Doktorandprogram

Handledningen och undervisningen inom olika vetenskapsområden är organiserad i doktorandprogram som erbjuder alla doktorander handledning och undervisning. Alla doktorandprogram hör till någon av Helsingfors universitets fyra forskarskolor. Humanistiska fakulteten ansvarar för fyra doktorandprogram.

Man ansöker alltid om studierätt för påbyggnadsstudier hos en fakultet, som utfärdar doktorsexamen. Varje doktorand vid Helsingfors universitet hör också till ett doktorandprogram. Doktorandprogrammens gränser är flexibla och den studerande kan inkludera studier från andra doktorandprogram i sin examen enligt sin fakultets examensfordringar.

Universitetets professorer och de ansvariga forskarna är inom sina områden handledare för doktoranderna i doktorandprogrammen.

Universitetet beviljar resurser för några avlönade doktorandanställningar, men största delen av doktorandprogrammens studerande är forskarstuderande som får finansiering från andra källor och som avlägger doktorsexamen vid sidan av sitt övriga arbete.

Humanistiska fakultetens doktorandprogram

Humanistiska fakulteten har ansvaret för följande doktorandprogram:

Alla doktorandprogram som fakulteten ansvarar för hör till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan.

Utöver de nämnda programmen kan Humanistiska fakultetens forskarstuderande också höra till följande doktorandprogram som andra fakulteter ansvarar för (inom parentes forskarskolan till vilken programmet hör).