Söktjänster
Vad söker du? Du kan använda dig av olika söktjänster för att söka i Helsingfors universitets biblioteks tryckta och elektroniska material.
Tryck­ta böc­ker el­ler e-böc­ker

Du kan genom att söka i Helkas samlingar söka efter både tryckta böcker och e-böcker som något av Helkabiblioteken har anskaffat. I Helka ser du både om boken finns tillgänglig och var den finns.

Sökning i Helkas samlingar

 

Tryck­ta tid­skrif­ter, elektro­nis­ka tid­skrif­ter, da­ta­ba­ser

Du kan genom att söka i Helkas samlingar också söka efter tryckta tidskrifter, elektroniska tidskrifter och databaser som något av Helkabiblioteken har anskaffat. För att bläddra i de elektroniska tidskrifterna kan du använda BrowZine.

Sökning i Helkas samlingar

Browzine - bläddra i e-tidskrifter

 

E-böc­ker en­ligt ämne

Med hjälp av BookNavigator kan du söka efter e-böcker enligt ämne.

Booknavigator

 

Elektro­nis­ka tid­skrif­ter en­ligt ämne

Med hjälp av BrowZine kan du bläddra i elektroniska tidskrifter enligt ämne och samla de viktigaste tidskrifterna och artiklarna inom ett vetenskapsområde i din egen elektroniska bokhylla.

Browzine - bläddra i e-tidskrifter

 

Ar­tik­lar om spe­ci­fi­ka äm­nen el­ler från spe­ci­fi­ka tid­skrif­ter

Med hjälp av Helkas artikelsökning hittar du internationella artiklar. Du kan söka efter specifika artiklar om du känner till titeln och/eller författarna, eller med hjälp av sökord söka artiklar om ett specifikt ämne.

Artikelsökning i Helka

 

In­for­ma­tions­käl­lor inom ditt ve­ten­skaps­om­rå­de

I bibliotekets ämnesguider kan du söka efter viktiga informationskällor inom ditt vetenskapsområde.

Ämnesguider

Ex­a­mens­ar­be­ten

I publikationsarkivet Helda hittar du examensarbeten som skrivits vid Helsingfors universitet, artiklar av universitetets forskare, fakulteternas undervisningsmaterial, forskningsmaterial som producerats vid enheterna och institutionerna samt olika publikationsserier.

Helsingfors universitets examensarbeten finns att läsa i fulltext i bibliotekskioskerna som finns i bibliotekets lokaler. Bibliotekskiosker finns i alla Helsingfors universitets biblioteks enheter.

 

Öppna in­for­ma­tions­käl­lor

Utöver de böcker, tidskrifter och databaser som biblioteket har anskaffat har du också tillgång till massor av öppna informationskällor på nätet.

Du kan till exempel använda Google Scholar för att söka efter öppna publikationer.

Mer information om öppna informationskällor får du också från bibliotekets guider samt kurserna och workshopparna i informationshantering.

Öppet tillgängliga resurser

Digitala resurser

Biblioteket har skaffat omfattande digitala tidningsarkivsamlingar för att stödja onlineforskning. Många av samlingarna innehåller även annat arkivmaterial, såsom böcker, dagböcker, fotografier, kartor och brev.

Digital Resources Guide