Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2018
Ansökningstid
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
24 (20)

Studierätt

Om du antas får du rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (filosofi, finskspråkig studieinriktning) eller politices kandidatexamen (praktisk filosofi, finskspråkig studieinriktning) vid kandidatprogrammet i filosofi. Den planerade examen ska anges på ansökningsblanketten. Efter kandidatprogrammet kan du utan separat ansökan fortsätta vid optiomagisterprogrammet. Om du är intresserad av att studera filosofi på svenska (filosofi, svenskspråkig studieinriktning), se "Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)". Om du för närvarande eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

  • är behörig att ansöka (läs mer under ”Ansökningsbehörighet”)
  • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
  • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
  • deltar i urvalsprovet och godkänns.

Antagningsförfarande

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas. Om du uppfyller kraven beror antagningen på dina initialpoäng och provpoäng samt på om du är förstagångssökande eller inte.

Du kan få 0–100 initialpoäng. Det finns en detaljerad beskrivning av hur initialpoängen bestäms.

Du kan få 0–100 provpoäng. Läs mer om poängsättningen av dina provsvar under "Inträdes- och lämplighetsprov/urvalsprov".

Målet är att anta 24 nya studerande så, att

  • 12 sökande (varav 10 är förstagångssökande) antas på grundval av summan av initialpoängen och urvalsprovpoängen
  • 12 sökande (varav 10 är förstagångssökande) antas på grundval av urvalsprovpoängen.

Om en sökande kan antas på båda grunderna antas han eller hon på grundval av summan av initialpoäng och provpoäng.

Målet är att minst 20 av de nya studerande som antas ska vara förstagångssökande. Därför prioriteras förstagångssökande vid behov så att man antar förstagångssökande som annars skulle placeras på reservplats, och sökande som inte söker första gången placeras på reservplats även om de i annat fall skulle bli antagna. Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och alla reserverade platser därför inte kan fyllas, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i ordningsföljd.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2018.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Jos olet Helsingin yliopiston muun tiedekunnan entinen tai nykyinen opiskelija tai jonkin toisen yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija, perehdy sinua koskeviin lisäohjeisiin.

Lisätietoa:

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Ensikertalaiskiintiö

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/pakolaisasemassa-oleva-hakija

Yhden paikan säännös

Valintakoe

Yleistä tietoa valintakokeesta

Voit suorittaa valintakokeen vain kaikille kokelaille yhteisenä ajankohtana. Et siis voi suorittaa koetta aikaisemmin tai myöhemmin kuin muut kokelaat

Valintakoe järjestetään Helsingissä ja sen kesto on neljä tuntia. Kokeen täsmällinen paikka julkaistaan erillisellä sivulla viimeistään viikkoa ennen koetta. Sinulle ei lähetetä kutsua kokeeseen.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla, esimerkiksi toisen korkeakoulun koetilaisuudessa, toisen koulutusohjelman koetilaisuudessa, lukiossa, Suomen suurlähetystössä, Suomen konsulaatissa, Suomen kunniankonsulin luona tai vankilassa.

Helsingin yliopiston humanistisella tiedekunnalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 13.4.2018 täällä: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-ennakkomateriaalit-humanistisessa-tiedekunnassa

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten humanistisen tiedekunnan valintakokeessa toimitaan. Ohjeessa kerrotaan esimerkiksi millaisin perustein koesuorituksesi voidaan hylätä.

Voit halutessasi tutustua vanhoihin valintakoetehtäviin.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyjä tulee hakea hakuajan päättymiseen mennessä. Huomaathan, että esimerkiksi kaikki Helsingin yliopiston koesaleista eivät automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät erityisjärjestelyjen hakemista koskevan ohjeen seuraavalta sivulta: Erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Kokeen kysymykset ovat suomeksi ja kokeessa vastataan suomeksi.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Osa

Voit saada

Sinut voidaan valita vain, jos saat

1

0–50 pistettä

vähintään 25 pistettä

2

0–50 pistettä

vähintään 25 pistettä

yhteensä

0–100 pistettä

vähintään 50 pistettä

Kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset jätetään arvostelematta, jos et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa tai et voi saada pienintä hyväksyttävää pistemäärää koko kokeessa.

Lisätietoja kokeesta

Valintakoe koostuu kirjallisuuskokeesta sekä aineistokokeesta. Aineistokokeen materiaali jaetaan koetilaisuudessa.

Tasapistetilanteiden ratkaiseminen

Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja toissijaisesti osasta 1 saatujen pisteiden perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy osasta 1 saatujen pisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Tid
18.5.2018, 14:0018:00
Plats
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140