Kunskap om expert gruppen
Lärande, kultur och interventioner är en expertgrupp med syfte att främja högkvalitativ forskning, forskningsbaserad undervisning och samhällsinteraktion vid Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

.

Gruppen erbjuder ett konceptuellt rum för akademiker vid fakulteten vars forskning bygger på sociokulturella och/eller aktivitetsteoretiska perspektiv, med ett särskilt intresse för ömsesidig interaktion mellan teori och praktik.

Expertgruppen bygger på tvärvetenskap och utöver pedagogik omfattar den relevanta ämnen som antropologi, tillämpad lingvistik, kulturstudier, mediestudier, organisationsstudier, filosofi och sociologi. Vi drar lärdom av historien och är samtidigt särskilt intresserade av framtidsinriktad forskning som syftar till samhällsbygge och utformning av framtida aktiviteter i olika institutionella och icke-institutionella miljöer.

Med hjälp av forskningsaktiviteter som regelbundna seminarier och workshoppar erbjuder expertgruppen även en akademisk gemenskap för nationella och internationella besökare på fakulteten.

FORSKNINGSFOKUS

 • Lärande i ett utvecklande och longitudinellt perspektiv
 • Lärande inom och mellan olika miljöer, såsom formella utbildningsmiljöer (till exempel ECEC (early childhood education and care), grundutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning), sjukvårds- och välfärdsinrättningar, arbetsplatser, andra kulturella och vetenskapliga miljöer (till exempel bibliotek, vetenskapscenter), virtuella miljöer, folkrörelser och människors vardagsliv.
 • Verktygsbaserat lärande, inklusive konstens och den digitala litteracitetens roll i lärande och utveckling
 • Social interaktion, engagemang och identitetsskapande
 • Mänsklig agens, demokrati och politik
 • Nya former av och krav på lärande och aktivitetsorganisation inom föränderliga samhälleliga, kulturella, ekonomiska och teknologiska miljöer
 • Expansivt lärande med särskild fokus på motsättningar som bränsle för förändring
 • En lärandekultur som kännetecknas av systematisk förändring, institutionell utveckling och gemenskap inom yrken
 • Lek och fantasi i ett livslångt perspektiv
 • Strävan efter innovation, skapande och social kreativitet som utmaningar och möjligheter för utbildning, arbete och lärande

FORSKNINGSMETODER

 • Forskningsmetoder baserade på deltagande
 • Formativa interventioner och forskning om utvecklingsarbete
 • Videobaserade forskningsmetoder
 • Visuella forskningsmetoder
 • Diskursanalys och interaktionsbaserade analysmetoder samt andra tillämpliga sociolingvistiska metoder
 • Narrativ forskning
 • Etnografiska forskningsmetoder

FORSKNINGSPROJEKT

Våra senaste forskningsprojekt kan du hitta här

PUBLIKATIONER

Våra senaste publikationer

FORSKNINGSCENTER

Forskningscenter som drivs i samarbete med expertgruppen för lärande, kultur och interventioner

kontaktpersoner

Professor Kristiina Kumpulainen kristiina.kumpulainen@helsinki.fi

Dosent Anu Kajamaa anu.kajamaa@helsinki.fi