Fonden för farmaci

4 namngivna fonder: Fonden för forskning i apotekstjänster, Lars Grénmans stipendiefond, Odo och Ernst Sundviks fond och Jouko Yliruusis fond.

Kapital (2015): 70 000 euroa
Förvaltningsnämnd: prodekanus Jouni Hirvonen, professor Raimo Tuominen, farm. stud. Andre Söderman

Fon­den för forsk­ning i apo­tekstjäns­ter Syftet med fonden är att understödja forskning och undervisning i apotekstjänster vid Helsingfors universitet.

Lars Grén­ma­ns sti­pen­di­efond Grundar sig på Lars Grénmans donation 1954. Fonden beviljar ett stipendium för läsårets bästa pro gradu-avhandling i praktisk farmaci.

Odo ja Ernst Sund­vi­ks fond Grundar sig på professor Ernst Sundviks och hans fru Olga Sundviks testamenten 1913 och 1916 samt Olga Sundviks testamente 1931. Fonden stöder farmacistuderande.

Jou­ko Yli­ru­u­sis fond Syftet med fonden är att bevilja stipendier, pris, resestöd och andra understöd för främjande av farmaciestuderandenas internationella kontakter.

Fonden grundades år 2002 på Universitetsapotekets styrelses initiativ för att kunna stöda forskning i läkemedelsförsörjning. Universitetesapoteket har donerat medel för att kunna inrätta och upprätthålla tre professurer. Professurerna är professuren i socialfarmaci (2002), professuren i farmakoekonomi (2005) och professuren i farmakogenetik (2008).