Ansökningsinfo

Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
15 (8)

Studierätt

Om du antas får du rätt att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper i kandidatprogrammet i biologi. Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta med studier som leder till filosofie magisterexamen vid ett eller flera alternativa magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att ansöka om ny rätt att avlägga examen.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler: Nuvarande eller tidigare studerande vid Helsingfors universitet.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

 • är behörig att ansöka
 • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan inom den utsatta tiden
 • deltar i urvalsprovet och godkänns (observera att det inte skickas någon separat kallelse till urvalsprovet)

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas.

Antagningsförfarande

Det är möjligt att söka till biologi vid Helsingfors universitet i den svenskspråkiga antagningen eller den finskspråkiga antagningen. Du kan inte söka i båda antagningarna samma år.

Till kandidatprogrammet i biologi (svenskspråkiga antagningen) antas högst 15 nya studerande.

 1. I ordningsföljd enligt totalpoängen (summan av provpoängen och initialpoängen som ges för en finländsk studentexamen eller motsvarande examen) antas 6 sökande. Högst 3 studieplatser reserveras för förstagångssökande.
 2. I ordningsföljd enligt poängen i urvalsprovet antas 9 sökande. Högst 5 studieplatser reserveras för förstagångssökande.
 • Du kan få 0–240 initialpoäng.
 • Du kan få 0–216 provpoäng.

Ytterligare information:

Kvoten för förstagångssökande

Initialpoäng i antagningen till biologi

Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av totalpoäng (totalpoängskön) fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av urvalsprovpoäng (urvalsprovskön). Om inte alla platser som reserverats för antagning på grundval av urvalsprovpoäng fylls, kan dessa platser fyllas på grundval av totalpoäng.

Om inte ett tillräckligt antal förstagångssökande uppnår de lägsta poängen för att bli godkänd och fylla alla reserverade platser, kan andra sökande antas till platserna för förstagångssökande. De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna med förstagångssökande och andra sökande i ordningsföljd.

När flera sökande har samma poäng

Om flera sökande har samma poäng i provpoängskön avgörs placeringen av totalpoängen (initialpoäng och provpoäng). I totalpoängskön avgörs placeringen av provpoängen. Om de sökande som är vid antagningsgränsen fortsättningsvis har samma poäng, antas alla med samma poäng.

Den som söker till universitetsstudier måste ha en examen som ger högskolebehörighet. Information om vilka examina som ger högskolebehörighet.

Observera att ifall du har avlagt en finländsk studentexamen 1990 eller senare eller avlägger den senast 6.6.2019 får universitetet information om din examen direkt från studentexamensnämndens register, och du behöver inte lämna in en kopia på betyget. Om du söker med någon annan examen eller om du har avlagt din studentexamen före år 1990 ska du lämna in en kopia på ditt examensbetyg. Anvisningar om inlämnande av bilagor samt tidsfrister finns på universitetets webbsidor.

Ytterligare information:

Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Kvoten för förstagångssökande

Bestämmelsen om en enda studieplats

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information:
Sökande med flyktingstatus  

Urvalsprovet

För att bli beaktad i den gemensamma antagningen i biologi måste den sökande delta i ett urvalsprov.

I den gemensamma antagningen kan du söka till

 • biologi (svenskspråkiga antagningen) vid Helsingfors universitet
 • biologi (finskspråkiga antagningen) vid Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet
 • miljövetenskaper vid Helsingfors universitet.

Den svenskspråkiga antagningen till biologistudier vid Helsingfors universitet deltar inte i den gemensamma antagningen, men urvalsprovtiderna, provplatserna och urvalsprovet är desamma. Kandidatprogrammet i biologi (finskspråkiga antagningen) och kandidatprogrammet i miljövetenskaper är med i den riksomfattande gemensamma antagningen i biologi.

Du kan delta i urvalsprovet i Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo (både på finska och på svenska). I den svenskspråkiga antagningen till biologistudier vid Helsingfors universitet är det möjligt att samtidigt söka till kandidatprogrammet i miljövetenskaper och till biologi vid Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet. I motsats till tidigare är det möjligt fr.o.m. 2017 att söka till Helsingfors universitets finskspråkiga ansökningsobjekt i biologi och miljövetenskaper samtidigt.

Urvalsprovet ordnas torsdag 16.5.2019 kl. 10–14 vid de universitet som deltar i den gemensamma antagningen.

Urvalsprovet räcker fyra timmar. Obs! Det skickas ingen separat kallelse till urvalsprovet

Uppgifterna formuleras så att de mäter den sökandes förmåga att uppfatta stora helheter och förmåga att kombinera, bedöma och tillämpa kunskaper och dra slutsatser. Svarens längd är begränsad.

Den exakta platsen för provet som hålls vid Helsingfors universitet (provsalarna) publiceras cirka en vecka före provet på ansökningsservicens webbsidor.

Ytterligare information:

Platserna för urvalsprovet

Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

Du kan skriva provet endast vid det gemensamma provtillfället i en lokal som ordnas och övervakas av universiteten som deltar i den gemensamma antagningen. Du kan alltså inte skriva provet någon annanstans, t.ex. vid ett annat utbildningsprograms provtillfälle, i ett gymnasium, på en finsk ambassad, på ett finskt konsulat, hos en honorärkonsul eller i ett fängelse.

Högskolorna bestämmer självständigt hur de ordnar sina urvalsprov, vilket betyder att andra högskolor kan ha andra arrangemang.

Urvalsprovmaterial (uppdaterat: 30.10.2018)

Uppgifterna i urvalsprovet grundar sig på gymnasiets nyaste läroplan för biologi (obligatoriska och fördjupade kurser, Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt material som delas ut vid provtillfället. I urvalsprovet får endast användas en enkel kalkylator (miniräknare/basräknare) som inte har några grafiska eller programmerade funktioner (uppdaterat: 7.2.2019).

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser och understöder varken ekonomiskt eller på annat sätt preparandkurser. Anställda vid Helsingfors universitet får inte ordna preparandkurser eller undervisa på preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller de som är lärare på kurserna har någon annan information om urvalsprovet än de uppgifter som publiceras på denna webbsida.

Poängsättning av svaren i urvalsprovet

Man kan få högst 216 poäng i urvalsprovet. För att kunna godkännas måste den sökande få minst 70 % av medelantalet provpoäng för alla som deltar i provet.

Språket i urvalsprovets uppgifter och språket för svaren

De som söker i den finskspråkiga antagningen till biologi vid Helsingfors universitet kan endast få uppgifterna på finska och måste besvara dem på finska. De som söker i den svenskspråkiga antagningen till biologi vid Helsingfors universitet kan endast få uppgifterna på svenska och måste besvara dem på svenska. Urvalsprovet för kandidatprogrammet i miljövetenskaper kan skrivas på finska eller svenska.  

Du måste redan i ansökningsskedet meddela om du skriver urvalsprovet på finska eller svenska (miljövetenskaper). Svaren måste skrivas på samma språk som man har anmält att man vill ha uppgifterna på. Svar som har skrivits på andra språk bedöms automatiskt som 0 (noll) poäng.

Antagningsresultat

Antagningsresultaten publiceras senast 28.6.2019 i tjänsten Min Studieinfo.

Sökande har rätt att bekanta sig med sina egna provsvar efter att resultaten publicerats. Helsingfors universitets ansökningsservice ansvarar för visningen och kopieringen av provsvar.

Ytterligare information:

Tidigare urvalsprovsuppgifter

Bestämmelsen om en enda studieplats

Antagningsstatistik

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du behöver specialarrangemang i urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl, läs anvisningen om hur man ansöker om specialarrangemang. Man måste ansöka om specialarrangemang före ansökningstiden för gemensam ansökan går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Observera till exempel att alla provsalar inte är tillgängliga för rörelsehindrade.

Du hittar anvisningen gällande ansökning av specialarrangemang på följande sida: Specialarrangemang vid urvalsprovet.

Tid
16.5.2019, 10:0014:00
Plats
Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo
00000 Ei tiedossa
Tilläggsinformation
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140