Doktorandprogrammet i biomedicin (4 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Doktorsexamen
Begynnelsetermin
2020 Vår
Utbildningens omfattning och planerad längd
--- studiepoäng, 4 år
Undervisningsspråk
engelska, finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
3.9.2019 - 17.9.2019

Bottom content

Utbildning

Målet med doktorsutbildningen är att doktoranden efter slutförda studier

  1. har gjort sig djupt förtrogen med sitt vetenskapsområde och dess samhälleliga betydelse
  2. har uppnått en synnerligen djup förståelse av vetenskapsområdet, de centrala teorierna, begreppen, forskningsmetoderna, förhållandet mellan teori och praktik och tillämpningen av kunskaperna i praktiken, och har förmågan att producera ny vetenskaplig kunskap
  3. har uppnått tillräckliga färdigheter i kommunikation, argumentation och problemlösning och andra färdigheter som behövs för att arbeta med krävande mångdisciplinära forsknings- och expertuppdrag i Finland och internationellt.

Doktorandprogrammets officiella undervisningsspråk är engelska.

Doktorandprogrammet i biomedicin (DPBM) är ett av åtta doktorandprogram vid Forskarskolan i hälsoforskning. Verksamheten är huvudsakligen förlagd till Medicinska fakulteten på Campus Mejlans, men doktoranderna finns också på Campus Vik.

Doktorandprogrammets vetenskapsområden är biomedicin, translationell medicin och molekylärmedicin.

Förutom forskningsarbete i högkvalitativa forskningsgrupper ingår i utbildningen även kursbundna studier som kompletterar och utvecklar doktorandens vetenskapliga kompetens och tänkande och förbereder honom eller henne för yrkeslivet efter examen. Doktorandprogrammet uppmuntrar studenterna också att delta i olika internationella sammankomster (kongresser och symposier) och skapa nätverk inom forskarsamhället. Målet är att efter fyra års doktorandstudier avlägga doktorsexamen.

Doktorandprogrammet har mer än 250 doktorander, av vilka ca 35–45 % skriver sin avhandling vid Medicinska fakulteten.  Mer än 20 nationaliteter finns företrädda bland doktoranderna och doktorandprogrammets officiella undervisningsspråk är engelska.

Doktorsexamen kan avläggas på fyra år som heltidsstudier. Man kan avlägga doktorsexamen som heltids- eller deltidsstudier. Examen innehåller följande studier:

  • En individuell studieplan
  • Vetenskapsområdesstudier (30 sp) i vilka också ingår forskningsetik (och vetenskapsfilosofi)
  • Allmänna färdigheter (10 sp), t.ex. universitetspedagogik, ledarskap, chefskompetens, förhandlings- och projekthanteringsfärdigheter samt vetenskapskommunikation
  • Internationell mobilitet, t.ex. forskningssamarbete
  • Doktorsavhandling

Doktorsavhandlingen är en helhet bestående av nya forskningsresultat som är vetenskapligt relevanta. Den kan vara en monografi eller sammanläggningsavhandling som består av en sammanfattning och artiklar.

Enligt rektorns beslut (79/2012) ska en doktorsavhandling uppfylla följande likvärdiga vetenskapliga kriterier: Doktorsavhandlingen ska
a) innehålla ny vetenskaplig kunskap
b) visa förmåga till kritiskt tänkande
c) visa grundlig förtrogenhet med vetenskapsområdet och
d) visa att disputanden behärskar och kan tillämpa metoderna.

Doktorsavhandlingen ska också
e) vara vetenskapligt övertygande
f) innehålla underbyggda resultat och
g) vara vetenskapligt ärlig och följa forskningsetiska normer.

Arbetet med doktorsavhandlingen motsvarar i regel fyra års heltidsarbete.

Doktorandprogrammet i biomedicin ger doktoranderna förutsättningar för både en professionell forskarkarriär och andra krävande expertuppgifter. Doktorandprogrammet främjar doktorsutbildningen i klinisk medicin genom att öka de medverkande doktorandernas expertis och kompetens på den medicinska och biovetenskapliga forskningens centrala delområden.  Doktorandprogrammets mål är att garantera att samhället, universiteten och hälso- och sjukvården har tillgång till välutbildade och internationellt konkurrenskraftiga medicinska experter.

Medicine doktor, odontologie doktor och filosofie doktor.

Doktorandprogrammet i biomedicin ger doktoranderna förutsättningar för både en professionell forskarkarriär och andra krävande expertuppgifter.

Doktorandprogrammet i biomedicin (DPBM) erbjuder doktoranderna en internationell forsknings- och utbildningsmiljö och många möjligheter till internationellt nätverkande. DPBM stöder doktorandernas deltagande i internationella konferenser och kurser och främjar internationella forskningsbesök. Doktoranderna uppmuntras också att delta i bl.a. det nordiska NorDoc-doktorandnätverkets verksamhet och evenemang. Största delen av undervisningen i doktorandprogrammet i biomedicin ordnas på engelska och alla doktorander publicerar sina forskningsresultat i internationella publikationsforum.

Doktorandprogrammet i biomedicin (DPBM) är ett av åtta doktorandprogram vid Forskarskolan i hälsoforskning. Verksamheten är huvudsakligen förlagd till Medicinska fakulteten på Campus Mejlans, men doktoranderna finns också på Campus Vik. Doktorandprogrammen i biomedicin och klinisk forskning har ett gemensamt studentråd som har till uppgift att ordna kurser och evenemang.

Doktorandprogrammets vetenskapsområden är biomedicin, translationell medicin och molekylärmedicin.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Doktorandprogram

Doktoranderna vid Helsingfors universitet skriver sina doktorsavhandlingar under handledning av toppforskare och som medlemmar av ett internationellt forskarsamhälle. Helsingfors universitet är det enda finländska universitetet med medlemskap i LERU, League of European Research Universities. Därtill är universitetet medlem av EUA Council for Doctoral Education.

Doktorsutbildningen ordnas i universitetets doktorandprogram som utgår från forskningen och forskarna. Det finns sammanlagt 32 doktorandprogram och vart och ett av dem hör till en av de fyra forskarskolorna vid Helsingfors universitet. Forskarskolornas uppgift är att koordinera helheten av doktorandprogram inom respektive område och utveckla deras kvalitet. Dessutom erbjuder forskarskolorna alla doktorander gemensam utbildning i allmänna färdigheter.

De flesta doktorandprogrammen är gemensamma för flera fakulteter, vilket betyder att doktorander från olika fakulteter via ett och samma program kan avlägga doktorsexamen vid sin fakultet. 

Läs mer: www.helsinki.fi/sv/forskning/doktorsutbildningen