hum-opiskelu-perus.jpg

Obs! Information i det här sidan gäller läsåret 2016–2017. Nya kandidat- och magisterprogram ska börja 2017, sidan updaters i början av läsåret 2017–2018.

Vid Humanistiska fakulteten kan du avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, 180 studiepoäng) som är en lägre högskoleexamen och filosofie magisterexamen (FM, 120 studiepoäng) som är en högre högskoleexamen.

För kandidatexamen i humanistiska vetenskaper genomför du studier i ett huvudämne (grund- och ämnesstudier) och i ett eller flera biämnen. I examen ingår också fakultetens gemensamma studier (språk-, kommunikations- och IT-studier) och vid behov övriga studier så att minimiomfattningen för examen uppfylls. Som en del av studierna i huvudämnet ingår kandidatavhandlingen, som är den första vetenskapliga avhandlingen.

Största delen av studierna för magisterexamen består av fördjupade studier i huvudämnet och i vissa ämnen kan examen bestå av endast studier i ett huvudämne. I examen kan man inkludera ett biämne eller vid behov övriga studier så att minimiomfattningen för examen uppfylls. Som en del av de fördjupade studierna skriver du din pro gradu-avhandling.

Studierna genomförs i enlighet med examensfordringarna. I examensfordringarna har man fastställt t.ex. vad du ska prestera för studieavsnitten och vilka kunskaper du har inhämtat när du har genomfört dem. Prestationssätten för studieavsnitten varierar från att delta i undervisningen och göra uppgifter till litteraturbaserade tentamina och självständiga skriftliga arbeten, dvs. essäer. På universitetets allmänna sidor finns närmare information om examina.

Studierna vid Humanistiska fakulteten är relativt fria eftersom du i hög grad själv kan påverka examensinnehållet. Biämnena kan i många fall väljas mycket individuellt. Friheten uppvägs av att du i högre grad än inom många andra områden måste planera studierna, tänka över dina mål och göra val som gäller studierna. Men det behöver du inte göra ensam, eftersom det ges handledning i hur man planerar studierna i olika skeden av examen.

Huvudämnet är det ämne som du i antagningen beviljas rätt att avlägga examen i. En stor del av dina studier består av studier uttryckligen i huvudämnet. Under vissa villkor kan man byta huvudämne inom fakulteten medan studierna pågår. Observera dock redan i ansökningsskedet att om du t.ex. har genomfört grundstudiehelheten i ditt huvudämne inom den öppna universitetsutbildningen eller om du avlägger endast magisterexamen, har du enligt fakultetens permanenta föreskrifter inte rätt att byta huvudämne.

I regel kan man välja biämnen mycket fritt. Vissa ämnen har ett eller flera fastställda obligatoriska biämnen, men också då är det i allmänhet möjligt att inkludera andra biämnen enligt eget intresse. Endast få yrken kräver bestämda biämnen, men t.ex. den som är intresserade av läraryrket ska beakta att man måste genomföra pedagogiska studier för lärare för att få behörighet. Du kan välja biämnen inte bara inom Humanistiska fakulteten utan också från andra fakulteter vid Helsingfors universitet. Biämnesurvalet är således det största i Finland. Du kan också inkludera ett biämne vid ett annat finländskt universitet (s.k. JOO-studier) eller utomlands (i samband med studentutbyte).

Man kan som biämne fritt studera de flesta av Humanistiska fakultetens ämnen, dvs. vem som helst som studerar för en examen vid Helsingfors universitet kan börja studera dem. En del av ämnena omfattas av begränsningar, vilket betyder att man först måste skriva ett biämnesprov eller särskilt ansöka om biämnesstudierätt. Biämnen som förutsätter att du först skriver ett biämnesprov är t.ex. de största språkämnena och historia.

Du kan bekanta dig med examensfordringarna för olika ämnen och undervisningsutbudet i WebOodi (i menyn till vänster finns länkar till studiehandböckerna som du kan läsa utan att logga in). På universitetets sidor finns information om olika alternativ för att avlägga examen. Det lönar sig också att läsa sidan som berättar om studieplanering.

I examen kan man tillgodoräkna studier som genomförts någon annanstans. Om dina tidigare studier inte ingår i någon annan examen, kan de räknas till godo i minimiomfattningen för examen. Studierna kan ersätta studieavsnitt i huvud- eller biämnet, en biämneshelhet, fakultetens gemensamma studier eller övriga studier. Studier som ingår i en annan examen kan tillgodoräknas i HuK-examen i en omfattning av högst 60 sp (och dessutom obligatoriska språkstudier) och i FM-examen i en omfattning av högst 30 sp. Studier som ingår i en examen kan räknas till godo i en annan examen på samma nivå eller på lägre nivå. Tidigare studier i en examen kan inte räknas till godo i en annan examen på högre nivå.

Som studerande i humanistiska vetenskaper kan du skräddarsy din egen studiegång, lära dig nya saker om världen, disputera om det omgivande samhället och skaffa dig en bred bildning som bär dig långt i livet.