Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning (4 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Doktorsexamen
Begynnelsetermin
2020 Vår
Utbildningens omfattning och planerad längd
--- studiepoäng, 4 år
Undervisningsspråk
engelska, finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Doktorandprogrammets i läkemedelsforsknings (Doctoral programme in drug research, DPDR) webbplats.

Doktorsutbildningen vid DPRD ger goda djupgående specialkunskaper i läkemedelsforskning och toxikologi, t.ex.:

 • Förutsättningar att producera vetenskaplig information och arbeta som självständig akademisk forskare och expert i multiprofessionella team.
 • Grundliga kunskaper om teorier, begrepp och forskningsmetoder i läkemedelsforskning och toxikologi.
 • Förståelse av sambandet mellan teori och praktik, hur kunskaperna kan utnyttjas i praktiken och förmåga att producera ny vetenskaplig kunskap.
 • Förmåga till kritiskt tänkande, motiverad argumentation och problemlösning.
 • Interaktions-, ledarskaps- och förhandlingsförmåga, initiativförmåga och kreativitet samt kunskaper om forskningsetik.
 • Djupgående kunskaper i vetenskapskommunikation, som ger förutsättningar för krävande forsknings- och expertuppgifter i multiprofessionella team i Finland och utomlands.

Undervisningsspråket är i första hand engelska.

Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning (DPDR) utbildar läkemedelsspecialister som har djupgående kunskaper i läkemedels livscykel och toxikologi.

Utbildningen vid doktorandprogrammet sker huvudsakligen i forskningsgrupper, där doktoranden bedriver forskningsarbete under handledning och samtidigt tillägnar sig kunskaper och färdigheter, som också kan läras ut på forskarskolans utbildningar. En uppföljningsgrupp följer doktorandens forskarexpertis, andra färdigheter och karriärutveckling vid årliga möten, där utomstående experter stöder doktorandens avancemang.

I doktorsutbildningen vid DPDR ingår inhemska och internationella kurser, kongresser, konferenser och forskningsbesök utanför den egna arbetsplatsen.

Doktorsexamen kan avläggas på fyra år som heltidsstudier. Det är också möjligt att genomföra utbildningen som deltidsstudier.

Doktorsexamen omfattar:

 • Doktorsavhandlingen
 • En individuell studieplan
 • Uppföljningsgruppens årliga möten som stöder doktorandens avancemang
 • Vetenskaplig utbildning (30 sp), som innehåller studier i vetenskapsetik och forskningsmetoder
 • Allmänna färdighetskurser (10 sp), t.ex. kommunikation, undervisning, ledarskap, företagarfärdigheter, lagstiftning, karriärplanering och karriärutveckling, och grundläggande forskningsverktyg och forskningsfärdigheter
 • Nationell och internationell rörlighet, dvs. forskningssamarbete utanför den egna arbetsplatsen, kongress- och kursbesök

Doktorsavhandlingen kan bestå av referentgranskade, publicerade vetenskapliga artiklar eller manuskript som har godkänts för publicering, och en sammanfattning av dem, eller en monografi som författaren ensam ansvarar för och som innehåller tidigare opublicerade resultat som grundar sig på självständig forskning.

Doktorsavhandlingen ska:

 • Innehålla ny vetenskaplig kunskap
 • visa förmåga till kritiskt tänkande
 • visa djupgående kunskaper i forskningsområdet
 • visa förtrogenhet med metoder och förmåga att tillämpa dem
 • vara vetenskapligt övertygande
 • innehålla underbyggda resultat
 • vara vetenskapligt ärlig och etisk.

Alla som utexamineras från doktorandprogrammet placerar sig väl i expertuppdrag på olika områden.

Doktoranderna har möjlighet att resa och delta i lämpliga doktorsutbildningsevenemang. Doktorandernas mobilitet (vetenskapligt arbete, kurser annanstans och kongressbesök) understöds med DPDR:s resestipendier.

Vid DPDR rekommenderas doktoranderna att årligen delta i åtminstone ett internationellt evenemang och, i mån av möjlighet, forska eller göra kliniskt arbete utanför sin egen arbetsplats (i över två veckor) under doktorsutbildningen.

DPDR omfattar ett flertal fakulteter och forskningsinstitut vid Helsingfors universitet på tre olika campus: Vik (biovetenskaper), Gumtäkt (naturvetenskaper) och Mejlans (medicin). DPDR samarbetar med många olika doktorandprogram vid Helsingfors universitet och med andra universitet, organisationer och läkemedelsindustrin.

Doktorandprogrammet har ett omfattande nätverk av experter från läkemedelsforskningens olika områden. DPDR är en viktig enhet i FinPharmaNet, ett nätverk för doktorsutbildning i läkemedelsforskning med sju universitet samt företrädare för myndigheter och läkemedelsindustrin. FinPharmaNet ordnar olika riksomfattande utbildningsevenemang.

Samarbetet med vetenskapliga sällskap och doktorandernas egen aktivitet (Student Council) och kamratstöd främjar doktorandernas nätverkande.

DPDR är ett mångvetenskapligt doktorandprogram, vars starka områden är bl.a.:

 • läkemedelsdesign och -syntes
 • farmaceutisk kemi
 • bioaktivitetstestning
 • farmaceutisk mikrobiologi
 • läkemedelsformulering
 • industriell läkemedelsproduktion
 • farmakokinetik och farmakodynamik
 • analys
 • läkemedelsinteraktion
 • farmakogenetik
 • farmakologi och klinisk farmakologi
 • klinisk läkemedelsforskning
 • farmakoepidemiologi
 • klinisk farmaci
 • pharmakoekonomi
 • toxikologi och klinisk toxikologi
 • djurläkemedelsforskning
Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Doktorandprogram

Doktoranderna vid Helsingfors universitet skriver sina doktorsavhandlingar under handledning av toppforskare och som medlemmar av ett internationellt forskarsamhälle. Helsingfors universitet är det enda finländska universitetet med medlemskap i LERU, League of European Research Universities. Därtill är universitetet medlem av EUA Council for Doctoral Education.

Doktorsutbildningen ordnas i universitetets doktorandprogram som utgår från forskningen och forskarna. Det finns sammanlagt 32 doktorandprogram och vart och ett av dem hör till en av de fyra forskarskolorna vid Helsingfors universitet. Forskarskolornas uppgift är att koordinera helheten av doktorandprogram inom respektive område och utveckla deras kvalitet. Dessutom erbjuder forskarskolorna alla doktorander gemensam utbildning i allmänna färdigheter.

De flesta doktorandprogrammen är gemensamma för flera fakulteter, vilket betyder att doktorander från olika fakulteter via ett och samma program kan avlägga doktorsexamen vid sin fakultet. 

Läs mer: www.helsinki.fi/sv/forskning/doktorsutbildningen