Vid Helsingfors universitet bedrivs den öppnaste forskningen i Finland. Vi är föregångare i att producera och utnyttja öppna forskningsdata. Vi ställer i allt större omfattning våra forskningsresultat till samhällets förfogande som allas gemensamma kunskapskapital.

Med hjälp av forskning löser vi globala problem och producerar djupare kunskap om vår omvärld. Tack vare öppna forskningsprocesser och en öppen verksamhetskultur kan resultaten utnyttjas snabbare och effektivare. Öppenhet är forskningens utgångspunkt vid Helsingfors universitet. Helsingfors universitet är en föregångare i producerandet och användningen av öppen kunskap. Universitetet löser globala utmaningar med vetenskapens hjälp. Öppen vetenskap gör det möjligt att snabbare och effektivare nyttja vetenskapliga resultat.