Fristående studier

En person som inte är inskriven som examensstuderande vid ett universitet i Finland kan få en tidsbegränsad rätt att genomföra studier vid Humanistiska fakulteten. Studierna kallas fristående studier.

År 2019 börjar ansökningstiden 20 mars och går ut 3 april kl. 16.15. Om du är intresserad av fristående studier, läs ansökningsanvisningarna och lämna in din ansökan med bilagor inom ansökningstiden.

Studierätt för fristående studier kan endast beviljas personer som har avlagt högskoleexamen före utgången av ansökningstiden. Examen kan vara en finländsk högskoleexamen eller en utländsk högskoleexamen som utbildningsstyrelsen jämställer med en finländsk examen. Ett undantag är ämnet romani och romsk kultur som man kan söka till med en examen från andra stadiet.

Den som ansöker om rätt att genomföra fristående studier får inte vara inskriven som examensstuderande vid ett annat finländskt universitet när han eller hon meddelar att han eller hon vill genomföra studierna (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Den som är examensstuderande vid Helsingfors universitet kan genomföra studier inom ramen för sin examen. En studerande som blir färdig våren 2019 får ansöka om rätt att genomföra fristående studier, men examen måste vara färdig när den studerande meddelar om han eller hon vill genomföra studierna (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Studerande vid andra finländska universitet kan ansöka om flexibel studierätt, s.k. JOO-studierätt. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att den sökandes hemuniversitet inte bifaller JOO-ansökan.

År 2019 kan rätt att genomföra fristående studier beviljas för studier som ger ämneslärarbehörighet i vissa undervisningsämnen. Rätt kan också beviljas för ämnet romani och romsk kultur. Rätten beviljas endast för studiehelheter eller studieavsnitt i deras minimiomfattning. I en ansökan kan man beviljas rätt att genomföra högst 100 studiepoäng.

Bekanta dig med humanistiska fakultetens undervisningsämnena. Information om studiehelheter och studieavsnitt finns i WebOodi under fliken ”Studiehelheter" i ämnenas studiehandböcker. Grundstudiehelheten finns vanligen under fliken ”Examensstrukturer” när man klickar på länken ”Kandidat i de humanistiska vetenskaperna”.  Användarinstruktioner för studiehandböckerna i WebOodi. Obs. Man behöver inte vara inloggad för att bläddra i studiehandböckerna i WebOodi!

Ansökan om studierätt för fristående studier kan inte gälla studiehelheter som erbjuds under läsåret vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet eller studieavsnitt som ingår i dem. Sådana studier är ofta grundstudierna i undervisningsämnena filosofi, historia, svenska som andra inhemska språk samt modersmålet och litteratur (finska och litteraturämnen). Också grundstudierna i romani och romsk kultur ingår vanligen i Öppna universitetets studieutbud. Det är inte möjligt att ansöka om rätt till fristående studier för grundstudierna/studieavsnitt som ingår i grundstudierna i dessa ämnen. Om något annat ämne finns med i Öppna universitetets utbud när undervisningen fastställs i maj, beviljas inte heller studierätt för fristående studier i dessa ämnen trots att det har varit möjligt att ansöka om studierätt för dem. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att studierna vid Öppna universitetet av någon anledning inte passar den sökande. Om Öppna universitetet däremot erbjuder ett ämne endast under sommaren, kan man ansöka om rätt till fristående studier i denna ämneshelhet.

Beroende på undervisningsresurserna och utbildningsreformen kan ansökan inte heller gälla de fördjupade studierna (60 sp) i undervisningsämnena och studierna i talkommunikation (10 sp) som krävs för lärarbehörighet i modersmålet och litteratur (finska). Undervisning i talkommunikation ges varje läsår vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet.

Fristående studierätt beviljas inte heller för studier som i väsentlig grad motsvarar studier som den sökande redan har genomfört, om inte studierna har föråldrats eller kommer att föråldras under nästa läsår. När man bedömer om studierna har föråldrats jämförs den sökande med en studerande som beviljas rätt att avlägga examen vid Humanistiska fakulteten 2019 eller senare.

Den sökande måste ha tillräckliga förkunskaper och färdigheter för att genomföra studierna, t.ex. för en del av språkämnena krävs tillräckliga språkkunskaper. Förkunskaperna och färdigheterna kan man t.ex. visa med tidigare studier eller ett prov.

Ett prov förutsätts i regel i de språk som inte är på nivå 0. Med provet kontrollerar man att den sökande har de språkkunskaper som krävs för att genomföra studierna. Universitetet kan inte innan ansökningstiden har gått ut ta ställning till om det kommer att krävas ett prov, eftersom man behöver uppgifterna om alla sökande innan man kan fastställa om den sökande måste testas. Den sökande meddelas separat om eventuella prov. Obs. Om det finns fler sökande än det är möjligt att ta emot p.g.a. undervisningsresurserna, kan provet också vara ett urvalsprov.

Information om eventuella förkunskapskrav för olika studieavsnitt anges i ämnets examensfordringar (”Tidigare studier”). Studierätt för fristående studier kan beviljas för ett enstaka studieavsnitt om genomförandet av studieavsnittet inte kräver tidigare studier, eller om den sökande har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande troligtvis senast 31.8.2019 kan visa att han eller hon har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra de studier som krävs.

I regel krävs det inte tidigare studier för att få genomföra grundstudier. Rätt att genomföra en ämnesstudiehelhet kan beviljas om den sökande har genomfört den föregående helheten (grundstudierna), eller om den sökande troligtvis senast den 31.8.2019 kan visa att han eller hon har genomfört den föregående helheten, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra den föregående helheten/de studieavsnitt som saknas.

Språket för studieprestationerna när man genomför grundstudier och ämnesstudier vid Humanistiska fakulteten är i regel finska eller svenska.

Sökande måste visa att de behärskar finska eller svenska. Vanligtvis har den sökande avlagt högskoleexamen på finska eller svenska och kan i så fall visa språkkunskaper med sitt examensbevis.

Den som inte har avlagt högskoleexamen på finska eller svenska ska läsa rektors beslut HY/371/00.00.06.00/2018. I bilaga 1 till beslutet redogörs för olika sätt att visa språkkunskaper i finska och svenska. Man kan visa språkkunskaper endast på de sätt som nämns i bilagorna. Språkkunskaperna måste visas senast 31.8.2019.

Undantag är sådana studieavsnitt som ingår i språkämnen och som genomförs på det språk som studierna gäller. I dessa fall kan man ansöka om rätt att genomföra enstaka studieavsnitt genom att visa språkkunskaper i det aktuella språket. Om den sökande har tillräckliga språkkunskaper för att genomföra ett studieavsnitt bedöms utifrån de dokument som den sökande lämnar in.

Ansökningstiden börjar 20.3.2019 och slutar 3.4.2019 kl. 16.15. Ansökningsblanketterna är elektroniska.

Blanketterna aktiveras 20.3.2019 kl. 00.01 och stängs 3.4.2019 kl. 16.15. Fyll i din ansökan i god tid!

Bilagorna till ansökan måste lämnas in inom ansökningstiden. Bilagorna kan lämnas in

  • elektroniskt som bilagor till ansökan (spara i pdf-format/skanna i pdf-format)
  • på papper till studentservicen i Forsthuset. Om du lämnar dem i postlådan eller skickar dem per post, märk kuvertet ”Fristående studier”.

En sökande kan lämna in högst tre ansökningar. Med en ansökan kan man söka till studier i ett ämne. När man söker till flera olika ämnen, måste man fylla i en separat ansökan för varje ämne.

Man kan ansöka om studierätt för fristående studier med blanketten för läraransökan eller den vanliga ansökningsblanketten.

Med läraransökan kan man ansöka om att genomföra grundstudie- och ämnesstudiehelheterna i ett ämne som anknyter till ett undervisningsämne. Studierna kan gälla antingen hela studiehelheten eller delar som den sökande ännu inte har genomfört. I samband med ett positivt beslut får den sökande information om vilka studier som han eller hon ska genomföra för att få behörighet.

Undervisningsämnen som man kan studera vid Humanistiska fakulteten är livsåskådningskunskap, engelska, spanska, filosofi, finska (finska som andra inhemska språk), historia, italienska, japanska, kinesiska, latin, modersmålet och litteratur (svenska), andra religioner än den evangelisk lutherska (islam), portugisiska, franska, svenska, tyska, ryska, estniska samt modersmålet och litteratur (finska)/finska som andraspråk. Närmare information om undervisningsämnen vid Humanistiska fakulteten och studierna i samband med dem finns här.

Obs. Studier i undervisningsämnet religion (evangelisk-luthersk) genomförs vid Teologiska fakulteten och studier i och samhällslära vid Statsvetenskapliga fakulteten.

Med läraransökan kan studierätt beviljas i två fall:

  • Den sökande har när ansökningstiden går ut avlagt högre högskoleexamen och har genomfört/har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet i Finland.
  • Den sökande har avlagt högre högskoleexamen och saknar vissa på förhand bestämda studieavsnitt som behövs för motsvarighetsintyg i undervisningsämnet (vanligen för ansökan om fristående studierätt för pedagogiska studier för lärare).

De studier som avses i den andra punkten ovan är

  • de kompletterande studier i respektive filologiämne som krävs av färdiga översättare som utexaminerats 2016-2017 eller tidigare
  • de kompletterande studier som krävs av utexaminerade från ämnet finska och finsk kultur eller finsk-ugriska språk och kulturer, linjen för språkforskning
  • de kompletterande studier som krävs av utexaminerade från ämnet politisk historia eller ekonomisk och social historia
  • kompletterande studier (i vilket undervisningsämne som helst) som anges i ett beslut om jämställande av utbildningsstyrelsen eller ett utlåtande om motsvarighet av fakulteten.

Med vanlig ansökan kan man ansöka om rätt att genomföra ett eller flera studieavsnitt och/eller en eller flera studiehelheter i ämnet romani och romsk kultur. Man måste ange i ansökan vilka studiehelheter och/eller studieavsnitt som ansökan gäller.

Till ansökan måste man bifoga de dokument som nämns på ansökningsblanketten eller i anvisningen. Den som behandlar ansökan kan också be om dokument.

Vanligtvis ska man lämna in en kopia av sitt examensbevis med bilagor och ett utdrag ur studieregistret.

Andra möjliga bilagor är ett intyg över språkkunskaper, ett beslut om jämställande/ett utlåtande om motsvarighet som gäller studier som krävs för lärarbehörighet, ett intyg över att studierätten har upphört och en bedömning av när studierna är slutförda (om de ingår i förkunskapskravet för de studier som ansökan gäller).

Över studier och examina som avlagts vid Helsingfors universitet behöver man inte lämna in intyg. Studierna och examina kontrolleras i Oodi. Obs. Motsvarighetsutlåtanden som getts av Humanistiska fakulteten måste däremot lämnas in i kopia (när ansökan gäller de återstående studier som anges i motsvarighetsutlåtandet).

Kontrollera att alla sidor av studieutdraget är med och att också examensbevisets bilagor är med (alla sidor) när du lämnar in bilagorna.

Kopior behöver inte vara styrkta. Fakulteten ber de sökande uppvisa originalen om det behövs av någon anledning. Om den sökande ger ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan studierätten dras in.

Obs! Lämna endast in de bilagor som nämns i anvisningarna. Bilagor som de sökande inte ombeds lämna in är t.ex. motivationsbrev, utlåtande från arbetsgivaren, rekommendationer från arbetsgivaren, arbetsintyg eller meritförteckning. Dessa dokument beaktas över huvud taget inte när studierätterna beviljas.

Beslut om rätt att genomföra fristående studier fattas av fakultetens dekanus efter att dekanus har hört utbildningsprogrammet/.

Beslutet meddelas den sökande per e-post genast när det har fattats, troligtvis i maj 2019. Om din e-postadress har ändrats sedan ansökningstiden, meddela din nya e-postadress till studentservicen i Forsthuset. När e-postmeddelandet har sänts till de sökande, publiceras uppgifterna på denna sida.

Utbildningsprogrammets resurser och antalet sökande till varje program påverkar möjligheterna att bevilja studierätt för fristående studier.

Om alla ansökningar från lärare inte kan godkännas, väljs de sökande som saknar minst studier för att bli behöriga i ett undervisningsämne. Om det med avseende på undervisningsresurserna dessutom utöver dessa är möjligt att godkänna sökande som vill genomföra hela studiehelheter, kan de antas i ordningsföljd enligt framgången i provet eller i tidigare studier.

Obs. I fråga om sökande till studier som ger behörighet i modersmålet och litteratur, beaktas studierna i ämnet finska och litteraturämnet, inte behörigheten som helhet.

Om alla ansökningar inte kan godkännas, lottas ansökningarnas ordningsföljd i fakulteten.

Det är möjligt att studierätten som beviljas är villkorlig eller att den beviljas endast för en del av de studier som ansökan gäller. I det första fallet börjar studierätten gälla endast om vissa villkor uppfylls inom en utsatt tid. I allmänhet är villkoret att ett kvitto över inbetald avgift eller ett intyg över att de tidigare studier som krävs har genomförts.

Sökande kan placeras på reservplats.

Den som genomför fristående studier har endast rätt att genomföra de studier som studierätten har beviljats för. Den som genomför fristående studier är inte inskriven vid Helsingfors universitet som examensstuderande och har inte rätt att avlägga examen vid universitetet.

Studierätt för fristående studier som har beviljats för ett visst studieavsnitt (eller en studiehelhet), garanterar inte att det ordnas undervisning i form av kurser under den tid som studierätten gäller. Om ett studieavsnitt inte kan genomföras som kurs, kan det vanligen genomföras med en litteraturtentamen eller en skriftlig uppgift (essä). Informationen om undervisningen läsåret 2019-2020 publiceras förmodligen i juni.

Ingen studieavgift tas ut om studierätten gäller studier som den sökande behöver för ämneslärarbehörighet och den sökande har genomfört pedagogiska studier för lärare innan ansökningstiden gick ut eller hade rätt att genomföra de nämnda studierna vid ett universitet i Finland när ansökningstiden gick ut.

I annat fall tas det ut en studieavgift för studierätten. I enlighet med ett beslut som har fattats av universitetets rektor är avgiften för fristående studier 15 €/studiepoäng. (OBS! Informationen är uppdaterad 25.3.2019, antalet studiepoäng som beviljats påverkar inte avgiften för fristående studier.)

Den som får ett positivt beslut om studierätt för fristående studier måste anmäla före 19.6.2019 om han eller hon vill genomföra de studier som rätten beviljats för. Om den sökande inte meddelar att han eller hon tänker utnyttja studierätten dras rätten in. I stället för de som inte meddelar något och de som meddelar att de inte tänker utnyttja rätten, kan universitetet anta andra sökande från reservplatser. Antagning från reserplatser tar slut senast 3.7.2019.

Om studierätten är avgiftsfri och inte villkorlig gäller den från och med 1.8.2019.

Om studierätten är avgiftsbelagd börjar den gälla när den sökande har visat att han eller hon har betalat studieavgiften, dock tidigast 1.8.2019. Man ska visa att studieavgiften har betalats senast 31.8.2019.

Om studierätten är villkorlig börjar den gälla när de villkor som nämns i beslutet uppfylls, dock tidigast 1.8.2019. Man ska visa att villkoren har uppfyllts senast 31.8.2019. Studierätten är villkorlig t.ex. när det fordras förkunskaper (ett prov) eller intyg över att de föregående studierna genomförts (t.ex. grundstudiehelheten har genomförts).

Studierätten upphör när den studerande har genomfört de studier som studierätten beviljades för, dock senast 31.7.2021.

När studierätten för fristående studier upphör kan man hos dekanus ansöka om rätt att få delta i ytterligare en tentamen, om man har blivit underkänd i en tidigare tentamen och inte lyckats genomföra studieavsnittet och det inte finns möjlighet att genomföra studieavsnittet innan studierätten upphör. Studieavsnittet måste vara ett avsnitt som man kan genomföra med en tentamen. Ansökan måste göras senast 31.10.2021.

För ytterligare information om ansökan och beviljande av studierätt för fristående studier kontakta studentservicen i Forsthuset (metsatalo-student(at)helsinki.fi).

Det finns ingen statistik över antalet sökande och beviljade studierätter för fristående studier från tidigare år.