Studietiden för examen

Följs din studietid upp i Etappsystemet, vill du ansöka om extra tid för att avlägga examen eller vill du ansöka om att få din studierätt återställd, men du kommer inte in på Flamma? På den här sidan finns information som du har nytta av när du gör upp en Etapp-plan, ansöker om extra tid eller om återställande av studierätten. På sidan finns också information om möjligheten att avstå från sin studierätt.

Helsingfors universitet tillämpar ett system för att följa och stödja studiernas framskridande. Etappsystemet har som mål att vara ett stöd i studierna så att de framskrider smidigt. Om studierna verkar dra ut på tiden får de studerande handledning och hjälp men att göra upp en studieplan. Närmare information om Etappsystemet finns i Flamma.

Från och med den 1.1.2016 slopas Etappuppföljningen för de kommande två åren. För de studerande som för tillfället omfattas av Etappkontrollen avlägsnas anmälningshindret i WebOodi. För studerande som påbörjat sina studier före den 1.8.2005 slopas Etappsystemet helt.

Under åren 2016 och 2017 uppföljs studieframgången fortfarande. Studerande får handledning t.ex. i samband med att de gör upp sin individuella studieplan (ISP) och genom att kontakta dem som erbjuder handledning inom den egna fakulteten, institutionen och läroämnet. Alla enheter inom universitetet har också tillgång till de verktyg som Oodi erbjuder, med hjälp av dessa kan enheterna följa med studenternas framsteg i studierna.

Avbrottet i Etappsystemet under åren 2016 och 2017 inverkar inte på uppföljningen av studieframgången inom studiestödet.

Etappuppföljningen slopas temporärt eftersom studieadministrationen inom Helsingfors universitet, i en situation då resurserna minskar, vill säkra sina grundfunktioner: studenturvalet, stödet till att studierna framskrider och utexamineringen av studerande.

Under åren 2016 och 2017 förnyas universitetets stödtjänster och studiehandledningen som ett led i den organisationsförändring som universitetets administration genomgår. Studieadministrationen utvecklar också nya arbetssätt och –redskap. Med hjälp av dessa kan universitetet i framtiden erbjuda ännu bättre stöd och handledning för alla studerande i fråga om framskridandet av studierna, inte enbart för dem vars studier har dragit ut på tiden. Universitetet vill under de kommande åren skapa en gemensam praxis för studie- och studerandetjänsterna vid alla universitetets enheter.

Studietiden för examen är begränsad för studerande som har inlett sina studier 1.8.2005 eller senare. Mer information om studietiden för examina och lagen som begränsar studietiden finns i Instruktioner för studerande.

I mitten av den sista terminen när studietiden första gången närmar sig sitt slut skickar universitetets studentservice ett meddelande till den studerandes helsinki.fi-adress om att studietiden håller på att ta slut. Om den studerande studerar eller har studerat på extra tid ska han eller hon själv sköta om ansökan om fortsatt extra tid.

1. Lagstadgade orsaker

Ansökan om extra tid som beviljas av lagstadgade orsaker och tiden ska lämnas in till Forsthusets studentservice.

2. Extra tid som beror på prövning

Om du överväger att ansöka om extra tid, ska du göra det när du faktiskt tänker studera. Om du inte tänker studera, ska du ansöka om extra tid senare när din livssituation tillåter dig att studera. Din studierätt kan ha upphört tidigare och den behöver inte fortsätta utan avbrott. Man kan inte ansöka om extra tid på förhand, utan först när studierätten håller på att gå ut.

Ansökan ska göras på en särskild blankett som lämnas in till Forsthusets studieärenden. En förutsättning för att extra tid ska beviljas är att du lägger fram en målinriktad och genomförbar plan för att slutföra studierna som har godkänts av ditt huvudämne. Om din pro gradu-avhandling är på hälft, ska du bifoga ett utlåtande av din handledare till ansökan. Blanketten innehåller ytterligare anvisningar om hur man ansöker.

Om du avlägger kandidatexamen:

Om du avlägger magisterexamen:

Observera, att uni­ver­si­te­tets be­stäm­mel­ser om stu­di­er­nas gil­tig­hets­tid änd­ras!

Varje examen har ett separat datum när studierätten går ut (kandidat/magister). Studierätten är i kraft antingen till 31.7 eller 31.12. Ansökan ska lämnas in i april/maj om din studierätt går ut i slutet av juli, eller i november om din studierätt går ut i slutet av december. Beslut fattas inte på förhand förutom i undantagsfall (t.ex. om det behövs för att man ska få en utbytesplats) och i regel inte på sommaren eller under jul.

Beslutet skickas per e-post till den adress som du har angett. Om beslutet är negativt får du ett skriftligt beslut till den postadress som du har angett.

Återställande av studierätten

Som studerande ska du varje år anmäla sig som närvarande eller frånvarande vid universitetet. Om du inte anmäler dig, förlorar du din rätt att avlägga examen. Det är dock möjligt att få den återställd.

Om du efter att ha försummat att anmäla dig anmäler dig som närvarande eller frånvarande senast 31.7 samma läsår, kan rätten att avlägga examen återställas om du betalar återinskrivningsavgiften och visar upp kvittot vid något av studentservicens serviceställen. Om du anmäler dig som närvarande ska du också betala medlemsavgiften till studentkåren och visa upp kvittot för studentservicen.

Om du återinskriver dig först under därpå följande läsår eller senare måste du först anhålla hos fakulteten om att få rätten att avlägga examen återställd. Därefter ska du betala återinskrivningsavgiften och om du vill anmäla dig som närvarande ska du också betala medlemsavgiften till studentkåren. Kvittona ska du visa upp på något av studentservicens serviceställen.

Om du ansöker hos fakulteten om återställande av rätten att avlägga examen, ska du fylla i en ansökningsblankett för

Lämna in den ifyllda blanketten till Humanistiska fakultetens studieärenden. Som bilaga till ansökan ska du göra upp en studieplan. Studentservicen kontrollerar att din studieplan överensstämmer med de gällande bestämmelserna (t.ex. examensfordringarna).

Om du har försummat att anmäla dig i mer än tre på varandra följande läsår skickas din studieplan till huvudämnesinstitutionen för godkännande. Institutionen kan förutsätta att du deltar i personlig handledning innan studieplanen godkänns.

Fakultetens dekanus godkänner eller avslår ansökan om återställande av rätten att avlägga examen.

OBS! Om du har förlorat din rätt att avlägga examen på grund av att du år 2012 eller tidigare beviljades uppskov med att inleda studierna men du har underlåtit att anmäla dig som närvarande efter att det beviljade uppskovet har gått ut, kan du få tillbaka din rätt att avlägga examen om du först ansöker om återställande av studierätten hos fakulteten. Om din ansökan godkänns, ska du betala återinskrivningsavgiften och visa upp kvittot på något av studentservicens serviceställen. Du måste dessutom visa kvitto på att studentkårsavgiften är betald, om du vill anmäla dig som närvarande.

Att avstå från sin studierätt

Om du inte tänker använda din rätt att avlägga examen kan du avstå från den genom att lämna in ett skriftligt, bindande meddelande till studentservicen. Du kan inte senare genom att ansöka om återställande av studierätten få tillbaka den rätt att avlägga examen som du har avstått från. Du kan ansöka om ny rätt att avlägga examen i studentantagningen.

Länk till blanketten för anmälan om att du avstår från din studierätt. När din anmälan om att du avstår från studierätten har registrerats i universitetets system, får du ett brev från universitetets studentservice. Om du inte får brevet inom tre veckor från det att du har skickat anmälan, ska du kontakta fakultetens studieärenden.

Observera att du inte får tillbaka din status som förstagångssökande genom att avstå din studierätt.

När universitetet övergår till nya utbildningsprogram ändras även bestämmelserna för studieprestationers giltighetstid (rektors beslut 23/2016).

Den viktigaste ändringen är att alla studier föråldras efter 10 år och kan efter det inte längre användas i en examen. Även sådana studier som hittills har haft obegränsad giltighetstid (t.ex. språk- och kommunikationsstudierna) kommer hädanefter att föråldras.

Datum för en studiehelhet blir det datum då den sista prestationen i helheten genomfördes. Helheten kan användas inom 10 år från helhetens prestationsdatum.

De nya bestämmelserna om studiernas giltighetstid kommer att gälla alla studenter som inleder sina studier 1.8.2017 eller senare. Bestämmelserna kommer även att gälla alla de studenter som har inlett sina studier före 1.8.2017 och som på eget initiativ övergår till de nya utbildningsprogrammen under övergångsperioden 1.8.2017–31.7.2020 eller överflyttas till de nya programmen 1.8.2020. Obs! De nya bestämmelserna kommer att gälla alla gamla studerande, även de som har inlett sina studier före 1.8.2005.

Vi rekommenderar att du redan nu beaktar dessa förändringar när du planerar dina studier och din utexaminering! Ända till 31.7.2020 kan du studera enligt de examensfordringar som är i kraft läsåret 2016–2017. Om du studerar enligt gamla examensfordringar omfattas du av de nuvarande bestämmelserna om studiernas giltighetstid. Läs mer om dem i Flamma.

Behöver du stöd eller råd i de här frågorna? Vänd dig till din ämnesenhet eller Forsthusets studieärenden.