Forskningsfinansiering

Av universiteten i Finland är Helsingfors universitet den största mottagaren av konkurrensutsatt forskningsfinansiering. Forskningsfinansieringen består av statens basfinansiering, konkurrensutsatt extern finansiering och universitetets egna medel. Universitetets forskare är mycket framgångsrika i anskaffningen av finansiering, vilket vittnar om forskningens höga kvalitet. Som exempel kan nämnas att Helsingfors universitets får cirka en tredjedel av den forskningsfinansiering som Finlands Akademi beviljar. De viktigaste externa finansiärerna är Finlands Akademi, Tekes, Europeiska unionen och fonderna. NordForsk är en viktig nordisk finansiär.

Årligen lämnar forskarna vid Helsingfors universitet in cirka tusen ansökningar om forskningsfinansiering till Finlands Akademi. Finlands Akademi beviljade t.ex. år 2013 universitetet 116 miljoner euro i forskningsfinansiering, dvs. 35 procent av Akademins sammanlagda utdelning.

Finlands Akademis viktigaste typ av finansiering är finansiering av spetsforskningsenheter. En spetsforskningsenhet är en forskargemenskap på toppen inom sitt område, som förnyar forskningen, skapar kreativa forskningsmiljöer och utbildar nya, begåvade forskare för det finländska forskningssamhället och näringslivet. Enheterna förväntas producera vetenskapliga genombrott. Andra viktiga typer av finansiering är akademi- och FiDiPro-professurerna.

Akademiprofessorer och FiDiPro-professorer

Finansieringen av Finlands Akademis akademiprofessorer syftar till att ge forskare på den internationella toppen möjlighet att bedriva forskning på heltid. Av en akademiprofessor förväntas att han eller hon på ett betydande sätt främjar forskningen och skapar en kreativ forskningsmiljö. Till en akademiprofessors arbetsuppgifter hör också handledning av examensarbeten inom professorns område och att fem procent av arbetstiden under ett år består av undervisning som anknyter till forskningen och som professorn inte får särskild ersättning för. Vid Helsingfors universitet arbetar mer än tjugo akademiprofessorer. En lista över akademiprofessorerna finns på Finlands Akademis webbplats.

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) är ett finansieringsprogram som har initierats av Finlands Akademi och Tekes. Avsikten är att rekrytera utländska toppforskare eller finländska toppforskare som länge har arbetat utomlands till Finland för en viss tid. Vid Helsingfors universitet arbetar samtidigt ett tiotal FiDiPro-professorer med finansiering från Finlands Akademi. En lista över professorerna finns på FiDiPro-programmets webbplats.

Innovationsfinansieringsverket Tekes betalade under åren 2010–2013 årligen cirka 9–16 miljoner euro i forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering till Helsingfors universitet. Varje år lämnar universitetets forskare in cirka 50–60 ansökningar för bedömning, av vilka i genomsnitt 30 procent beviljas finansiering. Utöver forsknings- och kommersialiseringsprojekt finansierar Tekes strategiska forskningsinitiativ och i samarbete med Finlands Akademi FiDiPro-professorer och FiDiPro-forskare.

Europeiska Unionen, särskilt ramprogrammet för forskning, är universitetets viktigaste internationella forskningsfinansiär. Forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 startades 2014. Det föregicks av sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) som sammanlagt beviljade Helsingfors universitet cirka 123 miljoner euro 2007–2013. Över hälften av all forskningsfinansiering kom via Europeiska forskningsrådet ERC:s finansieringsprogram. Årligen lämnar universitetets forskare in cirka 200 ansökningar till Europeiska kommissionen för bedömning, av vilka i genomsnitt 20 procent beviljas finansiering.

Stiftelserna finansierar universitetets forskare och forskningsprojekt med ca 20 miljoner euro per år. Dessutom stöder fonderna särskilt unga forskare och doktorander direkt med personliga stipendier.

Under de senaste åren har två spetsenheter vid Helsingfors universitet finansierats av NordForsk.

Universitetets egen forskningsfinansiering fördelas till forskarna med hjälp av många olika finansieringsinstrument. Universitetets egen forskningsfinansiering till cirka 40 miljoner euro. Summan utgörs av både statens basfinansiering och avkastningen på universitetets egna medel.

Räknat i euro är de största typerna av finansiering treåriga forskningsanslag, startpaket för nya professorer och resebidrag för forskare. Därtill stöds forskningen också med strategisk finansiering, finansiering som beviljas på basis av utvärdering av forskningen och finansiering som anslås av universitetet för forskningsinfrastrukturer. Helsingfors universitets fonder beviljar bl.a. vetenskapsspecifika stipendier för forskningsprojekt och forskning.

Egen finansiering anslås i synnerhet för att öka konkurrenskraften i framtiden och för ändamål som externa finansiärer inte understöder.