Mångfald och differentiering i grundskolan (MÅDIG)

Krafter som ökar segregationen inom utbildningen håller på att få ännu större makt i flera städer runt om i världen, även i Norra Europa.

Processer som relaterar till urban och skolbaserad segregation i städer har ofta en negativ verkan på de vardagliga skolmiljöer där barnen tillbringar en betydande del av sin vakna tid. Städerna ställs inför tryck som leder till differentiering och isolering av skolor och klasser. Den stora frågan i läraryrket blir då, hur kan man bygga upp undervisningen i sin klass både gällande gemenskap och lärande: hur konstrueras samtidigt inkludering och pedagogisk differentiering i vardagen i skolor?

MÅDIG fokuserar på vad som kan göras för att hantera den eventuella segregationen mellan de svenskspråkiga skolorna, särskilt i Helsingfors och mer generellt i hela Svenskfinland. Denna studie kommer att bidra till internationell forskning om social rättvisa inom utbildning, policy och praktik angående etnisk och social blandning inom grundläggande utbildning, blandad nivågruppering och inlärningsresultat, samt om positionerings- och kategoriseringspraktiker och lärarnas pedagogiska lösningar i Svenskfinland.

Målet med detta projekt är att analysera hur segregation syns i svenska skolor och elevernas vardag, samt identifiera de mest avgörande policyn och praktiker som bidrar till olika skolor i samband med inklusion och pedagogisk differentiering i undervisningen: hur hanteras undervisningen i klasser med elever med olika bakgrund och kunskapsnivåer? Vi är intresserade av om barnen från olika social och utbildningsbakgrund kommer i kontakt med varandra i skolans vardag och utanför skolan, och vad är lärares och andra pedagogers roll i att sörja för elevernas olika behov i inkluderande omständigheter.

Det empiriska materialet består av intervjuer med lärare i olika skolor i Svenskfinland.

Team i MÅDIG:

Sonja Kosunen

Ida Hummelstedt

Alma Lüttge

Gunilla Holm

Birgit Schaffar-Kronqvist

Pia Mikander