Ansökningsinfo

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Ansökan om överflyttning vid universitet våren 2019
Ansökningstid
2.5.2019, 08:0016.5.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
10 (0)

Du kan ansöka om överflyttning om du när ansökningstiden går ut har rätt att avlägga lägre eller både lägre och högre högskoleexamen

 • vid någon annan finländsk högskola än Helsingfors universitet, eller
 • vid någon fakultet vid Helsingfors universitet, där studierna leder till en annan examensbeteckning än politices kandidat.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Be­hö­rig­het att an­sö­ka

Du kan söka om du uppfyller följande tre villkor:

 • du har en gällande rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (*).
 • du har genomfört de studier som ingår i antagningsgrunderna för kandidatprogrammet senast 16.5.2019. Se närmare anvisningar under ” Minimikrav för antagning” och ”Behövliga bilagor”.
 • du visar att du har tillräckliga kunskaper i svenska. Se närmare anvisningar under ”Behövliga bilagor”.

(*) Den lägre högskoleexamen får inte vara slutförd under ansökningstiden, och inte heller i det skede då den nya studierätten träder i kraft. Ifall den lägre högskoleexamen som överflyttningen baserar sig på blir klar före den nya studierätten träder i kraft ska ansökan om rätt att avlägga examen göras direkt till ett magisterprogram.

Minimikrav för antagning

Du kan antas endast om följande behörighetskrav uppfylls:

 • du visar att du är behörig att ansöka inom den utsatta tiden
 • du lämnar in ansökan via Studieinfo.fi under ansökningstiden (2.5.2019–16.5.2019) och lämnar in de eventuella bilagorna inom den utsatta tidenLäs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • du har avlagt minst nedan beskrivna studier som din ansökan grundar sig på.

Du förutsätts ha genomfört följandestudier som din ansökan grundar sig på:

 • minst 25 studiepoäng i ett eller flera av de vetenskapsområden som ingår i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Sökanden till inriktningen socialt arbete ska ha genomfört minst grundstudier (25 studiepoäng) i socialt arbete.
 • minst 25 studiepoäng avlagda vid universitet i något annat vetenskapsområde. Studierna ska kunna användas som valfria studier i politices kandidatexamen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Studierna inom ett eller flera vetenskapsområden som ingår i programmet ska ha minst det vägda medeltalet 3,0 (=god) enligt betygsskalan 0-5. Studierna ska till innehåll och nivå motsvara programmets examensfordringar.

Studierna som är ett villkor för antagningen måste vara genomförda senast sista ansökningsdagen 16.5.2019.

Du måste dessutom ha så mycket kvar av den studietid som lagen föreskriver att du kan avlägga kandidatexamen (180 sp) inom den beräknade studietiden (60 sp/år) utan extra tid. Den tid som lagen föreskriver för avläggande av kandidatexamen är 3 + 1 år.

 • Den återstående studietiden räknas ut enligt den målsatta studietiden för den examen som den nya studierätten gäller, med avdrag av den tid som du har studerat för den examen som ligger till grund för överflyttningen.
 • Om du däremot har inlett dina studier före läsåret 2005–2006 beviljas du vid överflyttningen den maximala studietid som det föreskrivs om i lagen.

Språkprovet i svenska

Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan.

Språkprovet i svenska ordnas i högskolans utrymmen onsdag 24.4.2019, och godkänt resultat i provet berättigar att ansöka om inträde till högskolan. Närmare information om provet i svenska och anmälningsblankett. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år. Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren berättigar också till att ansöka om inträde till högskolan.

Antagning

Faktorer som påverkar antagningen:

 • studieframgången i de studier som är ett villkor för antagning
 • hur studiernas innehåll motsvarar det aktuella kandidatprogrammets gällande fordringar
 • genomförandet av de studier som är ett villkor för antagning i förhållande till den studietid som har använts för att genomföra dem
 • den återstående tiden av studierätten som beviljats för avläggandet av examen.

Universitetet bedömer inte de tidigare studiernas lämplighet på förhand.

De sökande rangordnas på följande sätt:

 • i första hand antasde som har slutfört största antalet studiepoäng i det vetenskapsområde som ingår i det sökmål man söker till.
 • I andra hand avgör studieavsnittensbetyg.

Inom ramen för antalet studenter som antas till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper kan beviljas studierätt till högst 10 överflyttande studenter av vilka högst 2 till inriktningen i socialt arbete. I urvalet kan man placera de sökande på reservplats.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas de sökande i Min Studieinfo senast 28.6.2019.

Studierätt

Sökande som blir antagna får rätt att avlägga politices kandidatexamen. Efter avlagd kandidatexamen har du rätt att fortsätta studierna för politices magisterexamen i det svenskspråkiga programmet ”Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper” utan att skilt behöva ansöka om studierätt.

Den gamla studierätten, vid en annan högskola eller en fakultet/utbildningsprogram vid Helsingfors universitet, avslutas när du tar emot den nya studierätten. Om du har beviljats rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet före 1.8.2017 och ansöker om överflyttning, blir du samtidigt tvungen att övergå till det nya examenssystemet.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument

 • ett officiellt studieutdrag
 • ett intyg som bevisar den språkliga behörigheten för studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan

Du måste uppfylla högskolans behörighetskrav på kunskaper i svenska.

Se anvisningar om hur bilagor lämnas in.

Ska lämnas in senast 31.5.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Gäller studieinriktningen i socialt arbete:

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140