Hjälp från biblioteket till distansarbete och självstudier

Helsingfors universitets bibliotek tillhandahåller också onlinetjänster för universitetsstudenter, forskare och annan personal. På denna sida hittar du information om bibliotekets elektroniska samlingar och andra onlinetjänster.
Ex­pert­tjäns­ter

Du kan kontakta Bibliotekets experter som vanligt. Kontaktuppgifterna hittar du på bibliotekets webbplats och Helsingfors universitets personsökning.

Elektro­niskt ma­te­ri­al till hjälp vid di­stans­ar­be­te och själv­stu­di­er

Bibliotekets elektroniska samlingar finns tillgängliga för alla universitetsanställda och studenter oavsett var de befinner sig.

Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal, studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet samt alla kunder som besöker biblioteket kan använda e-resurserna.

För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn.

Läs mer om användningen av elektroniskt material på bibliotekets webplats

Läs vid behov Helpdesks instruktioner för Fjärrandvändning av universitetets tjänster

 

Un­der­vis­ning och hand­led­ning i in­for­ma­tions­sök­ning

Under undantagstillståndet kan du lära dig informationssökning med hjälp av nätkurser, läromedel och guider.

Di­stans­hand­led­ning i in­for­ma­tions­sök­ning

Om du behöver handledning i informationssökning eller användning av material kan du boka tid för distanshandledning. Instruktioner för hur du förbereder dig för distanshandledningen och en länk till tidsbokningsblanketten hittar du på instruktionssidan.

Webb­se­mi­na­ri­er

Du kan se bibliotekets kursutbud i Instruktioner för studerande.

Fjärr­lån och in­köps­för­slag

Vi försöker behandla kundernas fjärrlånsbeställningar och inköpsförslag normalt. Undantagstillståndet kan dock orsaka begränsningar.

Läs mer om att beställa material, fjärrlån och inköpsförslag på bibliotekssidan: Beställ material

Stöd och ut­bild­ning i han­te­ring av forsknings­material

Re­se­arch Data Ma­na­ge­ment ba­sics-fö­re­läs­ning­ar

Föreläsningarna i materialhantering (RDM basics) genomförs i Zoom. Zoom-länken skickas till de anmälda så anmäl dig först till utbildningen.

Data Ma­na­ge­ment Plan-hand­led­ning­ar

Universitetets datastöd erbjuder workshoppar i datahantering (DMP workshops). Man kan också få individuell rådgivning i hur man utarbetar materialhanteringsplaner. Kontakta datasupport@helsinki.fi.

The Ac­a­de­my of Fin­lan­d’s Sep­tem­ber Call and DMPs –we­bi­nars

Se mera (på engelska).

Helsing­fors uni­ver­si­tets da­ta­stöd

Universitetets datastöd hjälper forskarna vid Helsingfors universitet i frågor gällande hantering av forskningsdata. Kontakten sker via e-post: datasupport@helsinki.fi.

Öppen­het i un­der­vis­ning­en och lä­ran­det

Biblioteket bidrar till öppenhet i undervisningen och lärandet under undantagstillståndet.

Gui­der och in­struk­tio­ner

Hur kan jag använda mig av öppna läromedel och kursböcker i undervisningen? Var kan jag fritt publicera mina läromedel?

Bibliotekets experter inom öppen vetenskap har utarbetat en guide på finska och engelska med råd kring öppen undervisning och öppet lärande.

Hur kan man använda material vid distansundervisning? På Kopiostos webbplats finns det information om kopieringslicensen för undervisning.

Tjäns­ter och verk­tyg

I Helsingfors universitets digitala publiceringsarkiv hittar du öppet tillgängliga kursböcker.

Söker du lärresurser eller vill dela dina lärresurser med andra? Tjänsten från CSC är avsedd för sökning och lagring av digitala läromedel.

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder Editori som publiceringsplattform för öppna tidskrifter och som verktyg för att lära sig publiceringspraxis.

  • Editori (på finska och engelska)

På Finna.fi finns materialpaket och uppgiftsidéer bl.a. för grundskole- och gymnasielärare.

In­spi­ra­tion till un­der­vis­ning­en 

Nättidskriften Think Open Digest har gett ut ett temanummer som riktar sig till högskolelärare och där man samlat artiklar, tjänster, verktyg, guider och rekommendationer om öppen undervisning och öppet lärande.

Ställ frå­gor om öp­pen­het vid un­der­vis­ning­en och lä­ran­det

Har du en fråga kring öppna lärresurser eller kursböcker? Behöver du rådgivning i frågor avseende öppen undervisning och öppet lärande? Vill du dela med dig av dina tips inom öppet lärande? Kontakta bibliotekets experter med e-blanketten.

Open ac­cess-pub­li­ce­ring, pub­li­ka­tions­metrik och tjäns­ter för syn­lig­het

Bibliotekets tjänster inom Open access-publicering, hantering av data, biblio- och altmetri samt rapportering finns tillgängliga för universitetets anställda och studenter.

Utbildningarna (RDM basics) och workshopparna (DMP workshops) i datahantering har flyttats till nätet. Alla våra kurser och workshoper hitter du här.

Du når våra experter via e-post, telefon, zoom eller Teams. Du har också tillgång till våra omfattande ämnes- och temaguider.