Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
20 (16)

Studierätt

Om du antas får du rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer i studieinriktningen nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur. Efter kandidatprogrammet kan du utan separat ansökan fortsätta med studier som leder till filosofie magisterexamen vid något av optionsmagisterprogrammet. Se ytterligare information gällande magisteroptioner på universitets webbsidor.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

  • är behörig att ansöka (läs mer under ”Ansökningsbehörighet”)
  • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
  • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
  • deltar i urvalsprovet och godkänns i provet.

Antagningsförfarande

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas. Om du uppfyller minimikraven, beror antagningen på dina initialpoäng och provpoäng samt om du är förstagångssökande eller inte.

Du kan få 0–100 initialpoäng. Läs mer om initialpoäng på universitetets webbsidor.

Du kan få 0–100 provpoäng. Om poängsättningen av dina svar berättas närmare under ”Inträdes- och lämplighetsprov”.

Målet är att anta 20 nya studerande så att

Om en sökande kan antas på båda grunderna, antas han eller hon på grundval av summan av initialpoäng och provpoäng.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas i Min Studieinfo senast 28.6.2019.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Den som söker till universitetsstudier måste ha genomfört de tidigare studier som ger högskolebehörigheten. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet att söka finns på universitetets webbsidor.

Observera, att om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget.  Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Om du studerar eller har studerat vid en annan fakultet vid Helsingfors universitet eller vid ett annat universitet, läs de tilläggsanvisningar som gäller dig.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

Sokande med flyktingstatus

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

https://www.helsinki.fi/sv/studier/sokande-med-flyktingstatus

Urvalsprovet

Allmän information om urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas i Helsingfors och är fyra timmar långt. Närmare information om plats för provet publiceras på en separat sida senast en vecka före provet. Du får ingen separat kallelse till provet. Du kan endast skriva urvalsprovet på den angivna provdagen samtidigt som alla andra sökande. Du kan alltså inte skriva provet tidigare eller senare än andra sökande.

Du kan skriva provet endast i en lokal som ordnats och övervakas av Helsingfors universitets Ansökningsservice. Du kan alltså inte skriva provet någon annanstans, t.ex. vid en annan högskolas provtillfälle, ett annat utbildningsprograms provtillfälle, vid ett gymnasium, på en finsk ambassad, ett finskt konsulat, hos en honorärkonsul eller i ett fängelse.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har inte ansöknings- eller antagningssamarbete med andra högskolor. Det betyder att Humanistiska fakultetens urvalsprov inte kan användas när man söker till andra högskolor, och att andra högskolors urvalsprov inte kan användas när man söker till Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Varje högskola bestämmer själv hur de ordnar sina urvalsprov, andra högskolor kan alltså ha andra arrangemang.

Provlitteraturen

Provlitteraturen publiceras 19.4.2019 här: https://www.helsinki.fi/sv/studier/forhandsmaterial-for-urvalsprov-i-humanistiska-fakulteten

Hur man förbereder sig för urvalsprovet

Läs anvisningen om Humanistiska fakultetens urvalsprov noga. Där redogörs bl.a. för på vilka grunder ditt prov kan underkännas.

Här kan du läsa provuppgifter från gamla urvalsprov.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurserna eller lärarna för kurserna har någon annan information om innehållet i urvalsprovet än de uppgifter som publiceras här.

Språket på uppgifterna och svaren i urvalsprovet

Uppgifterna i urvalsprovet är på svenska. Du måste också svara på uppgifterna på svenska.

Hur svaren i urvalsprovet poängsätts

Del

Du kan få

Du kan bli antagen bara om du får

1

0–60 poäng

 

2

0–40 poäng

 

totalt

0–100 poäng

 minst 50 poäng

Dina provsvar i vissa delar av provet förblir outvärderade ifall du inte uppnått lägsta möjliga godkända poängantal i något av provets delar eller ifall du inte når lägsta möjliga godkända poängantal för hela provet.

Tilläggsinformation om provet

Del 1 består av analysuppgifter. Uppgifterna mäter hur väl du behärskar och kan tillämpa innehållet i provlitteraturen.

Del 2 består av uppgifter som mäter dina språkkunskaper. Uppgifterna kan mäta ordförråd, språkkänsla och förmågan att konstruera en text.

När flera sökande har samma poängresultat

Ordningen när flera sökande har samma totalpoäng bestäms i första hand enligt det sammanlagda poängtalet i urvalsprovet och i andra hand enligt poängen i del 1. När flera sökande har samma poäng i urvalsprovet bestäms ordningsföljden enligt poängen i del 1. Om det efter tillämpningen av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal på gränsen till antagning, så antas alla med samma poäng.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t. ex på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera att till exempel alla provsalar inte är automatiskt tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Tid
23.5.2019, 14:0018:00
Plats
Helsingfors
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140