Arkivet för morfologi i finska dialekter

Arkivets uppgift är att främja den rikhaltiga forskningen i finska språkets morfologi och att erbjuda forskarna ett organiserat dialektmaterial från olika socknar.

Arkivets huvudsakliga källa har varit dialekttalarnas spontana språkbruk, utgående från vilket man klarlagt bl.a. dialekternas böjnings- och ordbildningstyper och deras användning i satsen, ljudvariationer inom ordstammen samt partiklarna och deras användning. Arkivet för morfologi, som är i pappersform, innehåller ca 500 000 arkivlappar. Arkivet har organiserats enligt ett kodsystem som omfattar nästan ettusen signum. Det finns 139 färdiga sockensamlingar, och samlingarna har utgjort materialkälla för över 300 tryckta publikationer eller lärdomsprov.

Mera information om arkivet samt om DMA, det digitala arkivet för morfologi hittar du på finska här.