Forskningsmaterial

Forskningsmaterial är det material som forskaren producerar, använder och bearbetar under forskningsprocessen. Forskningsresultaten baserar sig på forskningsmaterialet. Materialet kan vara i digital, analog eller fysisk form. Det kan t.ex. vara observationer, mätningar, avbildningar, ljudupptagningar, text, statistik eller dokument.

Etiskt hållbara dataanskaffningsmetoder och god hantering av forskningsmaterial ingår i god vetenskaplig sed. Forskningen vid Helsingfors universitet baserar sig på kontrollerade processer för anskaffning och användning av forskningsmaterial. Hanteringen av forskningsmaterial innebär att forskningsdata och den beskrivande informationen (metadata) har skapats och arkiverats på ett ändamålsenligt sätt. Målet är att materialet förblir användbart och tillförlitligt och att datasekretessen och datasäkerheten säkerställs under materialets hela livscykel.

Enligt Helsingfors universitets datapolicy satsar universitetet på att utveckla hanteringen av forskningsmaterial. I policyn anges principerna och riktlinjerna på universitetsnivå för insamling, arkivering, användning och hantering av digitalt forskningsmaterial, dvs. forskningsdata. Hanteringen av fysiskt och biologiskt material är också en viktig del av god vetenskaplig sed. Användningen av fysiskt forskningsmaterial regleras av anvisningarna om arkivering, dvs. arkivbildningsplanen, och kriterierna för arkivering av forskningsmaterial som har gjorts upp av de finländska universiteten. Användningen av biologiskt material i forskning regleras i lag och genom tillståndsförfaranden.

Helsingfors universitets bibliotek, IT-center och centralarkiv hjälper forskarna med frågor som gäller hantering av forskningsmaterial. Forskarna erbjuds verktyg, tjänster och utbildning som stöder hanteringen, användningen, tillgängligheten och delningen av data.

Helsingfors universitet främjar öppen tillgänglighet till forskningsdata med anknytning till publicerade forskningsresultat. Öppen tillgänglighet till forskningsdata är viktigt i mångvetenskaplig forskning. Man kan använda tidigare insamlat forskningsmaterial för att undersöka nya forskningsproblem och inom nya vetenskapsområden. Återanvändning av material är ekonomiskt och sparar resurser, i och med att man undviker överlappande informationsinsamling. Öppen tillgänglighet till material främjar öppenhet och transparens inom vetenskapen. Om materialet är tillgängligt och kan granskas av forskarsamhället är det lättare att bedöma tillförlitligheten på de slutledningar som dras utgående från forskningen. Vid hanteringen och tillgängliggörandet av forskningsmaterial ska etiska och juridiska synpunkter beaktas.

Du får kontakt med Datastödet per email (researchdata@helsinki.fi) eller telefon (02 941 23000). Vi försöker besvara email samma arbetsdag vi får dem. Det egentliga ärendet behandlas antingen i telefon, per email, i ett personligt eller ett virtuellt möte (t ex via Skype for Business).

Email: researchdata@helsinki.fi
Telefon: 02 941 23000