Open access publicering

Biblioteket ger forskare råd och stöd angående open access-publicering och svarar på frågor angående till exempel parallellpublicering, författaravgifter, val av publiceringsplats och CC-licenser. Biblioteket ordnar också utbildningar och informerar om open access-publicering. Kontakt: openaccess@helsinki.fi

Open access-publicering är publicering i öppna tidningar (Gold OA), parallellpublicering i universitetets publikationsarkiv (Green OA) och publicering i prenumerationsbaserade tidskrifter (Hybrid OA). Mer information om open access-publicering och de tjänster biblioteket erbjuder finns i guiden Tutkijan Open Access.

Biblioteket förhandlar fram rabatter på författaravgifterna för open access-publicering (article processing charges, APC) för Helsingfors universitets forskare. Biblioteket är också medlem i FinELib-konsortiet, och de avtal som konsortiet har med förläggare innehåller rabatter på författaravgifter.

Helsinki University Press (HUP) är ett öppet vetenskapsförlag som ägs av Helsingfors universitet. Förlaget Gaudeamus och Helsingfors universitets bibliotek ansvarar för det öppna vetenskapsförlagets verksamhet. HUP publicerar vetenskapliga referentgranskade monografier, redigerade verk och tidskrifter från alla vetenskapsområden.

Editori är en tjänst avsedd för att göra det möjligt för Helsingfors universitets studerande och personal och deras intressegrupper att redigera och publicera öppna tidskrifter. Tjänsten kan också användas för undervisning och praktiska övningar i god praxis för vetenskaplig publicering. Biblioteket administrerar tjänsten och erbjuder handledning och utbildning för användningen av Editori.

Helda är Helsingfors universitets digitala arkiv som administreras av biblioteket och erbjuder en möjlighet för open access-publicering och långtidsbevaring av material. I Helda finns bland annat forskningsartiklar, enheternas publikationsserier, fakulteternas undervisningsmaterial och avhandlingar. Det är också möjligt att publicera öppna monografier i Helda, till exempel kursböcker.

Helsingfors universitets examensarbeten, doktorsavhandlingar och många av pro gradu-avhandlingarna finns fritt tillgängliga i publikationsarkivet Helda. Bibliotekets tjänst E-thesis erbjuder stöd och handledning vid arkiveringen och ansvarar för att de digitala examensarbetena bevaras.

Bloggen Think Open förmedlar information om aktuella ärenden rörande öppen vetenskap och digitala forskningstjänster. Biblioteket deltar i bloggens verksamhet tillsammans med andra aktörer inom universitetet. OpenAIRE bygger upp en tjänstehelhet som främjar öppen vetenskap i Europa. Helsingfors universitets bibliotek är nationell koordinator för OpenAIRE och erbjuder information om dess tjänster.

Helsingfors universitets center för informationsteknologi erbjuder ett flertal tjänster till stöd för forskning, till exempel tjänster för arkivering och informationsdelning och skräddarsydda it-lösningar. IT-centret för vetenskap CSC är ett kompetenscenter som ägs av staten och högskolorna och som producerar högklassiga tjänster för forskning. Den nationella samordningen av öppen vetenskap har på sin webbplats samlat aktuell information om pågående projekt inom öppen vetenskap.