Redaktionella laboratoriet

Det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan utforskar och utvecklar nya former av journalistik och kommunikation.

Laboratoriet bevakar mediefältets utveckling, dess aktuella utmaningar och framtida möjligheter. De nya ledorden för undervisning och forskning i journalistik och kommunikation är digital kommunikation, kritisk datakunnighet, samarbete, öppenhet, innovation, engagemang och hållbarhet. Både studerande och yrkesfolk behöver nu utveckla förhållningssätt baserade på livslångt lärande.

Laboratoriets mål är att identifiera och stärka god praxis i medie- och kommunikationsbranscherna samt att utveckla nya modeller för såväl arbetsliv som forskning och undervisning. För journalister och kommunikatörer blir det allt viktigare att snabbt finna det väsentliga i ett stort flöde av data och att kunna utvärdera sanningshalten i informationen. Kritisk medieläskunnighet bör kompletteras av digitala färdigheter och dataläskunnighet. Hybriden av det gamla och det nya innebär också att värdegrunden måste både förstärkas och förnyas, eftersom etiken är kärnan i trovärdig och hållbar kommunikation.

Laboratoriets verksamhet omfattar nydanande forskningsprojekt, kreativa initiativ inom undervisningen samt innovativa satsningar ämnade att befrämja framtidens yrkesverksamhet. Inom ramen för Labbet arrangeras kurser där studerande i journalistik och kommunikation samt verksamma journalister och kommunikatörer bekantar sig med nya verktyg och metoder. Laboratoriet ordnar seminarier och andra tillfällen där högskolan och medie- och kommunikationsbranschen träffas och lär sig från varandra.

Det redaktionella laboratoriet är en öppen mötesplats för forskare, lärare, studerande och personer som arbetar med journalistik, kommunikation och medier.

Det redaktionella laboratoriets kontaktperson är biträdande professor Mats Bergman.