Fonden för hållbar utveckling inom farmacin

Fonden för hållbar utveckling inom farmacin stöder Helsingfors universitets forskning, undervisning och samhällssamverkan i fråga om hållbar utveckling inom farmacin.

Världens första professur i hållbar utveckling inom farmacin inrättas vid Helsingfors universitet – Finland en global föregångare på området

Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet står beredd att axla en ledande roll i forskningen och undervisningen om farmacins miljökonsekvenser. Vi ämnar inrätta världens första professur i hållbar utveckling inom farmacin.

Kemikaliebelastning som orsakas av läkemedelsrester i miljön samt antibiotikaresistens utgör en speciell utmaning för människan och naturen. Det går emellertid att effektivt minska miljöolägenheterna i alla stadier av läkemedlens produktions- och användningscykel.

Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet är en föregångare när det gäller att integrera farmaci och miljöexpertis. Studenterna får gedigna praktiska yrkeskunskaper i farmaci, tar del av toppforskning och får en djupgående förståelse om hållbar utveckling.

Professuren etablerar hållbar utveckling som ett av farmacins forsknings- och undervisningsteman. Forskningsgruppen som byggs upp kring professuren sammanför forskare inom ämnesområdet och bedriver banbrytande spetsforskning. Grunderna för denna verksamhet lades inom ramen för projektet Generation Green.

Kunnande inom hållbar utveckling är en av Helsingfors universitets centrala styrkor, en styrka som möjliggörs av mångvetenskaplig forskning och undervisning med bred profil. Universitetets forskningsenhet Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) bidrar med sin sakkunskap till arbetet med att hantera de särskilda utmaningarna inom farmacin.

Vårt samhälle behöver toppexperter med djupgående kunskaper om farmacins miljöpåverkan och hur den kan avvärjas. Vi behöver en professur i hållbar utveckling inom farmacin för att kunna utveckla forskningen och undervisningen inom området och tjäna

världens bästa. Professuren och forskningsgruppen sammanför forskare på området och etablerar hållbar utveckling som ett av farmacins forsknings- och undervisningsteman.

Gör en donation

Stöd inrättandet av en professur i hållbar utveckling inom farmacin vid Helsingfors universitet. Donera redan idag! Gå till sidan Ge en gåva till Helsingfors universitet och välj Fonden för hållbar utveckling inom farmacin under punkt 1 ”Gör en donation”.