Fonden för veterinärmedicin

Fonden för veterinärmedicin stöder forskning, undervisning och studier inom veterinärmedicin vid Helsingfors universitet. Området stöds även av Eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuurirahasto, Fonden för svenskspråkig professur i husdjurens allmänna hälsovård, Fonden för forskning i hundars hälsa, Thelma Mäkikyrös fond och Fonden för Walter Ehrströms stiftelse. 

3 namngivna fonder: Fonden för forskning i djurakupunktur, Fonden för manegen vid universitetets hästsjukhus och Margareta och Uuno Aukusti Toivonens fond.

Kapital (2015): 170 000 euro
Förvaltningsnämnd: professor Olli Peltoniemi, prodekanus Maria Fredriksson-Ahomaa och vet.med.stud. Christa Hämäläinen

Fon­den för forsk­ning i djur­a­ku­punk­tur Syftet med fonden är att understödja forskning i djurakupunktur. Fonden har tillkommit genom en donation av Jukka Kuussaari och donationer med anledning av Kuussaaris bemärkelsedag.

Fon­den för ma­ne­gen vid uni­ver­si­tets häst­sjuk­hus Syftet med fonden är att understödja byggandet av hästsjukhusets manege och dess verksamhet. Bekanta dig med insamlingen på finska.

Mar­ga­re­ta och Uuno Au­kusti To­i­vo­nens fond Fonden har grundats genom testamente av Uuno Aukusti Toivonen 2004. Fonden som bär Uuno Aukusti Toivonens och hans makas Margareta Toivonens namn understöder veterinärmedicinsk forskning.

Fonden baserar sig på donationen för att grunda en svenskspråkig professur i veterinärmedicin. Donationen gjordes år 2007. Medlen donerades av Suomen eläinlääketieteen säätiö, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Lantbruksproducenters centralförbund, Säästöpankkisäätiö, Vetcare Oy, Walter Ehrströms stiftelse och Universitetsapoteket.

Rahaston tarkoituksena on ylläpitää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuuria.

Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har tillsammans med Finska Kennelklubben grundat Fonden för forskning i hundars hälsa. Syftet med fonden är att främja hundhälsoforskning som bedrivs vid Helsingfors universitet eller i samarbete med universitetet, i synnerhet klinisk forskning och genforskning på hundar.

Läs mer om Fonden för forskning i hundars hälsa

 

Fonden stöder välmåendet hos hundar, speciellt dvärgpinschrar. Fonden förverkligar sitt mål genom att stöda forskning i hundars hälsa.

Fonden baserar sig på donationer som Walter Ehrströms stiftelse har gjort 2000 och 2006. Fonden har som mål att finansiera professuren i mjölkhygien och nöthälsovård samt professuren i industriell mjölkhygien vid veterinärmedicinska fakulteten.