Fonden för juridik

Fonden för juridik stöder forskning, undervisning och studier i juridik vid Helsingfors universitet. Området stöds även av Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning, Helsinki China Law Fund, Aili och Brynolf Honkasalos fond, Nordeas Vesa Vainio -fond, Kansler Antti Tulenheimos fond samt Seija-Riitta och Jyrki Vihmas stipendiefond.

14 namngivna fonder, den äldsta från 1862.

Kapital (2015): 738 000 euro
Förvaltningsnämnden: universitetslektor Ari Hirvonen, professor Pia Letto-Vanamo och jur.stud. Juuso Mankonen

Lau­ri Ce­der­ber­gs fond Fonden grundar sig på en donation av Lauri Cederbergs dotter Anita Cederberg. Fonden stöder forskningen i juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, speciellt forskning av handelsrätt.

Ja­kob Wil­helm Chy­de­ni­us fond Fonden grundar sig på en donation av Lauri Cederberg, Ilmari Tawaststjerna, Ulf Hjalmar Granfelt och Ilmari Caselius år 1932. Fonden belönar forskare i civil- och handelsrätt.

Tau­no och Re­i­no El­li­läs fond Grundar sig på professor Reino Kalervo Elliläs testamente 1980 samt medel som donerats för att hedra minnet av hans död. Fonden stöder forskning och undervisning inom juridik, speciellt i process- och straffrätt.

Ber­tel Fell­mans do­na­tions­fond Grundar sig på Fanny och John Fellmans testamente från år 1918. Fondens regler fastställdes 1938 och fonden beviljar stöd till juris kandidater som håller på att avlägga licentiatexamen i juridik samt juris licentiater som vill fortsätta sina studier och har svenska som modersmål.

Jaak­ko Fors­ma­ns sti­pen­di­umfond Grundar sig på medel som insamlats av tidigare elever till minne av professorn i juridik Jaakko Forsman, död 1899. Bland dem kan nämnas Kaarlo Ingnatius, A. Lilius, J. Svanljung, Axel Ärt, K.J. Stålberg och Wilhelm Chydenius. Gåvobrevet överlämnades till universitetet år 1900. Fonden delar ut stipendier till finska medborgare som studerar vid universitetets juridiska fakultet.

Jaak­ko Fors­ma­ns tes­ta­ment­sfond Grundar sig på professor, statsrådet Jaakko Oskar Forsmans testamente. Fonden delar ut stipendier till studerande vid juridiska fakulteten som genom en avhandling avseende fakultetens ämnen visar att de på ett framstående sätt bedrivit studier vid fakulteten. För att få stipendiet måste uppsatsen skrivas på finska.

Pro­fes­so­r Kaar­lo Ka­i­ras minnesfond Grundar sig på medel som donerats till minne av professor Kaarlo Kaira vid hans död 1966. Ur fonden beviljas stipendier som erkännande till begåvade, helst mindre bemedlade studerande, som visat god framgång i sina studier.

Lai­no­pil­li­sen Yli­op­pi­lastie­de­kun­nan kust­an­nusto­i­mikun­ta Grundar sig på medel donerade av Lainopillinen Ylioppilastiedekunta år 1989. Fonden har till syfte att bevilja dem stipendier som behöver ekonomiskt stöd för att utarbeta läroböcker, undervisningsstenciler och övrigt studiematerial i juridik.

F. O. Li­li­us sti­pen­di­umfond Grundar sig på justitierådman Frans Oskar Lilius testamente 1928. Fondens syfte är att bevilja stipendier till sådana studerande vid juridiska fakulteten som för högre vitsord har skrivit en godkänd laudaturuppsats i civilrätt för kandidatexamen.

Pro­fes­so­r Kari S. Ti­kkas minnesfond För att hedra minnet av professor Kari S. Tikka (1944–2006) inrättade Helsingfors universitet år 2006 en minnesfond för professor Tikka. Fondens medel bygger på donationer till professorns minnesinsamling och den stöder yngre begåvade forskare i juridik.

Sei­ja-Ri­it­ta och Jyr­ki Vih­mas sti­pen­di­e­fond Grundar sig på en donation av Seija-Riitta och Jyrki Vihma. Fonden stöder forskning av internationell arbetsrätt.

Ru­dolf Wes­ter­marcks pris­fond Grundar sig på universitetskamrer Nils Christian Westermarcks gåvobrev från år 1885 till minne av hans son juris kandidat Christian Rudolf Westermarck. Fondens ursprungliga syfte är att bevilja priser för svenskspråkiga artiklar som behandlar något ämne som hör till juridiska fakultetens område.

Fa­mil­jen Alex Ärts fond Grundar sig på Olga Ärts testamente 1946 och vicehäradshövding Alex Ärts familjs testamente 1973. Fondens ursprungliga syfte är att upprätthålla en professur inom området för kommunallagstiftning uppkallad efter Alex Ärt.

Baserar sig på professor Edward Anderssons donation från 1999 för att upprätthålla och utveckla den svenskspråkiga undervisningen i juridik vid juridiska fakulteten. Fonden stöder den svenskspråkiga professuren i privaträtt.

Fonden stöder forskning, undervisning och studier i kinesisk rätt och rättskultur samt till det hörande samhällelig växelverkan och internationellt samarbete.

Utdelningen av fondens stipendier bestäms av forskarskolan.

Fonden baserar sig på ett beslut fattat av Nordea Bank Ab:s styrelse 20/3/2002 för att stöda undervisning och forskning i skatterätt vid juridiska fakulteten. Fonden stöder Vesa Vainio -professuren - Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law.

Fonden baserar sig på medlen som Kansallis-Osake-Pankki och Vakuutusyhtiö Pohjola samlade in och donerade till Helsingfors universitet år 1952 för att hedra minnet av kansler Antti Tulenheimo. Fonden stöder främst forskning i straffrätt.

 

Avsikten med fonden är att bevilja stipendier för forskning i internationell arbetsrätt samt speciellt för forskning i ILO:s verksamhet samt forskning i inverkan av Europeiska Unionen och andra motsvarande internationella organisationer i ILO:s verksamhet. Fonden kapital baserar sig på Jyrki Vihmas testamente och Seija-Riitta Vihmas testamente.