelar på ansökningsblanketten på vilket språk du vill ha uppgifterna. Du ska svara på uppgifterna på finska eller svenska. Du kan svara på vilketdera språket som helst, oberoende av om du meddelade att du ville ha uppgifterna på finska eller svenska.

Poängsättning av provsvaren

Del

Du kan få

Du kan bli antagen bara om du får

1

0–60 poäng

minst 30 poäng

2

0–40 poäng

minst 20 poäng

totalt

0–100 poäng

minst 50 poäng

Dina provsvar i vissa delar av provet förblir outvärderade ifall du inte uppnått lägsta möjliga godkända poängantal i något av provets delar eller ifall du inte når lägsta möjliga godkända poängantal för hela provet.

Tilläggsinformation om provet

Urvalsprovet består av ett litteraturprov (del 1) och ett materialbaserat prov (del 2). Materialet till det materialbaserade provet delas ut vid provtillfället.

Bedömningen grundar sig på hur du behärskar helheter, graden av begreppslig precision, språklig tydlighet och förmågan att analysera centrala frågor.

När flera sökande har samma poängresultat

Ordningen när flera sökande har samma totalpoäng bestäms i första hand enligt det sammanlagda poängtalet i urvalsprovet och i andra hand enligt poängen i del 1. När flera sökande har samma poäng i urvalsprovet bestäms ordningsföljden enligt poängen i del 1. Om det efter tillämpningen av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal på gränsen till antagning, så antas alla med samma poäng.

Tid
9.5.2019, 13:0017:00
Plats
Helsingfors
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon:: 02941 24140