Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i geovetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
30 (24)

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper vid kandidatprogrammet i geovetenskap. Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta med studier som leder till filosofie magisterexamen vid ett eller flera alternativa magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att ansöka om ny rätt att avlägga examen.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

 • är behörig att ansöka
 • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
 • godkänns i urvalsprovet, ifall du söker på grundval av poängen i urvalsprovet eller totalpoäng. Du får ingen separat kallelse till urvalsprovet.

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Läs mer om ansökningsbehörighet och hur man visar sin ansökningsbehörighet på denna sida i avsnittet som handlar om behörighet att söka. Läs mer om urvalsprovet på denna sida i avsnittet som handlar om urvalsprovet.

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven för antagning, kan du bli antagen på tre olika sätt:

 1. i rangordning på grundval av det totala poängantalet för studentexamen eller examen som likställs med studentexamen och poäng för urvalsprovet
 2. i rangordning på grundval av poängen för urvalsprovet
 3. på grundval av framgång i en vetenskapstävling (geovetenskapsolympiaden, IESO)

Först antas sökande på grundval av totalpoäng och efter det antas sökande på grundval av provpoäng.

Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av totalpoäng fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av urvalsprovpoäng. Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av urvalsprovpoäng fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av totalpoäng.

1) Antagning på grundval av totalpoäng

Studerande antas först på basis av summan av poängen i urvalsprovet i geovetenskap och poängen för studentexamen eller en motsvarande examen.

När flera sökande har samma totalpoäng bestäms rangordningen i första hand enligt det sammanlagda poängtalet i urvalsprovet och i andra hand enligt poängen i första frågan i urvalsprovet. Om det efter tillämpningen av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal i urvalsprovet på gränsen till antagning, så antas alla med samma poäng.

Den som ansöker till kandidatprogrammet i geovetenskap i huvudansökan måste delta i urvalsprovet för att kunna bli vald (gäller inte dem som antas på grundval av framgång i en vetenskapstävling). Du får ingen separat kallelse till urvalsprovet i geovetenskap.

Läs mer om urvalsprovet på denna sida i avsnittet som handlar om urvalsprovet.

De som antas måste ha fått minst 15 poäng i provet. För att bli antagen på basis av totalpoäng måste man också uppnå de minimipoäng som fakultetens antagningsnämnd fastställer separat efter att ansökningstiden har gått ut. Minimiantalet poäng meddelas separat när resultaten är klara.

2) Antagning på grundval av urvalsprovet

Därtill antas 6 studerande som fått minst 15 poäng i urvalsprovet i geovetenskap i rangordning på grundval av poängen i urvalsprovet.

Om två sökande har fått samma totala antal poäng i urvalsprovet rangordnas de enligt poängen i första frågan i urvalsprovet. Om det efter tillämpningen av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal i urvalsprovet på gränsen till antagning, så antas alla med samma poäng.

Den som ansöker till kandidatprogrammet i geovetenskap i huvudansökan måste delta i urvalsprovet för att kunna bli vald (gäller inte dem som antas på grundval av framgång i en vetenskapstävling). Du får ingen separat kallelse till urvalsprovet i geovetenskap.

Läs mer om urvalsprovet på denna sida i avsnittet som handlar om urvalsprovet.

3) Antagning på grundval av urvalsprovet

De högskolebehöriga sökande som har blivit uttagna till Finlands landslag i den internationella geovetenskapsolympiaden (IESO International Earth Science Olympiad) är berättigade till en studieplats vid kandidatprogrammet i geovetenskap.

Man måste ansöka om rätten att avlägga examen på grundval av framgång i en vetenskapstävling senast ett år efter att man har blivit högskolebehörig.

Antal studenter som antas

Till kandidatprogrammet i geovetenskap antas högst 30 nya studerande.

 • På grundval av totalpoängen antas minst 24 sökande. Högst 19 studieplatser reserveras för förstagångssökande.
 • På grundval av poängen i urvalsprovet antas 6 sökande. Högst 5 studieplatser reserveras för förstagångssökande.

Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och alla reserverade platser därför inte kan fyllas, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i rangordning.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas de sökande i tjänsten Min Studieinfo senast 28.6.2019.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Den som söker till universitetsstudier måste ha genomfört de tidigare studier som ger högskolebehörighet. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet finns här.

Observera, att om du har avlagt finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 7.6.2018 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker på grundval av någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

 

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information: Sökande med flyktingstatus

Språkkunskaper

Du bör i ansökningsskedet visa tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. De som deltar i urvalsprovet bevisar sina språkkunskaper genom att skriva urvalsprovet. Information om hur man visar språkkunskap i finska eller svenska ifall man ansöker på basen av framgång i vetenskapstävling finns på universitetets webbplats. Du behöver visa dina språkkunskaper endast i någotdera språket, inte bägge.

Urvalsprov

Allmän information om urvalsprovet

Provtiden är fyra timmar. Du får ha med dig en sådan kalkylator som är tillåten i studentexamen. Mer information i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna på Studentexamensnämndens webbplats (provet i matematik > provtillbehören > hjälpmedel > fickräknare).

Du får ingen separat kallelse till urvalsprovet i geovetenskap.

Kandidatprogrammet i geovetenskap vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet har inget ansöknings- eller antagningssamarbete med andra högskolor. Det innebär att urvalsprovet för kandidatprogrammet i geovetenskap vid Helsingfors universitet inte kan användas när man söker till andra högskolor, och att andra högskolors urvalsprov inte kan användas när man söker till kandidatprogrammet i geovetenskap vid Helsingfors universitet.

Högskolorna bestämmer självständigt hur de ordnar sina urvalsprov, vilket betyder att andra högskolor kan ha andra arrangemang.

Litteraturen till urvalsprovet

I urvalsprovet ska de sökande svara på geovetenskapliga frågor genom att tillämpa det centrala innehållet i följande kurser från gymnasiets läroplan 2015:

 • gymnasiets första kurs i fysik (FY1)
 • gymnasiets första kurs i kemi (KE1)
 • gymnasiets första, andra och tredje kurs i geografi (GE1, GE2 och GE3)
 • gymnasiets första och andra kurs i biologi (BI1 och BI2)
 • gymnasiets första kurs i kort matematik (MAY1).

Språket i uppgifterna och svaren i urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas på både finska och svenska. Du bör på ansökningsblanketten meddela på vilket språk du önskar få frågorna i urvalsprovet.

Poängsättning av svaren i urvalsprovet

Sökande som har deltagit i urvalsprovet rangordnas på basis av poängen i urvalsprovet och/eller poängen för urvalsprovet och studentexamen eller en motsvarande examen. Man kan få högst 30 poäng i urvalsprovet. För att kunna bli antagen från urvalsprovs- eller totalpoängskön måste den sökande få minst 15 poäng. För att bli antagen på grundval av totalpoäng måste man dessutom uppnå de minimipoäng som fakultetens antagningsnämnd fastställer separat efter att ansökningstiden har gått ut.

Förberedelser för urvalsprovet

Läs noggrant igenom anvisningarna för hur man deltar i urvalsprovet för geovetenskap.

Du kan också läsa gamla urvalsprov och modellsvar.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller de som är lärare på kurserna har någon annan information om innehållet i urvalsprovet än de uppgifter som publiceras här.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera till exempel att alla provsalar inte är tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Tid och plats för urvalsprovet

Du kan endast skriva urvalsprovet tillsammans med de övriga sökandena. Du kan inte skriva urvalsprovet vid annan tidpunkt.

Urvalsprovet ordnas i Helsingfors. De exakta platserna för urvalsproven våren 2019 meddelas på Helsingfors universitets webbsida Platser för urvalsproven.

Du kan endast skriva provet i en lokal som ordnas och övervakas av Helsingfors universitets ansökningsservice. Du kan alltså inte genomföra provet någon annanstans.

Tid
2.5.2019, 10:0014:00
Plats
Helsingfors
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140