Behörighet för lärare

Om behörighetsvillkoren för lärare föreskrivs i förordning 986/1998 och i ändringsförordning 865/2005. Olika villkor gäller för läroinrättningar på olika nivå. Behörighet för lärare förutsätter högre högskoleexamen, pedagogiska studier för lärare (60 sp, avläggs vid pedagogiska fakulteten) och studier i undervisningsämnet.

Behörighet för ämneslärare i gymnasiet förutsätter minst 120 sp studier i ett undervisningsämne (grund-, ämnes- och fördjupade studier). Behörighet för ämneslärare i grundskolan förutsätter minst 60 sp studier i ett undervisningsämne (grund- och ämnesstudier). Behörighet för att undervisa i ett andra undervisningsämne i gymnasiet förutsätter 60 sp (grund- och ämnesstudier). De ovannämnda bestämmelserna gäller inte behörighet för lärare i modersmålet och litteratur. För deras behörighet redogörs nedan.

Personer som har genomfört de studier som krävs för ämneslärarbehörighet får behörighet för ämneslärare i grundskolan och gymnasiet och behörighet för lärare i allmänbildande ämnen i yrkesläroanstalter på andra stadiet, yrkeshögskolor och folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut.

De vanligaste pedagogiska studierna är pedagogiska studier för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, men pedagogiska studier för lärare inom vuxenutbildningen ger samma pedagogiska behörighet. Pedagogiska studier för lärare inom vuxenutbildningen förutsätter inte att man läser sitt undervisningsämne som huvudämne. Pedagogiska studier för lärare kan genomföras också efter utexamineringen och man kan också göra sig behörig i nya undervisningsämnen efter utexamineringen.

Vid humanistiska fakulteten undervisas följande ämnen: engelska, estniska, filosofi, franska, historia, italienska, japanska, kinesiska, latin, livsåskådningsvetenskap, modersmålet och litteraturen, modersmålet och litteraturen (finska)/finska som andra inhemska språk, portugisiska, religion (evangelisk-luthersk, islam), ryska, spanska, svenska som andra inhemska språk och tyska.

Närmare information om undervisningsämnena enligt de nya utbildningsprogrammen (som började 1.8.2017) hittar du i Instruktioner för studerande. Obs! Inom de nya utbildningsprogrammen är det t.ex. inte möjligt att kombinera översättning och pedagogiska studier för lärare.

Ytterligare information om undervisningsämnena finns i listan nedan enligt de tidigare huvudämnena (lista över huvudämnen som ger lärarbehörighet, inom parentes det undervisade ämnet):

 

Följande ämnen vid Humanistiska fakulteten ger behörighet i undervisningsämnen (inom parentes motsvarande skolämne):

 • engelsk filologi/engelsk översättning (engelska)
 • spansk filologi (spanska)
 • filosofi (sv.)/teoretisk filosofi (filosofi)
 • germansk filologi/tysk översättning (tyska)
 • historia (sv.)/Finlands och Nordens historia/allmän historia (historia)
 • italiensk filologi (italienska)
 • latin och romersk litteratur (latin)
 • nordiska språk, svenska som modersmål och nordisk litteratur/allmän litteraturvetenskap (modersmålet och litteratur)
 • nordiska språk, svenska som andra inhemska språket/svensk översättning (svenska som andra inhemska språket)
 • fransk filologi (franska)
 • finska språket/finska språket och kulturen/finsk-ugriska språk och kulturer, linjen för finsk-ugrisk språkforskning och inhemsk litteratur/allmän litteraturvetenskap och studier i talkommunikation (10 sp) (modersmålet och litteratur (finska), finska som andra språk och som främmande språk)
 • finska språket och inhemsk litteratur/allmän litteraturvetenskap (finska som andra inhemska språket)
 • religionsvetenskap inklusive de studier som krävs i teologi eller andra religioner än den evangelisk-lutherska vid ämneslärarlinjen (evangelisk-luthersk religion eller andra religioner än den evangelisk-lutherska (islam, buddhism))
 • ryska språket och litteraturen/rysk översättning (ryska)

Nedan redogörs närmare för preciseringar eller kompletterande studier som gäller vissa ämnen.

Humanistiska fakulteten utfärdar behörighetsintyg också i nedanstående ämnen. Ämnena hör dock tillsvidare inte till de pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundskolan och gymnasiet, utan de pedagogiska studierna genomförs inom pedagogiska studier med inriktning på vuxenutbildning.

 • Asienstudier och Östasienstudier (kinesiska, japanska)
 • finsk-ugriska språk och kulturer, estniska och estniska kulturen (estniska)
 • portugisisk filologi (portugisiska)

Obs! De nämnda ämnena ger behörighet för lärare om studierna genomförs enligt examensfordringarna som trädde i kraft läsåret 2014–2015 eller senare. Om du har genomfört studier i de nämnda ämnena enligt tidigare examensfordringar och du vill få ett motsvarighetsintyg, bedöms dina studier individuellt. Om du har genomfört studierna tidigare är det möjligt att det krävs kompletterande studier för att bli behörig.

Behörighet för lärare om du har studerat ett översättningsämne

Den som har studerat ett översättningsämne ska komplettera sina studier så att de motsvarar ett undervisningsämne genom att studera motsvarande filologiämne. Studentservicen i Forsthuset ger närmare upplysningar och anvisningar om de kompletterande studierna.

Behörighet för lärare i modersmålet och litteratur

För behörighet för lärare i modersmålet och litteratur (svenska) krävs studier i nordiska språk, svenska som modersmål och ett litteraturämne (för grundskolan grund- och ämnesstudier i bägge ämnen, för gymnasiet dessutom fördjupade studier i någotdera ämnet). De studier i talkommunikation som krävs för behörigheten ingår i ämnesstudierna i nordiska språk, svenska som modersmål.

Behörighet för lärare i modersmålet och litteratur (finska), finska som andra språk som främmande språk

För behörighet för lärare i modersmålet och litteratur (finska) krävs studier i finska språket och ett litteraturämne (för grundskolan grund- och ämnesstudier i bägge ämnen, för gymnasiet dessutom fördjupade studier i någotdera ämnet) och studier i talkommunikation (10 sp). Behörighetsvillkoren för lärare i finska som andra språk och som främmande språk är desamma som för lärare i modersmålet och litteratur. Om du skaffar dig behörighet i de aktuella ämnena efter utexamineringen, kan du genomföra studierna i talkommunikation inom den öppna universitetsundervisningen.

Den som har studerat finska språket och kulturen och som vill arbeta som lärare i modersmålet och litteratur/finska som andra språk och som främmande språk, ska utöver studiehelheterna i finska språket och kulturen (grund-, ämnes och fördjupade studier) och i ett litteraturämne (grund- och ämnesstudier) också genomföra 18 (huvudämnesstuderande)/28 (biämnesstuderande) studiepoäng i finska språket (inklusive studierna i talkommunikation). Ytterligare information ges av Studentservicen i Forsthuset.

Studerande i finsk-ugriska språk och kulturer vid linjen för finsk-ugrisk språkforskning kan också få behörighet för lärare i modersmålet och litteratur genom att utöver grund-, ämnes- och fördjupade studier i huvudämnet dessutom genomföra 19 studiepoäng i finska språket samt talkommunikations- och litteraturstudierna. Obs! Studierna ger behörighet för lärare om studierna genomförs enligt examensfordringarna som trädde i kraft läsåret 2014–2015 eller senare. Om du har genomfört studierna enligt tidigare examensfordringar och du vill få ett motsvarighetsintyg, bedöms dina studier individuellt. Av den som har genomfört studierna tidigare krävs det eventuellt kompletterande studier för att bli behörig.

Behörighet för lärare i finska som andra inhemska språket

Av ämneslärare i finska som andra inhemska språket krävs utöver studier i finska språket också grundstudier i litteratur.

Motsvarighetsintyg på basis av studier avlagt vid humanistiska fakulteten

Motsvarighetsintyg på basis av studier som genomförts vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet

Motsvarighetsintyget är ett intyg om att de genomförda universitetsstudierna motsvarar de studier som krävs av en ämneslärare i ett undervisningsämne i grundskolan eller gymnasiet. I regel behöver du ett motsvarighetsintyg efter att du har utexaminerats och t.ex. söker till fristående pedagogiska studier för lärare eller när du har studerat ett nytt undervisningsämne.

Humanistiska fakulteten utfärdar motsvarighetsintyg i fråga om de nämnda ämnena. Studierna ska ha genomförts vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Om en del av studierna har genomförts vid ett annat universitet och informationen om dem inte finns i Helsingfors universitets studeranderegister, ska du som bilagor till ansökan om motsvarighetsintyg lämna in kopior av de aktuella intygen. Den sista helheten ska i varje fall ha genomförts vid Helsingfors universitet.

Man ansöker om motsvarighetsintyg med en särskild blankett: ansökan om motsvarighetsintyg.

Motsvarighetsintyget kostar 126 euro. Avgifterna grundar sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009). Avgiften ska betalas på förhand, dock först efter att man har kontrollerat att studierna är lämpliga. Efter att du har skickat in ansökan om motsvarighetsintyget och studieplaneraren har godkänt dina studier, ska du betala in avgiften på något av följande konton (använd referensnummer 991 08120):

 • Nordea FI2316603000077720 (SWIFT: NDEAFIHH)
 • OKO FI5850000120377832 (SWIFT: OKOYFIHH)
 • Danske Bank FI8380001000046475 (SWIFT: DABAFIHH)

Betalningsmottagare är Helsingfors universitet. Du ska visa upp kvittot i fakultetens studieärenden när du kommer efter ditt motsvarighetsintyg eller om motsvarighetsintyget skickas per post, ska du skanna kvittot och skicka det till studieplaneraren. Avgifter återbetalas inte.

Motsvarighetsintyget skickas om cirka två–tre veckor (undantaget sommaren och jultiden).

Motsvarighetsintyg på basis av en utländsk examen

Den som ansöker om ett motsvarighetsintyg på basis av studier som genomförts utomlands ska beakta att handläggningstiden är flera veckor (vanligen tre till sex veckor). Om den studerande har för avsikt att söka till STEP-studier, lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för handläggningen av motsvarighetsintyget.

Det lönar sig också att observera att den studerande högst sannolikt måste genomföra kompletterande studier i det aktuella ämnet för att få det egentliga motsvarighetsintyget. Om det krävs kompletterande studier för att få motsvarighetsintyget, anges vilka studier den studerande ska genomföra i ett motsvarighetsutlåtande. På basis av utlåtandet kan den studerande ännu inte söka till STEP-studierna, utan han eller hon måste genomföra de kompletterande studierna först och få det egentliga motsvarighetsintyget.

Om det krävs kompletterande studier kan den studerande ansöka om studierätt för fristående studier hos Humanistiska fakulteten. Man kan söka till fristående studier en gång om året (ansökningstiden går i regel ut i mars).

Den som ansöker om motsvarighetsintyg på basis en utländsk examen ska lämna in följande dokument till fakultetens enhet för studieärenden.

 • kopia av examensbeviset/kopior av examensbevisen
 • kopia av studieutdraget/en lista över eventuella övriga genomförda kurser
 • kursbeskrivningar av de genomförda studierna (ju noggrannare, desto bättre)
 • och vid behov översättningar av de ovannämnda dokumenten.

Observera också att det högst sannolikt är skäl att ansöka om ett beslut om jämställande av en utländsk examen hos Utbildningsstyrelsen.

Man ansöker om motsvarighetsintyg med en särskild blankett: ansökan om motsvarighetsintyg.

Motsvarighetsintyget kostar 126 euro. Avgifterna grundar sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009). Avgiften ska betalas på förhand, dock först efter att man har kontrollerat att studierna är lämpliga. Efter att du har skickat in ansökan om motsvarighetsintyget och studieplaneraren har godkänt dina studier, ska du betala in avgiften på något av följande konton (använd referensnummer 991 08120):

 • Nordea FI2316603000077720 (SWIFT: NDEAFIHH)
 • OKO FI5850000120377832 (SWIFT: OKOYFIHH)
 • Danske Bank FI8380001000046475 (SWIFT: DABAFIHH)

Betalningsmottagare är Helsingfors universitet. Du ska visa upp kvittot i fakultetens studieärenden när du kommer efter ditt motsvarighetsintyg eller om motsvarighetsintyget skickas per post, ska du skanna kvittot och skicka det till studieplaneraren. Avgifter återbetalas inte.