Rätten till skatteavgrad för donationer gjorda av privatpersoner och dödsbon trädde i kraft 1.1.2016

Privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro till universiteten. Rätten till skatteavdrag är i kraft från 1.1.2016 och gäller förvärvsinkomst. Bestämmelser om avdrag för donationer finns i inkomstskattelagen § 98 a och gäller penningdonationer som gjorts för att främja vetenskap eller konst. Det förutsätts att donationen har gjorts till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. Universitetet lämnar uppgifterna om donationerna till skattemyndigheterna vid skatteårets slut. Universitetet behöver ett donationsbrev för donationen. Donatorns personbeteckning ska uppges. Läs skatteförvaltningens anvisningar (på finska) >>

Samfund har rätt till skatteavdrag sedan 2008

Samfund får i beskattningen dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa. Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser. Läs mer om inkomstskattelagen >>

STATENS MOTSFINANSIERING

Motfinansiering innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 1.11.2014–30.6.2017. Beloppet är högst 3 euro för varje donerad euro. Den sammanlagda statliga motfinansieringen för alla universitet är dock högst 150 miljoner euro.

Donationen ska betalas in på Helsingfors universitets insamlingskonto under perioden 1.11.2014–30.6.2017. Även sådana donationer beaktas som på grund av transaktionstiderna mellan bankerna eller behandlingstiderna för nätbetalning via betalföretag har registrerats på universitetets konto senast sex arbetsdagar efter utsatt tid.

En motfinansieringsduglig donation ska vara till allmän förmån för universitetets verksamhet och kan inte vara förenad med villkor för donationsmedlens användning. Donationer på minst 10 000 euro kan med ett gåvobrev riktas till ett visst utbildningsområde vid universitetet. Beroende på donationsbeloppet och donatorns önskemål styrs donationen antingen till 375-Framtidsfonden som ett allmänt stöd för universitetets strategi och framtid eller till stöd för ett specifikt utbildningsområde. Läs mer >>