Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
100 (79)

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper vid kandidatprogrammet i kemi. Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta med studier som leder till filosofie magisterexamen vid ett eller flera alternativa magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att ansöka om ny rätt att avlägga examen.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.


Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

 • är behörig att ansöka
 • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
 • godkänns i urvalsprovet, ifall du inte har avlagt finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller en i Finland avlagd RP- eller DIA-examen.

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Läs mer om ansökningsbehörighet och hur man visar sin ansökningsbehörighet på denna sida i avsnittet som handlar om behörighet att söka. Läs mer om urvalsprovet på denna sida i avsnittet som handlar om urvalsprovet.

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli antagen på tre olika sätt.

1) På grundval av examen

Sökande som har avlagt studentexamen eller IB- eller EB-examen eller en i Finland avlagd RP- eller DIA-examen antas på grundval av proven för dessa examina. De sökande rangordnas enligt antagningspoängen.

För att bli antagen på grundval av studentexamen eller motsvarande måste man ha genomfört något av följande:

 1. provet i lång matematik i studentexamen med minst vitsordet cum laude approbatur, eller provet i kort matematik med minst vitsordet eximia cum laude approbatur
 2. provet i matematik på nivån HL i IB-examen med minst vitsordet 4, eller provet i matematik på nivån SL med minst vitsordet 6
 3. provet i matematik i RP- eller DIA-examen som har avlagts i Finland med minst vitsordet 7
 4. provet i lång matematik i EB-examen med minst vitsordet 6, eller provet i kort matematik med minst vitsordet 8.

För att bli antagen måste man dessutom uppnå de minimipoäng som fakultetens antagningsnämnd fastställer separat efter att ansökningstiden har gått ut.

2) På grundval av urvalsprovet

Du får en separat kallelse till urvalsprovet om du är högskolebehörig men inte har avlagt:

 • finländsk studentexamen
 • IB-examen
 • EB-examen eller
 • RP- eller DIA-examen i Finland.

Om du har avlagt någon av de ovan nämnda examina som ger högskolebehörighet kan du inte delta i urvalsprovet.

För att bli antagen på basis av urvalsprovet måste man uppnå de minimipoäng som fakultetens antagningsnämnd fastställer separat efter att ansökningstiden har gått ut.

Läs mer om urvalsprovet på denna sida i avsnittet som handlar om urvalsprovet.

3) På grundval av framgång i vetenskapstävlingar eller studier inom ramen för samarbetet med gymnasierna

Om du har placerat dig bland de tio bästa i den öppna serien i tävlingen i kemi för gymnasiet som ordnas av MAOL ry och du är högskolebehörig, är du berättigad till en studieplats i kandidatprogrammet i kemi.

Man måste ansöka om rätten att avlägga examen på grundval av framgång i en vetenskapstävling senast ett år efter att man har blivit högskolebehörig.

Sökande som före utgången av maj 2019 har genomfört grundstudier i kemi med minst medeltal 3,5/5 vid Helsingfors universitet inom ramen för universitetets samarbete med gymnasierna, är berättigade till en studieplats i kandidatprogrammet i kemi. Man måste ansöka om rätten att avlägga examen senast ett år efter att man har blivit högskolebehörig.

Antalet studenter som antas

Till kandidatprogrammet i kemi antas högst 100 nya studerande.

 • På grundval av poängen för studentexamen eller motsvarande antas högst 97 sökande. Högst 77 studieplatser reserveras för förstagångssökande.
 • På grundval av poängen i urvalsprovet antas högst 3 sökande. Högst 2 studieplatser reserveras för förstagångssökande.
 • Dessutom antas alla sökande som söker på grundval av framgång i vetenskapstävlingar eller studier inom ramen för samarbetet med gymnasierna och som uppfyller kraven som beskrivs ovan. 

Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och alla reserverade platser därför inte kan fyllas, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i rangordning.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas de sökande i tjänsten Min Studieinfo senast 28.6.2019.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Den som söker till universitetsstudier måste ha genomfört de tidigare studier som ger högskolebehörighet. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet finns här.

Observera, att om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 7.6.2018 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

 

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information: Sökande med flyktingstatus

Språkkunskaper

Du bör i ansökningsskedet visa tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Infromation om olika sätt att visa språkkunskap på finska och svenska finns på universitetets webbplats. Du behöver visa dina språkkunskaper endast i någotdera språket, inte bägge.

Urvalsprov

Allmän information om urvalsprovet

Du får en separat kallelse till urvalsprovet om du är högskolebehörig men inte har avlagt:

 • finländsk studentexamen
 • IB-examen
 • EB-examen eller
 • RP- eller DIA-examen i Finland.

Om du har avlagt någon av de ovan nämnda examina som ger högskolebehörighet kan du inte delta i urvalsprovet. På grundval av urvalsprovet antas högst 3 sökande. 

Provtiden är tre timmar. Du får ha med dig en sådan kalkylator som är tillåten i studentexamen. Mer information i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna på Studentexamensnämndens webbplats (provet i matematik > provtillbehören > hjälpmedel > fickräknare).

Kandidatprogrammet i kemi vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet har inget ansöknings- eller antagningssamarbete med andra högskolor. Det innebär att urvalsprovet för kandidatprogrammet i kemi vid Helsingfors universitet inte kan användas när man söker till andra högskolor, och att andra högskolors urvalsprov inte kan användas när man söker till kandidatprogrammet i kemi vid Helsingfors universitet.

Högskolorna bestämmer självständigt hur de ordnar sina urvalsprov, vilket betyder att andra högskolor kan ha andra arrangemang.

Litteraturen till urvalsprovet

Uppgifterna i urvalsprovet baserar sig på gymnasiets obligatoriska och nationella fördjupade kurser i kemi (5 kurser enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2015).

Språket i uppgifterna och svaren i urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas på både finska och svenska. Du bör vid provtillfället meddela på vilket språk du önskar få frågorna i urvalsprovet.

Poängsättning av svaren i urvalsprovet

Sökande som har fått en separat kallelse till urvalsprovet och som har deltagit i provet rangordnas enligt poängen för provet. Man kan få högst 50 poäng i urvalsprovet. För att bli antagen på basis av urvalsprovet måste man uppnå de minimipoäng som fakultetens antagningsnämnd fastställer separat efter att ansökningstiden har gått ut. Minimiantalet poäng meddelas separat när resultaten är klara.

Förberedelser för urvalsprovet

Läs noggrant igenom anvisningarna för hur man deltar i urvalsprovet för kemi.

Du kan också läsa gamla urvalsprov och modellsvar.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller lärarna på kurserna har någon annan information om innehållet i urvalsprovet än de uppgifter som publiceras här.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera till exempel att alla provsalar inte är tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Tid och plats för urvalsprovet

Du kan endast skriva urvalsprovet tillsammans med de övriga sökandena. Du kan inte skriva urvalsprovet vid annan tidpunkt.

Urvalsprovet ordnas i Helsingfors. De exakta platserna för urvalsproven våren 2019 meddelas på Helsingfors universitets webbsida Platser för urvalsproven.

Du kan endast skriva provet i en lokal som ordnas och övervakas av Helsingfors universitets ansökningsservice. Du kan alltså inte skriva provet någon annanstans.

Tid
10.5.2019, 10:0013:00
Plats
Helsingfors
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140