Doktorandprogram

Man ansöker alltid om studierätt för påbyggnadsstudier hos en fakultet, som utfärdar doktorsexamen. Varje doktorand vid Helsingfors universitet hör också till ett doktorandprogram. Doktorandprogrammens gränser är flexibla och den studerande kan inkludera studier från andra doktorandprogram i sin examen enligt sin fakultets examensfordringar.

Universitetets professorer och de ansvariga forskarna är inom sina områden handledare för doktoranderna i doktorandprogrammen.

Universitetet beviljar resurser för några avlönade doktorandanställningar, men största delen av doktorandprogrammens studerande är forskarstuderande som får finansiering från andra källor och som avlägger doktorsexamen vid sidan av sitt övriga arbete.

Humanistiska fakultetens doktorandprogram

Humanistiska fakulteten har ansvaret för följande doktorandprogram:

Alla doktorandprogram som fakulteten ansvarar för hör till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan.

Utöver de nämnda programmen kan Humanistiska fakultetens forskarstuderande också höra till följande doktorandprogram som andra fakulteter ansvarar för (inom parentes forskarskolan till vilken programmet hör).

Ansökningsperioden är på hösten. Mer information och annonser kommer att publiceras på doktorandprogrammens webbsidor och universitetets rekryteringssida.

Om du inte ännu har studierätt för forskarstudier vid Helsingfors universitet måste du både söka anställningen som doktorand och ansöka om studierätt. Gör så här:

 • Bekanta dig med doktorandprogrammets ämnesområde och ta reda på vilka ämnen (eller institutioner och fakulteter) som medverkar i programmet.
 • Gör upp en lämplig plan för din doktorsavhandling med tanke på doktorandprogrammets ämnesområde eller fundera över vilket doktorandprogram din befintliga plan passar för.
 • Ta kontakt med någon av doktorandprogrammets handledare för att diskutera din plan och hurdan handledning du kan få. Informationen om handledare finns på doktorandprogrammens webbsidor.
 • Försäkra dig om att du uppfyller behörighetsvillkoren för forskarstuderande i den fakultet vid vilken du tänker ansöka om studierätt för forskarstudier.
 • Gör upp en forskningsplan.
 • Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten.
 • Ansök om studierätt för forskarstudier vid den fakultet som är lämpligast med tanke på din doktorsavhandling och där det är naturligast att avlägga doktorsexamen.

Om du redan har studierätt för forskarstudier vid Helsingfors universitet, gör så här för att söka anställning som doktorand med lön:

 • Diskutera med din/dina handledare om at söka anställning som doktorand.
 • Uppdatera din forskningsplan.
 • Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten.

Forskningsplan

I forskningsplanen skall komma fram

 • avhandlingsämnet,
 • hur avhandlingen sammanhänger med tidigare forskning,
 • vilket material och vilka metoder som kommer att utnyttjas,
 • sökandens tidigare förtrogenhet med ämnet och
 • sökandens förutsättningar att genomföra projektet (t.ex. viktigaste tidigare studier eller arbetserfarenhet med tanke på forskningsarbetet).

Observera att det inte är möjligt att spara en halvfärdig blankett. Därför rekommenderas att du först skriver texten först i ett ordbehandlingsprogram och sen kopierar in den i blankettfältena. Se till att du följer restriktionerna för maximalt antal tecken i respektive fält. Använd inga specialtecken eftersom de inte kommer att synas. Om det finns bilder eller diagrammer i din forskningsplan, kontakta koordinator Päivi Väätänen (paivi.vaatanen(at)helsinki.fi).

Krav och kriterier

Av den som anställs som doktorand krävs högre högskoleexamen och en godkänd forskningsplan.

De viktigaste bedömningskriterierna är forskningsplanens vetenskaplig kvalitet och realiserbarhet. Dessutom krävs att den sökande i samband med avläggandet av examen och på andra sätt har visat förmåga till och motivation för forskarstudier och avläggande av doktorsexamen enligt studie- och forskningsplanen.

För att kunna bli beaktad i urvalet ska den sökande ha sådana språkkunskaper som behövs i arbetet med avhandlingen och goda kunskaper i finska, svenska eller engelska.

Den som anställs som doktorand bör senast vid början av anställningen ha studierätt för doktorsexamen vid Helsingfors universitet.

Om den sökande inte redan har studierätt för doktorsexamen, bör hen ansöka om studierätt vid en av de fakulteterna som deltar i respektive doktorandprogram. Behörighetskraven för forskarstudier är specifika för olika fakulteter.

Vid de doktorandprogram som ligger på humanistiska fakultetens ansvar kan man avlägga doktorsexamen vid följande fakulteter. Närmare information om ansökning till forskarstudier, ansökningstider och behörighetskrav finns bakom länkarna:

Doktorandprogrammet i forskning i filosofi, konst och samhälle
Humanistiska fakulteten
Statsvetenskapliga fakulteten

Doktorandprogrammet i historia och kultursarv
Humanistiska fakulteten
Pedagogiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Teologiska fakulteten

Doktorandprogrammet i språkforskning
Humanistiska fakulteten

Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhälleforskning
Humanistiska fakulteten
Pedagogiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Statsvetenskapliga fakulteten
Teologiska fakulteten