Utvärderingsstudien Situationen för den livslånga handledningen

Studieprojektet Elontila utreder situationen för den livslånga handledningen i Finland.

Livslång handledning till stöd för planeringen av utbildnings-, arbets- och karriärval och livsplanering berör hela befolkningen. Helsingfors och Jyväskylä universitet, Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia yrkeshögskola och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus inleder utvärderingsstudieprojektet Elontila, som gäller livslång handledning.

Syftet med utvärderingsstudien Elontila är att bilda en systematisk bild av helheten av informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna inom den finländska livslånga handledningen och att bedöma dess funktion: tillgängligheten, kvaliteten, resultatet och genomslaget samt att bilda en kvalitetsram för livslång handledning som gör det möjligt att göra en tolkningsanalys av fältet för livslång handledning och utveckla den på ett sektorsövergripande sätt på olika nivåer.

Som en del av utvärderingsstudieprojektet utarbetas en kvalitetsram för livslång handledning, vilken innehåller förslag om gemensamma nationella sektorsövergripande uppföljningsobjekt inom livslång handledning och utvärderingsverktyg till stöd för lokal och nationell kunskapsbaserad ledning och för arbetet för livslång handledning.

Arbets- och näringsministeriet är beställare av studien. Projektet genomförs genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) som en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Kontakta KUPOLIs forskare